Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

2eWijziging Gemeenschappelijke regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling2eWijziging Gemeenschappelijke regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
CiteertitelGemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201501-01-2019art. 12, 13, 35

08-12-2015

Staatscourant, 15-12-2015

Onbekend
26-02-201516-12-2015Onbekend

11-02-2015

Staatscourant, 25-02-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

2eWijziging Gemeenschappelijke regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg

De Colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Hardenberg en Ommen, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat:

 

met het doel de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren, dekwetsbaarheid van de respectievelijke ambtelijke organisaties te beperken en de kosten van de uitvoering van de gemeentelijke taken zo goed mogelijk te beheersen, is besloten de gemeenschappelijke regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg te treffen;

inmiddels tot een nieuwe directiestructuur is besloten;

 

met ingang van 1 januari 2016 de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het aantal leden van het dagelijks bestuur niet meer mag bedragen dan de helft van het aantal leden van het algemeen bestuur;

 

de GR (artikel 12) hierop moet worden aangepast;

 

tevens enkele andere kleine aanpassingen kunnen plaatsvinden;

 

gelet op:

 

de besluiten van de gemeenteraden van Hardenberg en Ommen, respectievelijk 17 en 19 november 2015, en de toepasselijke bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Archiefwet;

 

besluiten:

 

de navolgende – gewijzigde – gemeenschappelijke regeling te treffen genaamd “Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg”, tot de vorming van een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

1. Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   De Regeling: deze gemeenschappelijke regeling.

  • b.

   Het Openbaar Lichaam: het rechtspersoonlijkheid bezittende Openbaar Lichaam in de zin van artikel 8, lid 1 van de Wet.

  • c.

   Deelnemers: de aan de Regeling deelnemende gemeenten.

  • d.

   Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel.

  • e.

   De Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  • f.

   Opdrachtgever: een van de Deelnemers, ter zake vertegenwoordigd door het College van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

  • g.

   Opdrachtnemer: het Openbaar Lichaam, vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur.

  • h.

   Begroting: de begroting zoals de Deelnemers die opstellen op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de verordeningen die door de gemeenten zijn vastgesteld, overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 212 van de Gemeentewet.

  • i.

   Bestuursdienst: het bestuur en de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam.

  • j.

   Bedrijfsvoering: dit betreft de kosten voor het ambtelijk apparaat, inclusief huisvesting en overige kantoorkosten en productiemiddelen die niet rechtstreeks aan een van de individuele gemeenten toegerekend worden. Afwijkingen van deze definitie kunnen alleen beargumenteerd worden toegepast.

  • k.

   Kostenverrekenmodel: het model volgens welke de kosten van de bedrijfsvoering worden verdeeld tussen de deelnemers.

 • 2.

  Waar in deze regeling gesproken wordt van overeenkomstige toepassing van de Gemeentewet, dient voor de raad, het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester gelezen te worden: algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter.

Artikel 2: Openbaar Lichaam en bestuurssamenstelling

 • 1.

  Er is een Openbaar Lichaam als bedoeld in artikel 8 eerste lid van de Wet Gemeenschappelijke regelingen, genaamd ”Bestuursdienst Ommen-Hardenberg”.

 • 2.

  Het Openbaar Lichaam is gevestigd te Hardenberg.

 • 3.

  Het bestuur van het Openbaar Lichaam bestaat uit:

  • a.

   het Algemeen Bestuur;

  • b.

   het Dagelijks Bestuur;

  • c.

   de Voorzitter.

 • 4.

  Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, treden het Openbaar Lichaam, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter in de plaats van respectievelijk de gemeente, de raad, het college en of de burgemeester.

2. Belang, taken en bevoegdheden

Artikel 3: Belang

Het belang waarvoor de Regeling wordt getroffen, is het bewerkstelligen van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering door het Openbaar Lichaam van de door de deelnemers aan het Openbaar Lichaam opgedragen taken, zoals vastgelegd in de vastgestelde en vast te stellen verordeningen, regelingen, beleid, overige besluiten en in de jaarlijks vast te stellen begroting van de deelnemers.

Artikel 4: Taken van de Bestuursdienst

 • 1.

  De deelnemers laten overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van deze Regeling door het Openbaar Lichaam gemeentelijke taken uitvoeren.

 • 2.

  Dit takenpakket strekt zich in ieder geval uit tot de volgende aspecten:

  • a.

   beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding;

  • b.

   uitvoering van het door de daartoe bevoegde gemeentelijke bestuursorganen vastgestelde beleid;

  • c.

   inkoop en aanbestedingstrajecten;

  • d.

   uitvoering van door de rijksoverheid opgedragen medebewindstaken;

  • e.

   toezicht op en handhaving van de hiervoor genoemde uitvoering;

  • f.

   de ter ondersteuning van voormelde taken uit te voeren taken op het gebied van bedrijfsvoering.

 • 3.

  Het Openbaar Lichaam voert uitsluitend taken uit voor de Deelnemers; uitvoering voor derden is slechts toegestaan na een expliciet besluit daartoe van het Algemeen Bestuur.

 • 4.

  De bij aanvang van de Regeling geldende afspraken omtrent werkzaamheden door en voor derden en de daarmee samenhangende verplichtingen worden overgenomen door het Openbaar Lichaam, voor zover dat voor één of meer van de Deelnemers geen financiële consequenties heeft.

Artikel 5: Bevoegdheidstoedeling

 • 1.

  De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers bepalen in afzonderlijke delegatie-, mandaat- en volmachtbesluiten, welke bevoegdheden die samenhangen met de taakgebieden zoals vermeld in artikel 4 van de Regeling bedoelde taken, overgedragen respectievelijk toegekend dienen te worden aan de Algemeen Directeuren van het Openbaar Lichaam.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde besluiten worden als bijlage bij deze regeling gevoegd.

 • 3.

  Delegatie-, mandaat- en volmachtbesluiten kunnen door de deelnemers ook weer worden ingetrokken.

