Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen Ommen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen Ommen 2014
CiteertitelNadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen Ommen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Ommen 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2014nieuwe regeling

20-05-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ter uitvoering van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Ommen 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels ter uitvoering van de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Ommen 2014

Artikel 1. Begripsomschrijvingen:

Verordening: de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Ommen 2014, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 14 november 2013, kenmerk 603779;

Begraafplaatsen:

 • 1.

  de begraafplaats aan de Hardenbergerweg;

 • 2.

  de begraafplaats aan de Zwolseweg, genaamd Laarmanshoek;

 • 3.

  de begraafplaats aan de Beerzerhaar te Beerzerveld;

 • 4.

  de algemene begraafplaaats aan de Dr. A.C. van Raaltestraat;

Dubbel graf:

Twee naast elkaar liggende en bij elkaar behorende graven van één rechthebbende;

Artikel 2. Openstelling begraafplaatsen.

De openingstijden van de begraafplaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, van de verordening zijn van zonsopgang tot zonsondergang.

Artikel 3. Tijden van begraven of asbezorging.

 • 1.

  het begraven of bezorgen van asbussen vindt plaats op:

  • a.

   werkdagen niet voor 10.00 uur en niet na 15.00 uur;

  • b.

   zaterdagen of op feestdagen niet na 12.00 uur.

 • 2.

  van bovenstaande tijden kan worden afgeweken door of namens ons college.

Artikel 4. Aantal overblijfselen per graf.

 • 1.

  in een graf mag niet meer dan 1 lijk worden begraven, met uitzondering van de begraafplaats Laarmanshoek, waar maximaal 2 lijken in een graf mogen worden begraven;

 • 2.

  in een graf mogen niet meer dan 4 asbussen worden bijgezet;

 • 3.

  op een graf mag de as van overledenen alleen worden verstrooid indien in dit graf reeds een of meer overledenen zijn begraven of asbussen zijn bijgezet.

Artikel 5. Gedenkteken.

Gedenktekens dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • 1.

  het gedenkteken dient te bestaan uit duurzaam materiaal,;

 • 2.

  Alleen staande stenen worden toegestaan; een gedenkteken moet aan de volgende eisen voldoen: niet hoger dan 90 cm, niet breder dan 90 cm: de breedte voor een dubbel graf mag niet meer dan 180 cm bedragen;

 • 3.

  Onder staande stenen kan tevens worden verstaan een zwerfkei of sculptuur mits deze voldoet aan de onder het vorige lid vermelde maten voor de hoogte en de breedte; de maximaal toegestane dikte bedraagt 45 cm.

 • 4.

  de fundering bestaat uit een plaat, waarvan de lengte is aangepast aan de maat van het gedenkteken en voldoet aan de volgende eisen: breedte 35 cm, dikte minimaal 5 cm, maximaal 10 cm. Daar waar op de begraafplaats reeds een fundering voor het gedenkteken aanwezig is, is geen extra fundering vereist.

 • 5.

  het aanbrengen van kettingen en hekwerken, evenals het aanbrengen van één of meer kantafzettingen is niet toegestaan.

 • 6.

  Het grafnummer of - in geval van een gedenkteken voor een dubbel graf – beide grafnummers moet zijn gebeiteld in de rechter benedenhoek van de achterzijde van de steen.

Artikel 6. Aanvragen van grafbedekkingen/gedenktekens.

 • 1.

  een vergunning voor een grafbedekking moet worden aangevraagd door het inleveren van een daarvoor bedoeld aanvraagformulier bij burgemeester en wethouders;

 • 2.

  de aanvraag van staande monumenten gaat vergezeld van een werktekening met schaal 1:10, waarop tenminste dient voor te komen:

  • a.

   boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   wijze van aanbrengen tekst (ingehakt, opgehakt of metaal);

  • d.

   tekst opschrift en vorm en plaats van figuratie(s);

  • e.

   materiaalsoort en afmetingen van de fundering en de bevestigingswijze van het gedenkteken daarop.

Artikel 7. Blijvende beplanting op graven/ voorwerpen.

Het aanbrengen van blijvende beplanting en voorwerpen op graven is toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a.

  beplanting en voorwerpen mogen uitsluitend worden aangebracht op de strook grond die is gelegen tussen 10 en 50 centimeter voor de grafsteen;

 • b.

  de beplanting mag bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden;

 • c.

  er mag geen beplanting worden aangebracht die volgroeid hoger wordt dan 25 centimeter.

Artikel 8. Losse bloemen en planten.

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen één- of tweejarige gewassen worden geplant, mits deze voldoen aan het bepaalde in artikel 7, leden a., b. en c.

Artikel 9. Gedenkplaatjes bij de verstrooiingsplaats

Gedenkplaatjes bij de verstrooiingsplaats worden in verband met de gewenste uniformiteit en esthetica geleverd en aangebracht door de gemeente.

Artikel 10. Afwijking in bijzondere gevallen.

In bijzondere gevallen kunnen wij besluiten tot afwijking van deze nadere regels.

Artikel 11. Citeertitel en intrekking eerdere regels

 • 1.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen Ommen 2014.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op de derde dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De Nadere regels, kenmerk BMO 62491, vastgesteld op 30 november 2000, worden ingetrokken met dien verstande dat alle voorgaande nadere regels van kracht blijven op de grafrechten die daaraan onderhevig waren.

Ommen, 20 mei 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen ,

Secretaris,Burgemeester,

L.DennenbergM.J. Ahne