Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Ommen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie bezwaarschriften gemeente Ommen 2012
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften gemeente Ommen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, hoofdstuk V, paragraaf 1, Algemene wet bestuursrecht, hoofdstukken 2, 6 en 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-201701-01-2016art. 5a

26-01-2017

Gemeenteblad, 23-02-2017

2022991
12-07-201223-02-2017nieuwe regeling

28-06-2012

Vechtdal Centraal, 11 juli 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Ommen 2012

 

 

HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

  • b.

   college: college van burgemeester en wethouders;

  • c.

   commissie: commissie van advies voor de bezwaarschriften;

  • d.

   wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken over belanghebbenden, worden daarmee - voor zover van belang - bedoeld de bezwaarmaker en eventuele derde belanghebbenden en/of gemachtigden.

HOOFDSTUK II BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN

Paragraaf 1 De Commissie

Artikel 2 Inleidende bepalingen commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie bestaat uit meerdere kamers, waaronder een personele kamer.

 • 3.

  Elke kamer bestaat uit twee leden en een voorzitter.

 • 4.

  De voorzitters kiezen jaarlijks uit hun midden een algemeen voorzitter die de commissie vertegenwoordigt als aanspreekpunt en woordvoerder.

 • 5.

  De commissie is niet bevoegd te adviseren over bezwaarschriften tegen besluiten over gemeentelijke belastingen en rechten als bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet en tegen besluiten op grond van de Wet waardering onroerende zaken.

 • 6.

  De voorzitter en de leden nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 3 Benoeming, schorsing en ontslag

 • 1.

  De voorzitters en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 2.

  Het college benoemt een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden.

 • 3.

  De (plaatsvervangende) voorzitters en leden maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Ommen.

 • 4.

  De commissie regelt de onderlinge vervanging van de voorzitters en de leden, ingeval van verhindering of ontstentenis.

Artikel 4 Het secretariaat

 • 1.

  Het college zorgt voor een adequaat ambtelijk secretariaat voor de commissie.

 • 2.

  Het secretariaat bestaat in ieder geval uit secretarissen die de commissie ondersteunen in haar adviserende taak. De secretarissen regelen hun vervanging.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitters en de leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn hierna ieder maximaal twee keer voor een periode van vier jaar herbenoembaar.

 • 2.

  De voorzitters en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 3.

  De voorzitter en de leden kunnen door het college bij een met redenen omkleed besluit en tegen een daarin te bepalen datum van hun functie worden ontheven, indien zij zodanige daden of gedragingen hebben verricht, dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, dat hun voorzitter- respectievelijk lidmaatschap voortduurt, of indien de vereiste bekwaamheid of geschiktheid wordt gemist om de taak als voorzitter of lid naar behoren uit te voeren.

Artikel 5a Vergoedingen

 • 1.

  De vergoedingen van leden en voorzitters van de commissie bedragen per vergadering € 200,-- voor de voorzitters en € 160,-- voor de leden.

 • 2.

  Het college bepaalt de hoogte van de vergoedingen van de leden en de voorzitters van de commissie.

 • 3.

  De leden en voorzitters van de commissie ontvangen de geldende reiskostenvergoeding per kilometer of op basis van openbaar vervoer (2e klasse).

Paragraaf 2 De procedure

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3.

  De commissie stuurt een bericht van ontvangst aan de indiener, het verwerend orgaan en eventuele andere belanghebbenden. Daarbij wordt de te volgen procedure en de vermoedelijke datum van de hoorzitting meegedeeld.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden voorzitter

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:3

 • e.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • f.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 8 Bemiddeling

De secretaris kan, in overleg met de voorzitter en na overleg met het verwerend orgaan, onderzoeken of het bezwaar in der minne kan worden bijgelegd en daartoe de nodige handelingen verrichten.

Artikel 9 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 10 Stukken en verweerschrift

 • 1.

  De commissie nodigt het verwerend orgaan uit de op het bezwaarschrift betrekking hebbende stukken over te leggen en een verweerschrift in te dienen.

 • 2.

  De stukken en het verweerschrift worden uiterlijk drie weken voor het horen in handen van de commissie gesteld.

Artikel 11 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  Indien de voorzitter op grond van artikel 7 onder d besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 12 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 13 Quorum

Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 14 Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De hoorzitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren bij een openbare zitting kunnen worden gesloten indien de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag van het horen als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een korte vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 16 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek met inachtneming van het bepaalde in de artikel 7:9 van de wet.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 3.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 4.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 5.

  Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder meezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het verwerend orgaan.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter de termijn van twaalf weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks aan het college schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden.

HOOFDSTUK III SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 20 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.

 • 2.

  Op die datum vervalt de Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften, zoals die voordien gold.

Artikel 21 Overgangsbepaling

 • 1.

  Bezwaarschriften die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend worden behandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Ommen 2012.