Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Regeling medegebruik schoolgebouwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling medegebruik schoolgebouwen
CiteertitelRegeling medegebruik schoolgebouwen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-199601-01-2019nieuwe regeling

30-05-1996

Ommer Nieuws, 12-05-1996

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling medegebruik schoolgebouwen

 

 

REGELING MEDEGEBRUIK SCHOOLGEBOUWEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  WBO:

  de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256).

 • b.

  Bevoegd gezag:

  voor wat betreft een openbare school:

  het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door de raad te stellen regelen.

 • c.

  Medegebruik:

  het gebruik door derden ten behoeve van ander onderwijs, dan wel andere culturele, maatschappelijke, educatieve of recreatieve doeleinden van een gebouw (al dan niet met de daarin aanwezige voorzieningen) van een openbare school, zoals bedoeld in artikel 86 van de WBO.

 • d.

  Medegebruiker:

  de natuurlijke of rechtspersoon die één of meerdere ruimten van een openbare school (al dan niet met de daarin aanwezige voorzieningen) in medegebruik heeft.

 • e.

  Ruimten:

  de onderwijsruimten en andere ruimten aanwezig in een schoolgebouw, met uitzondering van A-lokalen (gymnastieklokalen).

 • f.

  Ander onderwijs:

  het uit 's Rijks kas bekostigd onderwijs niet zijnde basisonderwijs. Tevens wordt onder ander onderwijs verstaan basiseducatie aan volwassenen.

Artikel 2 Voorschriften voor het gebruik
 • 1.

  De medegebruiker gebruikt de in medegebruik gegeven ruimten uitsluitend voor die doeleinden waarvoor het medegebruik is toegestaan.

 • 2.

  Het is de medegebruiker niet toegestaan de in medegebruik verkregen ruimten aan derden in gebruik te geven.

 • 3.

  De medegebruiker onthoudt zich van activiteiten die hinder veroorzaken voor het in het gebouw gegeven onderwijs.

 • 4.

  De medegebruiker maakt alleen gebruik van meubilair en aanwezige voorzieningen voor zover het bevoegd gezag dit toestaat en met inachtneming van de door het bevoegd gezag gestelde voorwaarden.

 • 5.

  De medegebruiker is verplicht na ieder medegebruik de ter beschikking gestelde ruimten, het meubilair en de aanwezige voorzieningen in dezelfde staat achter te laten als waarin deze werden aangetroffen.

 • 6.

  Het bevoegd gezag stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin nadere regels worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop de medegebruiker de door het bevoegd gezag ter beschikking gestelde ruimten met het beschikbaar gestelde meubilair en de aanwezige voorzieningen gebruikt.

Artikel 3 Schade
 • 1.

  De medegebruiker onthoudt zich van activiteiten waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat deze kunnen leiden tot schade aan het gebouw, het meubilair en de aanwezige voorzieningen.

 • 2.

  Indien voor de aanvang van het medegebruik schade aan het gebouw, het meubilair of de aanwezige voorzieningen wordt geconstateerd, doet de medegebruiker hiervan onverwijld mededeling aan het bevoegd gezag.

 • 3.

  De medegebruiker is aansprakelijk voor de schade die ten gevolge van het medegebruik aan het gebouw, het meubilair en de aanwezige voorzieningen ontstaat.

 • 4.

  De medegebruiker doet van iedere schade als bedoeld in het voorgaande lid onverwijld mededeling aan het bevoegd gezag.

 • 5.

  In het in het voorgaande artikel genoemde huishoudelijk reglement stelt het bevoegd gezag nadere regels vast ter voorkoming van schade aan het gebouw, het meubilair en de aanwezige voorzieningen.

Artikel 4 De tariefstelling
 • 1.

  Het bevoegd gezag brengt aan de medegebruiker de kosten in rekening zoals die worden berekend overeenkomstig artikel 5.

 • 2.

  In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bevoegd gezag, kan ten gunste van de medegebruiker worden afgeweken van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 5 De kosten van het medegebruik van de ruimten voor het basisonderwijs

De vergoedingsbedragen van het medegebruik van de ruimten voor het basisonderwijs worden jaarlijks aangepast bij de prijsstijgingspercentage zoals deze zijn opgenomen in de Macro-Economische Verkenning van het Centraal Planbureau en weergegeven in het Bekostingingsstelsel van het Basisonderwijs.