Artikel 6: Planning- en controlcyclus

 • 1.

  Voor de uitvoering van de taken zoals bedoeld in artikel 4 van de Regeling zijn de begrotingen van de deelnemers leidend.

 • 2.

  De kosten van de bedrijfsvoering worden per deelnemer vastgelegd, overeenkomstig de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in een bij afzonderlijke overeenkomst vast te stellen kostenverrekenmodel, dat vervolgens integraal deel uitmaakt van deze Regeling.

 • 3.

  De kosten voor de bedrijfsvoering worden opgenomen in de begroting van het Openbaar Lichaam.

 • 4.

  In begroting wordt een aantoonbare, evenredige relatie opgenomen tussen de (jaarlijkse) financiële bijdrage die de individuele deelnemers leveren aan de instandhouding van de Bestuursdienst en de capaciteit (in uren) die de Bestuursdienst beschikbaar stelt of heeft gesteld voor de uitvoering van de taken van de twee deelnemers.

 • 5.

  Op de vaststelling van de begroting van het Openbaar Lichaam zijn de bepalingen van artikelen 26 tot en met 30 van de Regeling van toepassing.

 • 6.

  Het Openbaar Lichaam werkt de uit de begroting voortvloeiende taken en planning uit in een jaarplanning c.q. afdelingsplannen.

Artikel 7: Kwaliteitsborging

 • 1.

  Het Openbaar Lichaam draagt zorg voor een zorgvuldige en hoogwaardige uitvoering van de taken, zoals vermeld in artikel 4 van deze Regeling.

 • 2.

  Het Openbaar Lichaam zal één of meer kwaliteitssystemen hanteren. De directie stelt de kwaliteitssystemen vast en legt hierover desgevraagd verantwoording af in het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam.

 • 3.

  Indien sprake is van onvoldoende kwalitatief of onzorgvuldig handelen van het Openbaar Lichaam ten aanzien van een of beide deelnemende gemeenten als gevolg waarvan schade is ontstaan of dreigt te ontstaan, wordt dit zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen drie maanden na constatering van de geleden of dreigende schade bij het betreffende college resp. de betreffende colleges gemeld.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor beperking en zo nodig herstel van de geleden schade.

 • 5.

  In het verlengde van hetgeen bepaald is in lid 3, draagt ook het Openbaar Lichaam zorg voor een adequate verzekering van de risico's die samenhangen met de uitvoering van zijn taken (de bedrijfsvoering) en die niet vallen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de deelnemers.

 • 6.

  Over de wijze van afhandeling van aan (vertegenwoordigers van) het Openbaar Lichaam toe te rekenen schade die in het kader van de uitvoering van de taken van het Openbaar Lichaam is ontstaan, maar niet voor vergoeding door een verzekeraar in aanmerking komt, wordt besloten door het Dagelijks Bestuur.

3. Het Algemeen Bestuur

Artikel 8: Samenstelling

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam bestaat uit de verzamelde leden van de twee Colleges van burgemeester en wethouders van de Deelnemers.

 • 2.

  De zittingsduur van de leden van het Algemeen Bestuur is gelijk aan die van de leden van de gemeenteraden. De leden van het Algemeen Bestuur blijven na het verstrijken van de in de vorige zin genoemde termijn hun functie waarnemen tot het tijdstip, dat de nieuwe leden (leden nieuwe Colleges van burgemeester en wethouders) door de respectieve gemeenteraden zijn aangewezen.

Artikel 9: Werkwijze Algemeen Bestuur

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam vergadert zo vaak als het daartoe besluit, maar tenminste tweemaal per jaar en verder als de Voorzitter of één College van burgemeester en wethouders dit onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen verzoekt; een verzoek van het College van burgemeester en wethouders dient te worden gericht aan de Voorzitter.

 • 2.

  Voor de oproeping van de vergaderingen is artikel 19 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. Bijeenroeping geschiedt door of vanwege de Voorzitter.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een Reglement van orde vast, waarin onder meer alle besluitvormingsaspecten worden uitgewerkt.

 • 4.

  Ten aanzien van de openbaarheid van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het opleggen van een geheimhoudingsplicht zijn de artikelen 22 en 23 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over:

  • a.

   het beleidsplan van de Bestuursdienst;

  • b.

   de organisatie-inrichting;

  • c.

   de begroting, dan wel wijzigingen daarvan;

  • d.

   het vaststellen van de rekening;

  • e.

   het wijzigen, dan wel opheffen van de Regeling.

 • 6.

  In het Algemeen Bestuur heeft elk College van burgemeester en wethouders één stem. Bij staken van de stemmen treden de Colleges van burgemeester en wethouders terstond met elkaar in overleg, teneinde zo mogelijk tot een oplossing te komen. Per situatie wordt bezien welke oplossingswijze het best bij het probleem past (bijvoorbeeld mediation of juridische/financiële toetsing van de verschillende standpunten).

 • 7.

  Besluiten tot vaststelling van de begroting en de rekening, zoals bedoeld in de artikelen 31, lid 8 en 32, lid 4 en 6 van de Regeling, en de besluiten tot benoeming en ontslag van de Algemeen Directeuren, zoals bedoeld in artikel 20, lid 1 dienen unaniem genomen te worden.

 • 8.

  De leden van het Algemeen Bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 10: Bevoegdheden Algemeen Bestuur

 • 1.

  Aan het Algemeen Bestuur komen alle bevoegdheden toe die in de Regeling niet zijn opgedragen aan het Dagelijks Bestuur, de Voorzitter dan wel aan de Directie.

 • 2.

  Overeenkomstig artikel 1 van de Wet kan het Algemeen Bestuur niet besluiten over toetreding tot en uitreding uit de regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Artikel 11: Informatie- en verantwoordingsplicht

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur geeft zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen twee maanden aan de raden van de deelnemende gemeenten de door een of meer leden van die raden schriftelijk gevraagde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het algemeen belang.

 • 4.

  Het Algemeen Bestuur geeft aan de raden van de deelnemende gemeenten per half jaar ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het Algemeen Bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig zijn.

