Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Regeling bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid
CiteertitelRegeling bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-201701-01-201701-01-2019Onbekend

16-02-2017

Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 20 februari 2017 nr. 122

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze regeling verstaat onder:

1. Werkgever: het college van burgemeester en wethouders of het dagelijks bestuur van de in de aanhef genoemde organisaties;

2. Medewerker: de ambtenaar bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de CAR-UWO;

3. CAR-UWO: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten-Uitwerkingsovereenkomst.

4. Individueel Keuzebudget (IKB): het budget zoals gedefinieerd in hoofdstuk 3, paragraaf 5 van de CAR-UWO

5. Doelen: de doelen zoals opgenomen in artikel 3.29 van de CAR-UWO en in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Artikel 3 Uitgangspunten

 • 1.

  De medewerker kan kiezen uit de bestedingsdoelen die zijn opgenomen in artikel 3.29 van de CAR-UWO en artikel 4 van deze Regeling.

 • 2.

  De medewerkers kan zelf bepalen welke bestedingsdoel hij kiest en is niet verplicht een bestedingsdoel te kiezen.

 • 3.

  De medewerker dient een aanvraag om gebruik te maken van deze regeling, uiterlijk op de laatste werkdag van een maand in voor verwerking in de daaropvolgende maand. Hiertoe maakt hij gebruik van de digitale aanvraagmodule.

Artikel 4 Doelen

 • 1.

  De medewerker geeft in de digitale module de keuze voor besteding van het IKB aan. Naast de doelen zoals deze opgenomen zijn in artikel 3:29 CAR-UWO heeft de medewerker de keuze uit de in de leden 2, 3, 4 en 5 van dit artikel genoemde doelen.

 • 2.

  Een fiets

  a. De medewerker kan het IKB inzetten voor het met fiscaal voordeel aanschaffen van een fiets, al dan niet met elektrische trapondersteuning. Voor de vergoeding kan (een deel van) het IKB gebruikt worden. Hieraan is een maximum van € 749,-- per 3 kalenderjaren verbonden.

  b. De medewerker die gebruik heeft gemaakt van de onder sub a van dit artikel genoemde inzet, kan gedurende deze 3 kalenderjaren fietsaccessoires ter waarde van maximaal € 82,00 per jaar aan te schaffen die door de werkgever worden vergoed.

  c. De medewerker die gebruik heeft gemaakt van de onder sub a van dit artikel genoemde inzet, kan de werkgever verzoeken de fietsverzekering voor de fiets die (deels) uit het IKB is gefinancierd te vergoeden. Hier is een maximum van € 130,-- per 3 kalenderjaren aan verbonden.

  d. Bij de aanvraag voegt de medewerker een op naam gestelde nota en het betalingsbewijs toe als bijlage.

 • 3.

  Contributie aan een vakbond

  a. De medewerker kan het IKB met fiscaal voordeel inzetten voor het betalen van de contributie van lidmaatschap van een vakbond die is aangesloten bij een van de centrales van overheidspersoneel zoals genoemd in artikel 6:4:2 van de CAR/UWO.

  b. Bij de aanvraag voegt de medewerker de op naam gestelde betalingsbewijze toe als bijlage .

 • 4.

  Aanvulling extra pensioen

  Binnen de fiscale mogelijkheden en de randvoorwaarden die het ABP stelt, kan de medewerker (een deel van) het IKB inzetten voor extra pensioen.

 • 5.

  Bedrijfsfitness

  a. De medewerker kan het IKB inzetten om de contributie van een fitnessclub, aangesloten bij de door de werkgever aangewezen dienstverlener, vergoed te krijgen.

  b. Bij de aanvraag voegt de medewerker een op naam gestelde nota en het betalingsbewijs toe als bijlage.

Artikel 5 Onvoorzien

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de werkgever.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  De Regeling cafetariamodel wordt met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking na bekendmaking en werkt terug naar 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling Bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden / Zuid-Holland Zuid".