Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit tot intrekking van de Bezoldigingsregeling Drechtsteden en de Vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening Drechtsteden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tot intrekking van de Bezoldigingsregeling Drechtsteden en de Vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening Drechtsteden
CiteertitelBesluit tot intrekking van de Bezoldigingsregeling Drechtsteden en de Vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening Drechtsteden
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Intrekking van twee lokale regelingen vanwege de inwerkingtreding van hoofdstuk 3 van de CAR-UWO per 1 januari 2016

04-11-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 2015, nr 375

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot intrekking van de Bezoldigingsregeling Drechtsteden en de Vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening Drechtsteden

Besluit tot intrekking van de Bezoldigingsregeling Drechtsteden en de Vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening Drechtsteden

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van de Bezoldigingsregeling Drechtsteden en de Vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening Drechtsteden

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

 • 1.

  artikel 31 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

 • 2.

  het gewijzigde hoofdstuk 3 van de CAR-UWO en bijbehorend overgangsrecht zoals dat per 1 januari 2016 zal luiden;

 

Besluit:

 

Enig artikel

 • 1.

  De Bezoldigingsregeling Drechtsteden en de Vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening Drechtsteden worden met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Blad van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 4 november 2015.

 

De secretaris,

Mr. R. Visser

 

De voorzitter,

Mr. R.A. Janssen

 

Toelichting

 

In artikel 31 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is geregeld dat de rechtspositie van de gemeente Dordrecht wordt gevolgd. Daarnaast heeft OZHZ zich verbonden aan de afspraken over de gezamenlijke rechtspositie van de partners binnen de Drechtsteden. Dit middels de Regeling Netwerk Georganiseerd Overleg Drechtsteden en de “Overeenkomst tot vaststelling van een uniforme rechtspositieregeling’ (beide vastgesteld door het dagelijks bestuur op 19 november 2010).

 

Met ingang van 1 januari 2016 treedt een wijziging van hoofdstuk 3 (beloningshoofdstuk) van de CAR-UWO en bijbehorend overgangsrecht in werking. De wijziging van de CAR-UWO dient door het college van B&W van Dordrecht te worden vastgesteld, waarna deze mede van toepassing is op het personeel van OZHZ. Aangezien het nieuwe hoofdstuk 3 met ingang van 1 januari 2016 prevaleert boven de lokale bezoldigingsregelingen dienen deze per gelijke datum te worden ingetrokken. In concreto gaat het om de Bezoldigingsregeling Drechtsteden en de Vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening Drechtsteden.