4. Het Dagelijks Bestuur

Artikel 12: Samenstelling, benoeming, zittingsduur

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden een Dagelijks Bestuur op voordracht van de twee Colleges van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitters van beide Colleges en één collegelid.

 • 3.

  Voor elk lid van het Dagelijks Bestuur wijst het Algemeen Bestuur een plaatsvervangend lid aan.

 • 4.

  De leden van het Dagelijks Bestuur treden af als lid van het Dagelijks Bestuur met ingang van de dag waarop de zittingsperiode van het Algemeen Bestuur afloopt. Zij blijven hun functie waarnemen tot het tijdstip waarop het Algemeen Bestuur een nieuw Dagelijks Bestuur heeft aangewezen.

 • 5.

  Een lid van het Dagelijks Bestuur kan deze functie te allen tijde neerleggen.

 • 6.

  Degene die tussentijds ophoudt lid van het Algemeen Bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het Dagelijks Bestuur te zijn.

 • 7.

  Indien er tussentijds één of meer vacatures in het Dagelijks Bestuur ontstaan, wijst het Algemeen Bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan. Dit gebeurt op voordracht van het College van burgemeester en wethouders wiens vertegenwoordiger is afgetreden/ontslagen. Tot die tijd kunnen de resterende leden van het Dagelijks Bestuur geldige besluiten nemen.

 • 8.

  Een lid van het Dagelijks Bestuur kan door het Algemeen Bestuur worden ontslagen als dit lid niet langer het vertrouwen van het Algemeen Bestuur geniet. De artikelen 49 en 50 Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. Op het ontslagbesluit is artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

 • 9.

  De zittingsperiode van de voorzitter is gelijk aan de raadsperiode; in bijzondere situaties kan het Algemeen Bestuur besluiten van deze algemene regel af te wijken.

Artikel 13: Werkwijze Dagelijks Bestuur

 • 1.

  Voor zover deze Regeling niet anders bepaalt, kan het Dagelijks Bestuur zijn werkzaamheden verdelen over de leden. Deze portefeuilleverdeling wordt schriftelijk vastgelegd en aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voorgelegd.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur vergadert in beginsel eens per maand maar kan naar eigen believen van deze frequentie afwijken.

 • 3.

  In de vergadering van het Dagelijks Bestuur heeft elk college van burgemeester en wethouders één stem. Bij staken van de stemmen zal het betreffende voorstel ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Als bij het Algemeen Bestuur de stemmen eveneens staken treden de Colleges van burgemeester en wethouders terstond met elkaar in overleg, teneinde zo mogelijk tot een oplossing te komen. Per situatie wordt bezien welke oplossingswijze het best bij het probleem past (bijvoorbeeld mediation of juridische/financiële toetsing van de verschillende standpunten).

 • 4.

  Op de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn de artikelen 54 tot en met 59 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een Reglement van orde vast. In dit Reglement worden onder meer de besluitvormingsprocedures nader uitgewerkt. Het Reglement van orde wordt ter kennisneming aan het Algemeen Bestuur gezonden.

 • 6.

  De leden van het Dagelijks Bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding, in welke vorm dan ook.

Artikel 14: Bevoegdheden Dagelijks Bestuur

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur is belast met het bestuur van het Openbaar Lichaam. Hiertoe behoort in ieder geval:

  • a.

   het voorbereiden van alles wat aan het Algemeen Bestuur ter overweging en beslissing wordt voorgelegd;

  • b.

   het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur en het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid;

  • c.

   het beheer van de financiën van het Openbaar Lichaam;

  • d.

   de zorg voor de controle op het financiële beheer en de boekhouding van het Openbaar Lichaam;

  • e.

   het zo nodig nemen van conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het nemen van maatregelen ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;

  • f.

   het vaststellen van rechtspositionele regelingen;

  • g.

   benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers dan wel het aangaan van arbeidsovereenkomsten, met uitzondering van beslissingen die betrekking hebben op de Algemeen Directeuren;

  • h.

   het houden van toezicht op alles wat de Bestuursdienst aangaat;

  • i.

   al die taken die horen bij het optreden van een (goed) werkgever.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur kan aan het Dagelijks Bestuur bevoegdheden overdragen met uitzondering van:

  • a.

   het vaststellen, dan wel wijzigen van de begroting;

  • b.

   het vaststellen van de jaarrekening;

  • c.

   het vaststellen van de financiële beheer- en de controleverordening, zoals omschreven in de artikelen 212 en 213 Gemeentewet;

  • d.

   het vaststellen van een organisatieverordening en bijbehorende regels;

  • e.

   de benoeming en het ontslag van de Algemeen Directeuren.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur kan bevoegdheden mandateren aan de Algemeen Directeuren. Onder mandaat is toegestaan.

Artikel 15: Informatieplicht

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur geeft zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek aan de raden van de Deelnemers, door tussenkomst van het betreffende College van burgemeester en wethouders, de door één of meer leden van die Raden schriftelijk gevraagde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het algemeen belang.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur geeft aan de raden van de Deelnemers, door tussenkomst van de respectievelijke Colleges van burgemeester en wethouders, eens per halfjaar ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het Dagelijks Bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig zijn.

 • 3.

  De Colleges van burgemeester en wethouders van de Deelnemers zijn gehouden het Dagelijks Bestuur in kennis te stellen van de bij hen in voorbereiding zijnde plannen en/of maatregelen met betrekking tot de in artikel 4 bedoelde taken, voor zover deze redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor het functioneren van het Openbaar Lichaam.

Artikel 16: Gereserveerd

 

Artikel 17: Portefeuillehoudersoverleg

 • 1.

  Individuele leden van Colleges van burgemeester en wethouders en burgemeester(s) kunnen (als portefeuillehouder) zo vaak als zij dit wensen, overleg voeren met medewerkers van het Openbaar Lichaam.

 • 2.

