Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake groene wet- en regelgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake groene wet- en regelgeving
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7.1 van de Wet natuurbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2019Nieuwe regeling

05-12-2019

bgr-2019-923

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake groene wet- en regelgeving

 

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 5 december 2019, houdende de aanwijzing van (onbezoldigd) ambtenaren als toezichthouder inzake de naleving van de groene wet- en regelgeving

 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op:

- Het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;

- De Wet natuurbescherming, de Natuurschoonwet 1928 en de Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland 2013;

- Het Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 30 januari 2017;

 

Besluit:

 

1. In aanvulling op het Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 30 januari 2017 worden de (onbezoldigd) ambtenaren die zijn en worden aangesteld of te werk gesteld bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en in die hoedanigheid werkzaamheden uitvoeren in het kader van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, aangewezen als toezichthouder van het gestelde bij of krachtens de Wet natuurbescherming, de Natuurschoonwet 1928 en de Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland 2013, alsmede de regelingen die ter vervanging hiervan gaan strekken voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

 

2. Voor zover in regelingen op basis van de in het eerste lid genoemde wetten autonome bepalingen zijn opgenomen, worden de toezichthouders eveneens aangewezen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van die bepalingen. Onder autonome bepalingen wordt in dit geval verstaan bepalingen die zelfstandig door een bestuursorgaan van de provincie Zuid-Holland zijn opgesteld zonder dat deze dienen ter uitvoering van een bepaalde regeling.

 

3. De aanwijzing als toezichthouder vervalt zodra het dienstverband of de te werkstelling van de (onbezoldigd) ambtenaar eindigt.

 

4. Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de Gemeenschappelijke regeling Omge-vingsdienst Zuid-Holland Zuid en treedt in werking de dag na die van de bekendmaking.

 

5. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid inzake groene wet- en regelgeving.

 

Aldus vastgesteld op 5 december 2019.

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,

 

Mr. R. Visser

Directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,