Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

VERGOEDINGSREGELING VRIJWILLIGERS BIJ DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERGOEDINGSREGELING VRIJWILLIGERS BIJ DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER
CiteertitelVergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-199331-12-2018nieuwe regeling

28-03-1994

Ommer Nieuws, 10-04-1994

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERGOEDINGSREGELING VRIJWILLIGERS BIJ DE GEMEENTELIJKE BRANDWEER

 

 

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder vrijwilliger: vrijwilliger in de zin van de Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer.

Artikel 2
 • 1.

  De vrijwilliger geniet per kalenderjaar een vaste vergoeding, welke na afloop van elk kalenderjaar zo spoedig mogelijk wordt uitbetaald.

  Burgemeester en wethouders kunnen een vergoedingsregeling vaststellen voor het verrichten van wacht-, consignatie-, nacht- en bewakingsdiensten door de vrijwilliger.

 • 2.

  De vaste vergoeding wordt vastgesteld op het bedrag, dat in de hierna volgende staat is vermeld achter de door de vrijwilliger beklede rang.

   

  Rangen

  Jaarvergoeding

   

   

  adspirant-brandwacht

  f 450,--

  brandwacht

  f 450,--

  brandwacht 1e klasse

  f 450,--

  hoofdbrandwacht

  f 450,--

  adspirant-onderbrandmeester

  f 450,--

  onderbrandmeester

  f 675,--

  brandmeester

  f 675,--

  brandmeester (tevens ondercommandant)

  f 3.965,--

  adspirant-officier

  f 450,--

  adjunct-hoofdbrandmeester

  f 4.250,--

  adjunct-hoofdbrandmeester (tevens commandant)

  f 5.665,--

  adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse

  f 4.780,--

  adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse (tevens commandant)

  f 6.375,--

  hoofdbrandmeester

  f 5.320,--

  hoofdbrandmeester (tevens commandant)

  f 7.095,--

  hoofdbrandmeester 1e klasse

  f 6.150,--

  hoofdbrandmeester 1e klasse (tevens commandant)

  f 8.200,--

  commandeur

  f 7.010,--

  commandeur (tevens commandant)

  f 9.350,--

  commandeur eerste klasse

  f 7.635,--

  commandeur 1e klasse (tevens commandant)

  f 10.180,--

  adjunct-hoofdcommandeur (tevens commandant)

  f 11.365,--

 • 3.

  In de vaste vergoeding is een bedrag begrepen ter vergoeding van onkosten die worden gemaakt in verband met de beroepsuitoefening. Deze vergoeding bedraagt f 300,-- per jaar.

 • 4.

  In de vergoeding ten behoeve van officieren is tevens begrepen een kostenvergoeding van f 5,-- per in het kader van de beroepsuitoefening verrichte activiteit, niet zijnde een activiteit als bedoeld in artikel 3, lid 2.

 • 5.

  De blussers en bewakers voor de bosbrandbestrijding worden beloond overeenkomstig de tarieven, vastgesteld door de Provinciale Overijsselse Stichting voor de Bosbrandbestrijding.

Artikel 3
 • 1.

  De vrijwilliger beneden de rang van adjunct-hoofdbrandmeester, met uitzondering van de brandmeester die tevens ondercommandant is, die, na een door of vanwege de burgemeester ontvangen oproep, deelneemt aan de oefening, of die de lessen van een voor zijn betrekking voorgeschreven cursus volgt, heeft recht op een vergoeding.

 • 2.

  De vrijwilliger die, na daartoe te zijn opgeroepen, werkelijke dienst verricht in verband met brandbestrijding of andere hulpverleningen, heeft recht op een vergoeding.

 • 3.

  De vergoeding, bedoeld in het eerste lid onderscheidenlijk de vergoeding bedoeld in het tweede lid wordt vastgesteld op het per uur uitgedrukt bedrag, dat in kolom 2 onderscheidenlijk in kolom 3 van onderstaande staat is vermeld achter de door de vrijwilliger beklede rang.

   

  Kolom 1

   

  rangen

  Kolom 2

   

  bedrag per uur voor oefenen, bijwonen cursussen e.d.

  Kolom 3

   

  bedrag per uur voor daadwerkelijke brandbestrijding en hulpverlening

  adspirant-brandwacht

  f 13,85

  f 26,--

  brandwacht

  f 14,75

  f 27,60

  brandwacht 1e klasse

  f 16,--

  f 30,05

  hoofdbrandwacht

  f 17,70

  f 33,20

  adspirant-onderbrandmeester

  f 15,60

  f 29,25

  onderbrandmeester

  f 19,50

  f 36,55

  brandmeester

  f 22,20

  f 41,65

  brandmeester (tevens ondercommandant)

   

  f 39,65

  adspirant-officier

  f 19,50

  f 36,55

  adjunct-hoofdbrandmeester

   

  f 42,50

  adjunct-hoofdbrandmeester

  (tevens commandant)

   

  f 42,50

  adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse

   

  f 47,80

  adjunct-hoofdbrandmeester

  1e klasse (tevens commandant)

   

  f 47,80

  hoofdbrandmeester

   

  f 53,20

  hoofdbrandmeester (tevens commandant)

   

  f 53,20

  hoofdbrandmeester 1e klasse

   

  f 61,50

  hoofdbrandmeester 1e klasse (tevens commandant)

   

  f 61,50

  commandeur

   

  f 70,10

  commandeur (tevens commandant)

   

  f 70,10

  commandeur 1e klasse (tevens commandant)

   

  f 76,35

  adjunct-hoofdcommandeur (tevens commandant)

   

  f 85,25

   

 • 4.

  In de vergoeding bedoeld in dit artikel is een onkostenvergoeding begrepen van f 5,-- per in het kader van de beroepsuitoefening verrichte activiteit.

Artikel 4
 • 1.

  De algemene salarismutaties voor de sector gemeenten zoals die in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen zijn wat betreft het percentage en de ingangsdatum van overeenkomstige toepassing op de bedragen genoemd in artikel 2, tweede lid en artikel 3, derde lid.

 • 2.

  De overeenkomstig het vorige lid berekende vaste vergoedingen worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf gulden en de uurvergoedingen op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf cent.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders kunnen een vergoedingsregeling vaststellen voor het verrichten van wacht-, consignatie-, nacht- en bewakingsdiensten door de vrijwilliger.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders kunnen aan de vrijwilliger een vergoeding voor derving van loon of inkomsten toekennen wegens het verrichten van de in artikel 3, eerste en tweede lid, bedoelde brandweerdienst.

Artikel 7

Indien de vrijwilliger met toepassing van deze verordening een lagere vaste vergoeding zou ontvangen dan hij ontving op grond van de oude verordening, blijft het laatstbedoelde bedrag voor hem van toepassing.

Artikel 8
 • 1.

  Deze verordening welke kan worden aangehaald als Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

 • 2.

  Met ingang van deze datum vervalt de "Verordening, regelende de beloning van het brandweerpersoneel".