  Leden van Colleges van burgemeester en wethouders en burgemeester(s) met een gelijke portefeuille (van verschillende Deelnemers) bepalen zelf hoe en met welke frequentie zij in gezamenlijkheid overleg voeren met (een) medewerker(s) van het Openbaar Lichaam.

 • 3.

  Geschillen over de uitvoering van de leden 1 en 2 worden, na tussenkomst van het Dagelijks Bestuur, ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Artikel 18: Verantwoordingsplicht

 • 1.

  De leden van het Dagelijks Bestuur zijn, samen en afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het Dagelijks Bestuur gevoerde bestuur.

 • 2.

  De leden van het Dagelijks Bestuur geven, samen en afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur per half jaar ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het gevoerde en te voeren beleid noodzakelijk is.

 • 3.

  De leden van het Dagelijks Bestuur geven, samen dan wel afzonderlijk aan het Algemeen Bestuur, indien dit bestuur dan wel één of meer leden daarvan daarom verzoeken, binnen acht weken alle gevraagde inlichtingen, een en ander voor zover dit niet in strijd is met het algemeen belang.

5. De Voorzitter en de secretaris

Artikel 19: De voorzitter

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter is tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

 • 3.

  De voorzitter vertegenwoordigt het Openbaar Lichaam in en buiten rechte. Hij kan deze bevoegdheid aan een ander opdragen.

Artikel 20: De secretaris

 • 1.

  De Algemeen Directeuren zijn beiden secretaris van het Algemeen Bestuur en secretaris van het Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  Een van hen woont in de hoedanigheid als secretaris de vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur bij en heeft daarin een adviserende stem.

 • 3.

  De secretarissen bepalen onderling wie bij de vergaderingen aanwezig is. In beginsel zal dit steeds dezelfde zijn. De secretarissen vervangen elkaar onderling.

 • 4.

  Het Algemeen en/of Dagelijks Bestuur kan bepalen dat de secretaris bij bepaalde (onderdelen van) vergaderingen niet aanwezig is.

6. Organisatie, directie en personeel

Artikel 21: Organisatieverordening

 • 1.

  Binnen de uitgangspunten van deze Regeling kan het Algemeen Bestuur een meerjarige Organisatieverordening voor het Openbaar Lichaam vaststellen.

 • 2.

  In een Organisatieverordening als bedoeld in lid 1 legt het Algemeen Bestuur de Organisatiestructuur van de Bestuursdienst vast.

Artikel 22: Organisatiestructuur

 • 1.

  Op de ingangsdatum van deze regeling geldt de organisatiestructuur zoals die is vastgelegd door de stuurgroep ambtelijke samenwerking Ommen-Hardenberg.

 • 2.

  Vanaf het derde jaar evalueert het Algemeen Bestuur periodiek (tussen 1 en 5 jaar) de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatiestructuur.

Artikel 23: Directie

 • 1.

  Er is een Directie bestaande uit de Algemeen Directeuren. De Algemeen Directeuren worden benoemd en ontslagen door het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur kan de Algemeen Directeuren schorsen.

 • 2.

  Als Algemeen Directeuren worden benoemd diegenen die als gemeentesecretaris bij de Deelnemers zijn benoemd. De Algemeen Directeuren krijgen geen ambtelijke aanstelling bij de bestuursdienst.

 • 3.

  De Directie is voor het Dagelijks Bestuur ambtelijk opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het Openbaar Lichaam.

 • 4.

  De Directie draagt zorg voor de kwaliteit van personeel en organisatie, beheer en bedrijfsvoering, en voor het zijn van een (aantrekkelijke) werkgever voor de medewerkers van de Bestuursdienst.

 • 5.

  De taken en bevoegdheden en onderlinge taakverdeling van de Algemeen Directeuren worden vastgelegd in een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen Directiestatuut.

 • 6.

  De Algemeen Directeuren bepalen onderling wie bij bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is. In beginsel zal dit steeds dezelfde zijn. De Algemeen Directeuren vervangen elkaar onderling.

 • 7.

  De Directie verschaft minstens twee maal per jaar de informatie aan het Dagelijks Bestuur om het functioneren en de bedrijfsvoering van het Openbaar Lichaam te kunnen beoordelen.

Artikel 24: Personeel

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur beslist met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 22 en 23 van deze Regeling en binnen de kaders van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde formatieplan over de benoeming en het ontslag van het personeel van het Openbaar Lichaam.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur regelt de bezoldiging en de overige rechtspositie van het personeel van het Openbaar Lichaam. Het Dagelijks Bestuur draagt er in dat kader zorg voor, dat als grondslag daarvoor de CAR-UWO wordt gehanteerd.

 • 3.

  Bij overgang van personeel van nieuwe Deelnemers naar het Openbaar Lichaam zullen het Algemeen en Dagelijks Bestuur, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, zorg dragen voor de verdere toepassing en uitvoering van het Sociaal Statuut.

Artikel 25: Bestuursopdrachten

 • 1.

  De Colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters kunnen door middel van bestuursopdrachten het Openbaar Lichaam opdracht geven tot het ontwikkelen of aanpassen van het beleid en/of werkwijzen.

 • 2.

  Bestuursopdrachten bevatten een duidelijk omschreven probleembeschrijving, het doel en de kaders waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd, inclusief tijd en middelen.

 • 3.

  Bestuursopdrachten worden formeel vastgesteld door de te onderscheiden Colleges van burgemeester en wethouders en de te onderscheiden burgemeesters.

 • 4.

  De met een bestuursopdracht gemoeide financiële middelen worden beschikbaar gesteld door middel van een begrotingswijziging van de begroting van de deelnemer.

7. Financiële bepalingen

Artikel 26: Financiële administratie en controle

 • 1.

  Op het financieel beleid, het financiële beheer, de inrichting van de financiële organisatie en de controle daarop zijn de artikelen 212 en 213 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur stelt de financiële regels vast die vereist zijn om aan het in lid 1 bepaalde te kunnen voldoen.

Artikel 27: Dienstjaar

Het dienstjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 28: Begroting en jaarrekening

 • 1.

