Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake plaatsvervanging van de directeur en verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken binnen het directieteam van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake plaatsvervanging van de directeur en verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken binnen het directieteam van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
CiteertitelBesluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake plaatsvervanging van de directeur en verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken binnen het directieteam van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Vervangingsregeling directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  2. Regeling ambtelijke organisatie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2019Wijziging vanwege verandering in de samenstelling van het directieteam

04-12-2019

bgr-2019-951

01-04-201711-12-2019nvt

22-03-2017

Publicatieblad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 31 maart 2017, nr. 183

Nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake plaatsvervanging van de directeur en verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken binnen het directieteam van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Besluit van de directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 22 maart 2017 inzake plaatsvervanging van de directeur en verdeling vanverantwoordelijkheden, rollen en taken binnen het directieteam van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 

De directeur,

 

Gelet op

- De Vervangingsregeling directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

- De Regeling ambtelijke organisatie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

 

Besluit als volgt:

 

Artikel 1. Aanwijzing eerste en tweede plaatsvervanger

 

Vervallen.

 

Artikel 2. Verantwoordelijkheden, rollen en taken van het directieteam

 

1. Het directieteam, bestaande uit de directeur en de adjunct-directeur, is als collectief verantwoordelijk is voor de strategische agenda, de generieke kaderstelling en de sturing op de totaalopgave van de Omgevingsdienst voor het primaire proces en de bedrijfsvoering.

2. De binnen het directeam gemaakte afspraken over verantwoordelijkheden, rollen en taken zijn als volgt:

a. De directeur is voorzitter van het directieteam en eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie.

b. Besluitvorming binnen het directieteam is één en ondeelbaar. Een besluit van de directeur of van de adjunct-directeur geldt als een besluit van het directieteam. Formeel blijft de directeur eindverantwoordelijk voor het genomen besluit.

c. Als collectief is het directieteam verantwoordelijk voor:

i. De strategische agendasetting van de Omgevingsdienst;

ii. Het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen en voorstellen van het bestuur naar de consequenties voor de organisatie;

iii. De organisatie en bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, alsmede de ontwikkeling daarvan;

iv. Integrale aansturing en sturing op de totaalopgave van de Omgevingsdienst;

v. Sturing op unitoverstijgende opgaven, thema’s, ketens en processen.

d. De leden van het directieteam onderhouden de contacten met de bestuurders van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling op strategisch concernniveau (eigenarenkant).

e. De directeur en de adjunct-directeur zijn aanspreekpunt voor alle unitmanagers bij vraagstukken die betrekking hebben op de in onderdeel c genoemde onderwerpen. De directeur is formeel de enig leidinggevende van de unitmanagers.

 

Artikel 3. Kennisgeving aan het dagelijks en algemeen bestuur

 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, derde lid, van de Regeling ambtelijke organisatie Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid wordt dit besluit ter kennis gebracht aan het dagelijks bestuur. Het besluit wordt tevens ter kennis gebracht aan het algemeen bestuur.

 

Artikel 4. Slotbepalingen

1. Dit besluit wordt conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht bekend gemaakt dooruitreiking van een afschrift ervan aan de in artikel 1 genoemde personen.

2. Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht tevens bekend gemaakt in het publicatieblad van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

 

Aldus vastgesteld te Dordrecht op 22 maart 2017.

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

Mr. R. Visser