Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInstemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
CiteertitelInstemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-201701-01-2017Onbekend

16-02-2017

Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 20 februari 2017, nr. 118

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot instemming met mandaatverlening aan de directeur van de Omgevingsdienst 2017

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

- Het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 van 20 december 2016 inzake het toekennen van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Provinciaal Blad 2016-6870, 22 december 2016)

- Het Ondermandaatbesluit directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor BRZO- en RIE4-bedrijven aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 van 10 januari 2017 (Blad gemeenschappelijke regeling 2017-52, 16 januari 2017);

- Artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

- Artikel 5, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

 

Besluit

vast te stellen het

 

Instemmingbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017.

 

Enig artikel

 

1. Het dagelijks bestuur stemt in met:

a. de mandaatverlening aan de directeur door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, zoals opgenomen in het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 van 20 december 2016 inzake het toekennen van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Provinciaal Blad 2016-6870, 22 december 2016);

b. de mandaatverlening aan de directeur door de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, zoals opgenomen in het Ondermandaatbesluit directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor BRZO- en RIE4-bedrijven aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017 van 10 januari 2017 (Blad gemeenschappelijke regeling 2017-52, 16 januari 2017);

 

2. Het dagelijks bestuur stemt tevens in met de mogelijkheid tot verlening van ondermandaat, voor zover de in het eerste lid genoemde mandaatbesluiten hierin voorzien.

 

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2017.

 

4. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld op 16 februari 2017.

 

De directeur,

Mr. R. Visser

 

De voorzitter,

Mr. R.A. Janssen

  

Toelichting:

In het mandaatbesluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan de directeur van de Omgevingsdienst van 20 december 2016 (dat in de plaats is getreden van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-HollandZuid juli 2016 (Provinciaal blad 2016, 3988) en in het daarop gebaseerde mandaatbesluit van de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond van 10 januari 2017 (dat in de plaats is getreden van het Besluit tot doormandateren van directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Brzo- en RIE4-bedrijven aan Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid juli 2016 (blad gemeenschappelijke regeling DCMR 2016, nr. 348) is de bepaling opgenomen dat mandaat wordt verleend op voorwaarde dat het dagelijks bestuur, zonodig met terugwerkende kracht, daarmee instemt. Met het voorliggende besluit wordt deze instemming gegeven.

 

Mandaatverlening aan een niet-ondergeschikte is geregeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit artikel bepaalt dat deze mandaatverlening de instemming behoeft van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt. Deze instemming kan vormvrij gegeven worden. Het kan schriftelijk, maar van instemming met de mandaatverlening kan ook blijken uit de daadwerkelijke uitoefening van het mandaat. Bij de Omgevingsdienst is het gebruikelijk dat het dagelijks bestuur met enige regelmaat expliciet instemt met de mandaten die aan de directeur zijn of worden gegeven.