  Voor 15 april van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting van het Openbaar Lichaam zal dienen, zendt het Dagelijks Bestuur de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de begrotingen die de Deelnemers voor het lopende Dienstjaar hebben vastgesteld.

 • 3.

  De raden van de Deelnemers kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten en de raden van de Deelnemers.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten en de raden van de Deelnemers.

 • 6.

  Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de Planning- en Control cyclus, de meerjarenbegroting voor het Openbaar Lichaam, alsmede een ontwerpbegroting van inkomsten en uitgaven voor het komend dienstjaar, voorzien van de nodige toelichtingen en specificaties, alsmede de jaarrekening, zodanig wordt ingericht dat de data van 1 augustus en 15 juli, worden gehaald.

 • 7.

  De meerjarenbegroting en de ontwerpbegroting worden door de Deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen ter beschikking gesteld. De ter inzage legging en de verkrijgbaarstelling van de stukken wordt openbaar bekend gemaakt.

 • 8.

  De gemeenteraden behouden het recht om - na vaststelling van de begroting – met voorstellen voor begrotingswijzigingen te komen. Het Dagelijks Bestuur zal deze voorstellen zo spoedig mogelijk doorrekenen op hun consequenties en voorleggen aan de Deelnemers.

 • 9.

  Op wijzigingen van de begroting zijn de voorafgaande bepalingen van dit artikel – met uitzondering van de genoemde data - van overeenkomstige toepassing. Wijzigingen in de vastgestelde begroting welke geen effect hebben op het begrote financiële resultaat van het Openbaar Lichaam, worden hiervan uitgezonderd. Deze wijzigingen worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Artikel 29: Gereserveerd

 

Artikel 30: Reserves

Jaarlijks, bij het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, worden de beschikbare reserves geactualiseerd.

8. Archief

Artikel 31: Archiefbeheer

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg voor de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van het Openbaar Lichaam en zijn bestuursorganen overeenkomstig een door het Algemeen Bestuur met inachtneming van artikel 41, lid 2 Archiefwet vast te stellen regeling.

 • 2.

  De Directie is belast met de bewaring van de archiefbescheiden als bedoeld in het vorige lid, overeenkomstig de door het Dagelijks Bestuur vast te stellen nadere regels.

 • 3.

  Bij opheffing van de Regeling worden de archiefbescheiden in een door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats geplaatst.

9. Geschillen

Artikel 32 Geschilbeslechting

 • 1.

  Mocht er tussen het Openbaar Lichaam en een van de Deelnemers een geschil ontstaan over de uitvoering van de taken, dan treden het Dagelijks Bestuur en het betreffende College van burgemeester en wethouders terstond met elkaar in overleg, teneinde het geschil verder te verkennen en, op te lossen.

  Per situatie wordt bezien welke oplossingswijze het best bij het probleem past (bijvoorbeeld mediation of juridische/financiële toetsing van de verschillende standpunten).

 • 2.

  Met betrekking tot geschillen tussen de Deelnemers onderling, dan wel tussen de Deelnemers en het Openbaar Lichaam omtrent de toepassing in de ruimste zin van de Regeling, beslist, conform artikel 28 van de Wet, Gedeputeerde Staten.

10. Toetreding, wijziging, opheffing

Artikel 33: Toetreding

 • 1.

  Het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester van een gemeente die wenst toe te treden tot het Openbaar Lichaam, richten het verzoek ter zake aan de overeenkomstige bestuursorganen van de Deelnemers en aan het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam.

 • 2.

  Toetreding vindt plaats indien de Colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de Deelnemers daartoe besluiten en het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam daarmee instemt.

 • 3.

  Aan de toetreding kan het Algemeen Bestuur voorwaarden verbinden.

 • 4.

  Het besluit van de Deelnemers als bedoeld in het tweede lid geeft de datum van toetreding aan.

 • 5.

  Van elk bericht van toetreding van een gemeente wordt Gedeputeerde Staten in kennis gesteld.

Artikel 34: Uittreding

 • 1.

  Het college en de burgemeester van elke deelnemende gemeente kunnen, na vooraf verkregen instemming van de raad van die gemeente, besluiten dat de deelneming aan deze regeling wordt opgezegd. De raden van de overige gemeenten worden over de besluiten geïnformeerd. Een dergelijk besluit kan voor de eerste keer worden genomen drie jaar na de inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2.

  Een uittredingsbesluit gaat twee kalenderjaren na het verstrijken van het jaar, waarin het besluit tot opzegging is genomen, in.

 • 3.

  Alvorens de deelnemende gemeente tot besluitvorming komt, als bedoeld in het 1e lid, wordt eerst over het voornemen overleg met de andere deelnemende gemeenten gevoerd.

 • 4.

  In het voornemen als bedoeld in het 1e en 3e lid worden de motieven gegeven op grond waarvan de deelnemende gemeente wenst uit te treden.

 • 5.

  Het besluit als bedoeld in 1e lid wordt terstond ter kennis gebracht van het Algemeen Bestuur.

 • 6.

  Het Algemeen Bestuur regelt de financiële verplichtingen alsmede de overige gevolgen van de uittreding.

 • 7.

  Van elk besluit tot uittreding van een gemeente wordt terstond kennis gegeven aan de overige deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten.

Artikel 35: Wijziging en opheffing

 • 1.

  De Regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Wijziging of opheffing van de Regeling vindt plaats indien de Colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters daar gezamenlijk toe besluiten.

 • 3.

  Indien het Dagelijks of het Algemeen Bestuur wijziging van de Regeling wenselijk acht, doet het Dagelijks Bestuur het daartoe strekkend voorstel aan de betrokken bestuursorganen van de Deelnemers.

 • 4.

  In geval van opheffing van de Regeling stelt het Algemeen Bestuur een regeling op met betrekking tot de gevolgen van de opheffing; de regeling wordt vastgesteld door de betreffende bestuursorganen van de deelnemers.

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.

 • 6.