Artikel 6 Opschorten medegebruik
 • 1.

  Indien het bevoegd gezag een in medegebruik gegeven ruimte incidenteel zelf nodig heeft voor de eigen school op een voor medegebruik overeengekomen tijdstip, dan ziet de medegebruiker af van het medegebruik op dit tijdstip.

 • 2.

  Het bevoegd gezag stelt de medegebruiker ten minste twee weken van tevoren schriftelijk op de hoogte van de noodzaak om zelf over de ruimte te kunnen beschikken.

Artikel 7 Beëindiging medegebruik

Het bevoegd gezag kan, zonder dat de medegebruiker deswege aanspraak op schadevergoeding heeft, het medegebruik met onmiddellijke ingang beëindigen, indien:

 • a.

  de medegebruiker de voorschriften gegeven in deze regeling en, voor zover vastgesteld, in het huishoudelijk reglement, niet stipt naleeft;

 • b.

  de medegebruiker, na hiertoe te zijn aangemaand, niet binnen 1 maand de in rekening gebrachte kosten van medegebruik heeft voldaan.

Artikel 8 Ondertekening medegebruiksovereenkomst

De directeur van de openbare basisschool is, onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag openbaar onderwijs, belast met de toepassing en uitvoering van deze regeling.

De directeur van de openbare school ondertekent de medegebruiksovereenkomst.

Artikel 9 Beslissing van het bevoegd gezag in die gevallen waarin de regeling niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van het medegebruik betreffende, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.

Artikel 10 Slotbepaling
 • 1.

  De regeling kan worden aangehaald als "Regeling medegebruik schoolgebouwen".

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996.

TOELICHTING MEDEGEBRUIKSREGELING

De gemeenteraad is - in zijn hoedanigheid als lokale overheid - verplicht om een regeling vast te stellen omtrent het gebruik van de gebouwen van de openbare en bijzondere scholen voor basisonderwijs.

De Medegebruiksregeling is bestemd voor het basisonderwijs.

In die gemeenten waarin een openbare school onder bevoegd gezag van een bestuurscommissie staat, wordt de begripsbepaling van "bevoegd gezag van een openbare school" (artikel 1, onder c) aangepast.

Voor wat betreft de keuze van de datum van inwerkingtreding van de "Regeling medegebruik schoolgebouwen" moet rekening worden gehouden met eventueel reeds met medegebruikers gemaakte afspraken voor een aankomende periode. Gemaakte afspraken dienen zoveel mogelijk te worden gerespecteerd.

Bij het wijzigen van de bestaande regeling in een medegebruiksregeling zoals deze hier wordt gepresenteerd is het aan te bevelen om de ingangsdatum van de nieuwe medegebruiksregeling in te laten gaan op 1 januari. Deze datum valt dan samen met de nieuwe prijsstijgingspercentage zoals deze jaarlijks worden gepubliceerd in het bekostigingsstelsel basisonderwijs.

Het apart verwarmen van een deel van het gebouw gedurende de avonduren of extra schoonmaakactiviteiten in verband met het medegebruik brengen extra kosten met zich mee. Om het medegebruikstarief kostendekkend te houden zijn de kosten berekend op 12,50 per uur.

Jaarlijks wordt het medegebruikstarief aangepast bij de prijsstijgingspercentage zoals deze zijn opgenomen in de Macro-Economische Verkenning van het Centraal Planbureau en weergegegven in het Bekostigingsstelsel van het Basisonderwijs.

Voor wat betreft artikel 12 van de "Regeling medegebruik schoolgebouwen" dient nog gewezen te worden op artikel 140 nieuwe Gemeentewet. In het eerste lid van dit artikel is bepaald dat algemeen verbindende regels niet eerder verbinden dan wanneer ze zijn bekend gemaakt. In het tweede lid is bepaald dat de bekendmaking geschiedt door plaatsing in het gemeenteblad, dan wel, bij gebreke daarvan, door opneming in een andere door de gemeente algemeen verkrijgbaar gestelde uitgave.