Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden 2013
CiteertitelVerordening tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200001-01-2014nieuwe regeling

15-11-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING TARIEVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTVELDEN 2013

 

 

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders regelt het gebruik van de gemeentelijke sportvelden.

Artikel 2

De tarieven voor het gebruik van de sportvelden bedragen voor:

 • a.

  soort veld/seizoengebruik:

  • -

   een natuurgras voetbalveld € 1.192,40

  • -

   een kunstgras voetbalveld € 1.780,65

  • -

   een oefenveld voor voetbal € 1.192,40

  • -

   een oefenhoek voor voetbal € 591,55

  • -

   een pupillenveld voor voetbal € 301,30

  • -

   een handbalveld € 591,55

  • -

   een kunstgras hockeyveld € 1.780,65

  • -

   een atletiekveld € 1.192,40

  • -

   een korfbalveld € 301,30

  • -

   een manege € 204,35

  • -

   een fietscrossbaan € 301,30

 • b.

  soort veld/incidenteel gebruik:

  • -

   een natuurgras voetbal-, handbal-, atletiek of

   korfbalveld, met uitzondering van de Paardeweide,

   per wedstrijd € 65,30

  • -

   een kunstgras voetbal- of hockeyveld, per wedstrijd € 98,00

  • -

   een veld op de Paardeweide per wedstrijd:

   zonder belijning € 28,95

   met belijning € 42,40

  • -

   een tennisbaan:

   maandag t/m vrijdag, per ochtend € 106,55

   maandag t/m vrijdag, per middag € 130,75

   zaterdag, zon- en feestdagen, per ochtend

   of middag € 203,55

Artikel 3

Voor het gebruik van natuurgras sportvelden, waarbij sportbeoefening niet voorop staat is per 1½ uur een vergoeding verschuldigd van:

 • a.

  € 28,95 voor het gebruik zonder kleedaccommodatie;

 • b.

  € 42,40 voor het gebruik met inbegrip van de kleedaccommodatie.

Voor het gebruik van kunstgras sportvelden, waarbij sportbeoefening niet voorop staat is per 1½ uur een vergoeding verschuldigd van:

 • c.

  € 43,35 voor het gebruik zonder kleedaccommodatie;

 • d.

  € 56,70 voor het gebruik met inbegrip van de kleedaccommodatie.

Artikel 4
 • 1.

  Indien één of meer sportvelden als genoemd in artikel 2, onderdeel a en/of b, of artikel 3 voor een bepaalde periode wordt gereserveerd, blijven - bij tussentijdse opzegging van het gebruik - de verschuldigde vergoedingen gedurende de gehele periode gehandhaafd.

 • 2.

  Van deze verplichting kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen.

Artikel 5
 • 1.

  Bij regelmatig gebruik brengt het college van burgemeester en wethouders de geldende tarieven maandelijks in rekening. Dat berekend naar het aantal gebruiksuren.

 • 2.

  Bij incidenteel gebruik brengt het college van burgemeester en wethouders vooraf een voorschot in rekening, berekend naar het aantal gevraagde gebruiksuren tegen het geldende tarief. Zo spoedig mogelijk na het gebruik vindt verrekening plaats tussen het werkelijk en het bij voorschot in rekening gebrachte aantal gebruiksuren.

Artikel 6

De ingevolge deze verordening verschuldigde vergoedingen dienen op of vóór de op de nota vermelde vervaldag te worden voldaan door storting of overschrijving op de postrekening der gemeente of bij de bankinstelling waar de gemeente een rekening heeft.

Artikel 7

In de gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8
 • 1.

  De ‘Verordening tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden 2012’ van 1 december 2011, kenmerk FIN/R/11-01419, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportvelden 2013’.