  Zo nodig blijft het Algemeen Bestuur functioneren tot de liquidatie voltooid is.

 • 7.

  Van elk besluit tot wijziging, dan wel opheffing van deze Regeling wordt terstond bericht gezonden aan de Deelnemers en Gedeputeerde Staten.

11. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 36: Bestaande samenwerkingen en deelnemingen

 • 1.

  De op het moment van inwerkingtreding van deze Regeling bestaande privaatrechtelijke, dan wel publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van de Deelnemers afzonderlijk of gezamenlijk met derden, blijven bestaan tot het moment waarop ieder van de Colleges en de burgemeesters van de Deelnemers, na een gezamenlijke inventarisatie daarvan met het Dagelijks Bestuur, besloten heeft welke van de per Deelnemer geïnventariseerde samenwerkingsverbanden door de betreffende gemeente gehandhaafd, dan wel opgezegd dienen te worden. In geval van opzegging kan een College en burgemeester besluiten de betreffende taken te laten uitoefenen door het Openbaar Lichaam.

 • 2.

  De in het vorige lid vermelde inventarisatie zal uiterlijk binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze Regeling voltooid dienen te zijn.

Artikel 37: Inwerkingtreding en onvoorzienbaarheden

 • 1.

  De Regeling treedt in werking met ingang van 15 juni 2012 en kan worden aangehaald onder de titel “Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg”.

 • 2.

  De Deelnemers dragen zorg voor de bekendmaking van deze Regeling op een voor de Deelnemer gebruikelijke wijze.

 • 3.

  Het gemeentebestuur van de gemeente Hardenberg is aangewezen als het gemeentebestuur, bedoeld in artikel 26 van de Wet.

 • 4.

  In alle gevallen waarin deze Regeling niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur, gehoord de Colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de Deelnemers.

Ondertekening

8december 2015,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

secretaris, L. Dennenberg burgemeester, mr. M. Boumans MPM

Burgemeester van de gemeente Ommen,

burgemeester, mr. M. Boumans MPM

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

secretaris, J.M.G Waaijer MBA burgemeester, P.H. Snijders.

Burgemeester van de gemeente Hardenberg,

burgemeester, P.H. Snijders.

Toelichting

Inleiding

Voor nadere informatie over de argumenten die hebben geleid tot de samenwerking tussen beide gemeenten, wordt verwezen naar voorstellen van de colleges van burgemeester en wethouders van Hardenberg en Ommen aan de gemeenteraden van beide gemeenten, die hebben geleid tot richtinggevende uitspraken van beide raden van medio april 2011 om te komen tot ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten.

 

De tekst van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is leidend geweest bij hetopstellen van deze regeling. Artikelen waarvan de inhoud direct te herleiden is tot de tekst van de wet, worden niet nader toegelicht. De primaire doelstelling van de Colleges van B&W en de burgemeesters was het opstellen van een regeling die zo goed mogelijk aan hun wensen voldoet.

 

Naar aanleiding van een wijziging in de directie (benoemen van de gemeentesecretarissen als Algemeen Directeur) en van de Wgr zelf is de GR eind 2014 geactualiseerd.

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

In het eerste lid is een aantal relevante begrippen beschreven die in de tekst van degemeenschappelijke regeling regelmatig voorkomen.

 

Artikel 2: Openbaar lichaam en bestuurssamenstelling

Hier wordt het Openbaar Lichaam ingesteld. Het Openbaar Lichaam heeft de naam“Bestuursdienst Ommen-Hardenberg” en heeft bevoegdheden voor het uitvoeren van de taken van de Bestuursdienst. Het Openbaar Lichaam heeft ambtenaren en dienst en beheert de productiemiddelen. Hiertoe is het noodzakelijk dat de Bestuursdienst rechtspersoonlijkheid bezit; de Bestuursdienst is zo’n rechtspersoon. Het Openbaar Lichaam is gevestigd in Hardenberg. De regeling kent, ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr), drie bestuursorganen. Naast het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur geldt ook de Voorzitter als een apart bestuursorgaan.

 

Artikel 3: Belang

Het belangrijkste doel van de Regeling is dat de door de Deelnemers aan het Openbaar Lichaam opgedragen taken, kwalitatief goed en op een doelmatige wijze worden uitgevoerd. Hoe de opgedragen taken uitgevoerd dienen te worden, wordt nader uitgewerkt.

 

Artikel 4: Taken van de Bestuursdienst van de Deelnemers

De Deelnemers laten overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van deze Regeling, degemeentelijke taken door het Openbaar Lichaam uitvoeren. De gemeenten laten alle ambtelijke taken (met uitzondering van de functie(s) van gemeentesecretaris en raadsgriffier) door het Openbaar Lichaam uitvoeren.

 

Artikel 5: Algemene bevoegdheidstoedeling

De Colleges van B&W en de burgemeesters houden de bevoegdheden die ze voorafgaand aan de nieuwe ambtelijke organisatie hebben. De Colleges van B&W en de burgemeesters hebben en kunnen bepaalde bevoegdheden delegeren of mandateren aan de ambtelijke organisatie.

Daartoe is een delegatie-, mandaat- en volmachtsbesluit opgesteld waarin de verleende bevoegdheden worden opgenomen. Dit overzicht wordt periodiek geactualiseerd worden, al dan niet als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving.

 

Bij het opstellen van het delegatie-, mandaat- en volmachtsbesluit zal zo veel mogelijk getracht worden om de bevoegdheden voor de Bestuursdienst op een goed vergelijkbare dan wel (bijna) identieke wijze neer te leggen als de mandaatregelingen van de Colleges van B&W van beide gemeenten.

 

Artikel 6: Planning- en controlcyclus

Ingevolge de Wgr dient de begroting van het Openbaar Lichaam vastgesteld te worden voordat de gemeentelijke begrotingen vastgesteld worden. Deze begroting is gericht op de kosten voor de bedrijfsvoering.

