Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
CiteertitelBesluit tot intrekking van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie toelichting bij het besluit.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 57a jo. artikel 56b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016Nvt

09-03-2016

Publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling van 23 maart 2016, nr. 157

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit tot intrekking van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Besluit van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot intrekking van het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

- artikel 57a jo. artikel 56b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- de artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

Enig artikel

1. Het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 5 december 2012 (Provinciaal Blad 2012, 163) wordt ingetrokken.

2. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling.

3. Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 9 maart 2016.

 

De directeur,

Mr. R. Visser

 

 

De voorzitter,

mr. R.A. Janssen

 

 

 

TOELICHTING:

 

Het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 5 december 2012 regelde de overdracht van de bevoegdheid van het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur om te beslissen tot het verrichten van privaattrechtelijke rechtshandelingen namens de Omgevingsdienst. Met de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is het Delegatiebesluit overbodig geworden. Artikel 57b van de Wet gemeenschappelijke regelingen regelt thans de bevoegdheid van het dagelijks bestuur tot het nemen van besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen.