Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot instemming met mandaatverlening aan de directeur van de Omgevingsdienst september 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot instemming met mandaatverlening aan de directeur van de Omgevingsdienst september 2016
CiteertitelInstemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid september 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-201615-07-2016Nvt

22-09-2016

Publicatieblad van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 26 oktober 2016, nr. 509

Nvt
27-10-201615-07-201615-07-2016Nvt

22-09-2016

Publicatieblad van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 26 oktober 2016, nr. 509

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot instemming met mandaatverlening aan de directeur van de Omgevingsdienst september 2016

Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid september 2016

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot instemming met mandaatverlening aan de directeur van de Omgevingsdienst september 2016

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op 

- Het 'Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid juli 2016' (besluit van 5 juli 2016, Provinciaal Blad 2016, nr. 3988);

- Het 'Besluit tot doormandateren van directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering VTH-taken voor Brzo- en RIE-4 bedrijven aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid juli 2016' (besluit van 7 juli 2016, Blad gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond 2016, nr. 348);

- Artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht; - Artikel 5, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

 

Besluit vast te stellen het Instemmingbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid september 2016.

 

Enig artikel 

 

1. Het dagelijks bestuur stemt in met:

 

a. de mandaatverlening aan de directeur door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, zoals opgenomen in het Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 5 juli 2016, PZH-2016-557229043 (DOS-2015-0007878), inzake het toekennen van mandaat en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid juli 2016).

 

b. de mandaatverlening aan de directeur door de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, zoals opgenomen in het Besluit tot doormandateren van directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Brzo- en RIE4-bedrijven aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid juli 2016 van 7 juli 2016.

 

2. Het dagelijks bestuur stemt tevens in met de mogelijkheid tot verlening van ondermandaat, voor zover de in het eerste lid genoemde mandaatbesluiten hierin voorzien.

 

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid september 2016.

 

4. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling en werkt terug tot en met 15 juli 2016.

 

Aldus vastgesteld op 22 september 2016.

 

De directeur,

Mr. R. Visser

 

De voorzitter,

Mr. R.A. Janssen

 

TOELICHTING:

 

In het mandaatbesluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan de directeur van de Omgevingsdienst van 5 juli 2016 (dat in de plaats is getreden van het mandaatbesluit van 8 december 2015) en in het daarop gebaseerde besluit tot doormandateren van de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond inzake de uitvoering VTH-taken voor BRZO- en RIE4-bedrijven aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2016 van 7 juli 2016 (dat in de plaats is getreden van het mandaatbesluit van 17 december 2015) is de bepaling opgenomen dat mandaat wordt verleend op voorwaarde dat het dagelijks bestuur, zonodig met terugwerkende kracht, daarmee instemt. Met het voorliggende besluit wordt deze instemming gegeven.

 

Mandaatverlening aan een niet-ondergeschikte is geregeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit artikel bepaalt dat deze mandaatverlening de instemming behoeft van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt. Deze instemming kan vormvrij gegeven worden. Het kan schriftelijk, maar van instemming met de mandaatverlening kan ook blijken uit de daadwerkelijke uitoefening van het mandaat. Bij de Omgevingsdienst is het gebruikelijk dat het dagelijks bestuur met enige regelmaat zijn expliciete instemming geeft aan de mandaten die aan de directeur zijn of worden gegeven. Zie in dat kader ook het Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2016 van het dagelijks bestuur van 18 februari 2016.