 

Er is een kostenverrekenmodel opgesteld over de wijze waarop de kosten/uitgaven van het Openbaar Lichaam aan de Deelnemers worden toegerekend. Dit verrekenmodel maakt vervolgens integraal deel uit van deze regeling. De Colleges van B&W van de Deelnemers zullen beide in moeten stemmen met het model dat gehanteerd wordt. Bij het opstellen van het model wordt het oordeel van een onafhankelijke accountant gevraagd.

Omdat de zelfstandigheid van de deelnemende gemeenten wordt behouden, betekent dit dat de "financiële huishouding" van de deelnemers zoveel mogelijk gescheiden gehouden moet worden.

 

De planning- & controlcyclus van het Openbaar Lichaam wordt zo opgezet, dat de vastgestelde begrotingen van de deelnemers in afdelingsplannen kunnen worden verwerkt. Daarmee vormen de begrotingen van de deelnemers de inhoudelijke sturing op het uit te voeren takenpakket van het Openbaar Lichaam.

 

Artikel 7: Kwaliteitsborging

Conform artikel 3 dienen de taken binnen het Openbaar Lichaam op een zorgvuldige en goede wijze uitgevoerd te worden. Indien dit niet het geval is meldt het Openbaar Lichaam dat bij de betreffende deelnemende gemeente(n). De gemeenten blijven aansprakelijk voor de handelingen die namens hen verricht worden.

 

Artikel 8: Samenstelling

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam bestaat uit de Colleges van burgemeester en wethouders van de Deelnemers. Het aantal Deelnemers en daarmee het aantal leden binnen het Algemeen Bestuur, kan in de toekomst wijzigen als gevolg van toetreding van nieuwe deelnemers. De zittingsduur van de leden van het Algemeen Bestuur is gelijk aan een raadsperiode. Tot het moment dat een nieuw College van burgemeester en wethouders is geïnstalleerd, blijven de huidige leden hun functie waarnemen. Bij tussentijds vertrek van een lid, zullen die taken worden overgenomen door een ander lid, dat eveneens afkomstig is van de Deelnemer die het vertrekkend lid vertegenwoordigde.

 

Artikel 9: Werkwijze Algemeen Bestuur

Gelet op de aanwezige belangen is het noodzakelijk dat de minimale vergaderfrequentie van het Algemeen Bestuur ten minste tweemaal per jaar is. Indien wenselijk kan de Voorzitter of één College van B&W verzoeken om te vergaderen. Indien één College van B&W daartoe verzoekt, zal zij een schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen richten aan de Voorzitter. Artikel 19 Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Het Algemeen Bestuur heeft een Reglement van Orde voor zijn vergaderingen en werkzaamheden (artikel 22 van de Wgr). Overeenkomstig artikel 23 van de Gemeentewet zijn de vergaderingen van het Openbaar Lichaam in beginsel openbaar.

 

Elk College van burgemeester en wethouders heeft één stem. Besluiten tot vaststelling van de begroting en de rekening, zoals bedoeld in de artikelen 31, lid 8 en 32, lid 4 en 6 van de Regeling, en de besluiten tot benoeming en ontslag van de Algemeen Directeuren, zoals bedoeld in artikel 20, lid 1, dienen unaniem genomen te worden. Bij eventuele staking van de stemmen treden de Colleges van burgemeester en wethouders terstond met elkaar in overleg, om zo mogelijk tot een oplossing te komen. Per situatie wordt bezien welke oplossingswijze het best bij het probleem past (bijvoorbeeld mediation of juridische/financiële toetsing van de verschillende standpunten).

 

Artikel 10: Bevoegdheden Algemeen Bestuur

Voor de beoordeling welke bevoegdheden aan het Algemeen Bestuur toekomen, dient eerst gekeken te worden welke bevoegdheden aan het Dagelijkse Bestuur (artikel 14) dan wel de Algemeen Directeuren zijn toebedeeld. De bevoegdheden van de Algemeen Directeuren zijn conform artikel 24 opgenomen in het Directiestatuut. Voor de duidelijkheid is hier een verwijzing naar de Wgr opgenomen (lid 2), zodat duidelijk is dat de gemeenteraden invloed hebben op uittreding uit of toetreding tot de GR.

 

Artikel 11: Informatie- en verantwoordingsplicht

Het Algemeen Bestuur geeft zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden aan de raden van de Deelnemers de door een of meer leden van die raden schriftelijk gevraagde inlichtingen, tenzij dit in strijd is met het algemeen belang. Daarnaast verstrekt het Algemeen Bestuur uit eigen beweging per half jaar alle inlichtingen aan de raden van de Deelnemers die voor een juiste beoordeling van door het Algemeen Bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig zijn.

 

Artikel 12: Samenstelling, benoeming, zittingsduur (Dagelijks Bestuur)

Het Dagelijks Bestuur wordt benoemd door het Algemeen Bestuur. Op grond van de Wgr zijn de burgemeesters en 1 wethouder lid van het DB. Het Algemeen Bestuur is bevoegd om voor elk lid van het Dagelijks Bestuur een plaatsvervanger aan te wijzen. Deze anderen hebben een adviserende stem. Een en ander volgt uit artikel 57 Gemeentewet, dat van toepassing is (zie artikel 13, vierde lid).

 

In de leden vier, zes en acht zijn de procedureregels opgenomen van respectievelijk de zittingstermijnen van de leden van het dagelijks Bestuur en hoe om te gaan bij (tussentijds) aftreden en ontslag. De zittingsperiode van de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, is gelijk aan de raadsperiode. In artikel 19 is bepaald dat het Algemeen Bestuur uit zijn midden een Voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter benoemt. Deze Voorzitter is tevens de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 13: Werkwijze Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur kan zijn werkzaamheden over zijn leden verdelen, tenzij in de Regeling in andere artikelen specifiek is aangegeven wie bepaalde werkzaamheden dient uit te voeren. Verder is er de beginselplicht dat het Dagelijks Bestuur eens per maand vergadert. In de vergadering heeft ieder lid één stem. Bij eventuele staking van de stemmen, zal het betreffende voorstel aan het Algemeen Bestuur voorgelegd worden, wiens stem dan doorslaggevend is. Als ook daar de stemmen staken geldt de ook al in artikel 9 genoemde oplossingswijze.

