Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Ommen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Ommen 2014
CiteertitelVerordening BRP Ommen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, art. 3.8, 3.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-201406-01-2014nieuwe regeling

18-09-2014

Gemeenteblad, 15-10-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen

De raad van de gemeente Ommen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 augustus 2014;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Ommen 2014.

 

Artikel 1 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2 Verstrekking aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde, aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het tweede lid.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 3.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en sub b. vindt alleen plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking, en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Ommen 2014 (Verordening BRP Ommen 2014).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 18 september 2014.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink M.J. Ahne