Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening plaatsingsvolgorde Wsw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening plaatsingsvolgorde Wsw
CiteertitelVerordening plaatsingsvolgorde Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149, Wet sociale werkvoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2008nieuwe regeling

01-07-2008

Ommer Nieuws, 14-07-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING PLAATSINGSVOLGORDE WSW

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Wsw: de Wet sociale werkvoorziening.

 • 2.

  Ingezetenen: degenen die op grond van hun inschrijving in het gemeentelijk persoonsregister geacht worden hun werkelijke woonplaats in de gemeente Ommen te hebben.

 • 3.

  Wachtlijst: de lijst die het college beheert met een overzicht van ingezetenen die geïndiceerd zijn en voldoen aan de bepalingen in artikel 12 lid 1 van de Wsw.

 • 4.

  Geïndiceerd: blijkens een indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 van de Wsw tot de doelgroep behoren.

 • 5.

  Begeleid werken: een reguliere dienstbetrekking onder aangepaste omstandigheden als bedoeld in artikel 7 van de Wsw.

 • 6.

  Externe plaatsing: plaatsing van een SW-geïndiceerde bij een reguliere werkgever met toepassing van een detacheringsconstructie (met een SW-arbeidsovereenkomst) of Begeleid werken.

Artikel 2 Plaatsingsvolgorde

 • 1.

  Bij ruimte in de taakstelling worden bij voorrang geplaatst de personen op de wachtlijst die:

  • -

   bij de indicatiestelling het advies Begeleid werken hebben ontvangen of die na een intakegesprek te kennen hebben gegeven te willen werken op basis van een externe plaatsing

   én

  • -

   na het voortraject extern geplaatst kunnen en willen worden.

 • 2.

  Op basis van ontwikkelingen met betrekking tot de wachtlijst kan het college besluiten om naast de in artikel 1 genoemde doelgroep ook andere doelgroepen te benoemen.

 • 3.

  Wanneer lid 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing zijn, geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst van de gemeente.

 • 4.

  Bij toepassing van lid 1 en 2 geldt dat na twee plaatsingen op basis van lid 1 of 2 er één plaatsing plaatsvindt op basis van lid 3 van dit artikel.

 • 5.

  Indien plaatsing op basis van lid 1 of 2 van dit artikel niet gerealiseerd kan worden of voortijdig beëindigd wordt, dan is er in principe sprake van plaatsing op de wachtlijst op de oorspronkelijke datum van de indicatiebeschikking.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2008 en geldt tot er een definitieve verordening wachtlijstbeheer is vastgesteld, na advies vanuit de nog te realiseren cliëntenparticipatie Wsw.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening plaatsingsvolgorde Wsw”.

Toelichting

Als er geen doelgroepen benoemd worden, geldt voor het plaatsen vanaf de wachtlijst de volgorde van plaatsing op de wachtlijst. Omdat het plaatsen van SW-geïndiceerden bij reguliere werkgevers de voorkeur heeft, zal geregeld moeten worden dat zij ook geplaatst kunnen worden.

Verder kan het zo zijn dat op basis van de samenstelling van de wachtlijst ook een andere doelgroep, bijvoorbeeld jongeren, het verantwoord is om een andere specifieke doelgroep te benoemen. Deze verantwoordelijkheid wordt in deze verordening bij het college gelegd.

Om te voorkomen dat alleen SW-geïndiceerden op basis van doelgroepenbeleid geplaatst worden is in artikel 2 opgenomen dat er sprake moet zijn van een afwisseling tussen plaatsingen op basis van de doelgroep en op basis van de plaats op de wachtlijst (fifo).

Ook kan het voorkomen dat een SW-geïndiceerde tot de doelgroep gerekend wordt, maar dat de plaatsing niet lukt of voortijdig beëindigd wordt, waarbij aansluitend externe plaatsing niet mogelijk is. In dat geval dient betrokkene met de oorspronkelijke datum van indicatiestelling weer op de wachtlijst geplaatst te worden. Als betrokkene hoog op de wachtlijst staat, zal dat eerder tot verdere actie leiden, dan als iemand laag op de wachtlijst staat. Iemand behoort blijkbaar niet meer tot de doelgroep en dient dan volgens de gebruikelijke volgorde van de wachtlijst geplaatst te worden.

Er is sprake van een tijdelijke verordening, omdat in het kader van de cliëntenparticipatie er nog geen Wsw-raad of iets vergelijkbaars functioneert. Als dat wel het geval is, kan, na bij hen ingewonnen advies, een definitieve verordening over wachtlijstbeheer voor advies voorgelegd worden voor besluitvorming.