Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Instemmingbesluit mandaatverlening inzake vuurwerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInstemmingbesluit mandaatverlening inzake vuurwerk
CiteertitelInstemmingbesluit mandaatverlening inzake vuurwerk
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmandaat vuurwerk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:4
 2. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, art. 10 (Provinciaal blad 2012, 113)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-2014nieuw besluit

15-05-2014

Provinciaal Blad 2014, 488

ODH-2013-00011215

Tekst van de regeling

Intitulé

Instemmingbesluit mandaatverlening inzake vuurwerk

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden,

Gelet op

 • -

  artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht,

 • -

  artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Haaglanden,

 • -

  het besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om een deel van zijn taken inzake vuurwerk door middel van mandaatverlening te laten uitvoeren door de Omgevingsdienst Haaglanden en daartoe de directeur van de dienst te mandateren (Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, gepubliceerd in de Staatscourant van 20 december 2013, nr. 36393) zoals gewijzigd bij besluit van 22 april 2014 (Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 22 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4259 houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, gepubliceerd in de Staatscourant van 2 mei 2014, nr. 12288);

 • -

  de wens het verleende mandaat, en de verleende volmacht en machtiging te aanvaarden;

Besluit

vast te stellen het

Instemmingbesluit mandaatverlening inzake vuurwerk.

Enig artikel  

 • 1.

  Het algemeen bestuur van de omgevingsdienst Haaglanden bekrachtigt het besluit van 24 december 2013 waarin hij heeft ingestemd met de mandaatverlening, volmacht verlening en machtiging inzake vuurwerk door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de directeur van de omgevingsdienst Haaglanden.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stemt in met de mogelijkheid tot verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de directeur ressorterende functionarissen voor zover het in het vorige lid genoemde mandaatbesluit zoals nadien gewijzigd hierin voorziet.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 15 mei 2014

de voorzitter, H.H.V. Horlings

de secretaris, ir. L.P. Klaassen