Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening winkeltijden Ommen 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Ommen 2001
CiteertitelVerordening winkeltijden Ommen 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-200109-07-2015nieuwe regeling

29-03-2001

Ommer Nieuws, 11-03-2001

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Ommen 2001

 

 

VERORDENING WINKELTIJDEN OMMEN 2001

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op ten hoogste zes, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, feestdagen per kalenderjaar, niet vallend op een zondag.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 Toerisme

Het verbod, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a van de wet (verkoop op zondag) geldt, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze gemeente niet ten behoeve van campingwinkels gelegen binnen een kampeerterrein waarvoor een rechtsgeldige kampeerexploitatievergunning ingevolge de Wet op de Openluchtrecreatie aanwezig is en voor zover de openingstijden vallen binnen de periode 1 maart/1 november van een kalenderjaar.

Artikel 10 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip.

 • 2.

  De Verordening tot aanwijzing van een koopavond voor winkels in de gemeente Ommen (besluit 24 april 1980, kenmerk 86127) wordt ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Ommen 2001.

Artikelsgewijze toelichting Modelverordening winkeltijden  

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

 

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

 

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

De wet bepaalt in artikel 3, dat de gemeenteraad voor ten hoogste twaalf door hem aan te wijzen dagen per kalenderjaar vrijstelling kan verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het aanwijzen van feestdagen, niet zijnde zondagen via deze bepaling overgedragen aan het college.

De bevoegdheid tot het aanwijzen van zondagen is niet aan het college overgedragen.

Indien een vraag om vrijstelling voor zondagen aan de orde komt, zal de raad hierover zelf een beslissing moeten nemen.

 

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk.

Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

De wet kent deze bevoegdheid rechtstreeks toe aan het college.

De raad kan deze bevoegdheid dus niet aan zich trekken maar kan slechts bepalen in welke gevallen van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt.

Deze gevallen zijn geregeld in het tweede lid, waarbij bijvoorbeeld te denken valt aan o.a. de Summerfair tijdens de Pinksterdagen.

 

Artikel 7 Verbod straatverkoop van bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Artikel 12 van het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet bepaalt, dat de straatverkoop van voor direct consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken (bijv. verkoop van ijs en patat vanuit een verkoopwagen) op zon- en feestdagen is toegestaan. Het tweede lid van dat artikel bepaalt, dat de gemeenteraad, indien naar zijn oordeel plaatselijke omstandigheden daartoe aanleiding geven, bij verordening kan bepalen dat deze vrijstelling niet geldt voor de betrokken gemeente of een of meer delen daarvan.

Via deze bepaling wordt door de raad deze bevoegdheid aan burgemeester en wethouders verleend.

 

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 uur en 06.00 uur

Artikel 7 van de wet geeft de mogelijkheid de openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 6.00 uur te reguleren. Dat kan door gebieden aan te wijzen waarin het verbod niet geldt of door vormen van detailhandel aan te wijzen waarvoor het verbod niet geldt. Ook kan in afzonderlijke gevallen ontheffing verleend worden.

De verordening gaat ervan uit dat voor de nachtelijke openstelling de ontheffing het belangrijkste instrument is. Per geval is dan een afweging te maken of de gewenste openstelling zich verhoudt met belangen van de woon- en leefomgeving en de openbare orde.

De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen en voorschriften worden verleend.

In het Vrijstellingenbesluit is voor een aantal overige vormen van detailhandel alleen de openstelling op zon- en feestdagen geregeld. De openstelling van deze vormen van detailhandel op de uren tussen 10 uur 's avonds en zes uur in de ochtend op werkdagen wordt door de verordeningsbepaling geregeld.

 

Artikel 9 Toerisme

De grondslag van het artikel is artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Op deze wijze is het mogelijk dat - zij het onder beperkingen - een winkel op een kampeerterrein op alle dagen geopend kan zijn.