 

Op de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn de artikelen 54 tot en met 59 Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. Dat wil onder andere zeggen dat de vergaderingen van Dagelijks Bestuur achter gesloten deuren plaatsvinden. In het Reglement van Orde, vergelijkbaar met artikel 52 Gemeentewet, kunnen bepalingen opgenomen worden met betrekking eventueel openbaarheid van de vergaderingen. In het Reglement is de besluitvormingsprocedure(s) nader uitgewerkt.

 

Artikel 14: Bevoegdheden Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is opgedragen besluiten van het Algemeen Bestuur voor te bereiden en uit te voeren. In het tweede lid is bepaald dat het Algemeen Bestuur bevoegdheden kan overdragen aan het Dagelijks Bestuur. Met ‘overdragen‘ wordt delegatie bedoeld. In het tweede lid zijn specifieke bevoegdheden opgenomen die niet door het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur kunnen worden overgedragen. In het derde lid is bepaald dat het Dagelijks Bestuur bevoegdheden kan mandateren aan de Algemeen Directeuren. Dat wil zeggen dat de Algemeen Directeuren in dat geval bevoegd zijn om in naam van het Dagelijks Bestuur besluiten te nemen.

 

Artikel 15: Informatieplicht

De raden van de Deelnemers hebben het recht om informatie te vragen. De individuele Colleges van B&W zijn de organen die een informatie- en verantwoordingsplicht hebben naar de raden. Het Dagelijks Bestuur is het orgaan dat de informatie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, door tussenkomst van het betreffende college, aan de raden van de Deelnemers verstrekt. Dit artikel geeft tevens de verplichting aan de Colleges van B&W van de Deelnemers om het Dagelijks Bestuur in kennis te stellen van mogelijke plannen, maatregelen of ontwikkelingen, die van invloed zijn op het goed functioneren en uitvoering van de aan de Regeling opgelegde taken.

 

Artikel 16: Gereserveerd

Artikel 17: Portefeuillehoudersoverleg

De individuele leden van het Algemeen Bestuur kunnen, zowel in hun hoedanigheid als lid van het Algemeen Bestuur, maar ook in hun hoedanigheid als burgemeester of wethouder van een Deelnemer, zo vaak als men dit wil, overleg voeren met (de vertegenwoordigers van) het Openbaar Lichaam. Het is geheel aan de leden van het Algemeen Bestuur dan wel individuele leden van Colleges van B&W met een gelijke portefeuille (van verschillende Deelnemers), om te bepalen hoe en met welke frequentie zij in gezamenlijkheid overleg voeren met (een) vertegenwoordiger(s) van het Openbaar Lichaam.

 

Artikel 18 Verantwoordingsplicht

Dit artikel kan in samenhang gelezen worden met artikel 15 van de Regeling. De leden van het Dagelijks Bestuur hebben een verantwoordingsplicht en dienen per half jaar ongevraagd alle informatie te verschaffen die het Algemeen bestuur noodzakelijk acht voor een juiste beoordeling van het gevoerde en te voeren beleid. Door de raden gevraagde informatie dient binnen acht weken te worden verstrekt. Bij het verstrekken van informatie wordt verwezen naar artikel 16, zesde lid Wgr. In dat artikel zijn bepalingen opgenomen over informatie waaromtrent geheimhouding is opgelegd.

 

Artikel 19 De Voorzitter

De periodieke benoeming van de Voorzitter geschiedt door en uit het Algemeen Bestuur in de eerste vergadering van elke zittingsperiode. De in artikel 67 van de Gemeentewet opgenomen onverenigbare nevenfuncties bij het ambt van burgemeester zijn van overeenkomstige toepassing verklaard op de functie van Voorzitter. De Voorzitter vertegenwoordigt het Openbaar Lichaam in en buiten rechte. Met deze zinsnede wordt bedoeld dat de bevoegdheid zowel betrekking heeft op de formele procesvertegenwoordiging (in rechte) als op vertegenwoordiging bij het verrichten van privaatrechtelijke handelingen (buiten rechte) De procesvertegenwoordiging ziet op civiele rechtsgedingen, strafzaken en administratieve geschillen waarin Het Openbaar Lichaam als rechtspersoon partij is.

 

Artikel 20 De secretaris

De Algemeen Directeuren vervullen de rol van secretaris van zowel het Algemeen, als ook van het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam. Bepaald is dat (in ieder geval) één van hen de vergaderingen als secretaris bijwoont. In die hoedanigheid heeft hij in beide vergaderingen een adviserende stem. Ook is de onderlinge vervanging geregeld.

 

Beide besturen kunnen, indien zij dit wensen, bepalen dat de Algemeen Directeur bij bepaalde (onderdelen van) vergaderingen niet aanwezig is. In dergelijke situaties vervult de Algemeen Directeur niet de functie van secretaris. De besturen zullen dit intern oplossen.

 

Artikel 21 en 22 Organisatieverordening en Organisatiestructuur

Het Algemeen Bestuur heeft de mogelijkheid om een Organisatieverordening vast te stellen. De uitgangspunten van deze Regeling zullen daarbij in acht worden genomen. Door middel van de organisatieverordening stelt het Openbaar Lichaam dan ook de Organisatiestructuur van de Bestuursdienst vast.

 

Artikel 23 Directie

De Algemeen Directeuren worden benoemd en ontslagen door het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam. Schorsing valt niet daar niet onder. Dat is een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur.

 

Dit artikel bepaalt dat de directie de dagelijkse leiding van het Openbaar Lichaam voert. De taken en bevoegdheden van de Algemeen Directeuren worden vastgelegd in een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen Directiestatuut. Een van deze taken betreft de informatieplicht. De directie is verplicht om minimaal twee keer per jaar informatie aan het Dagelijks Bestuur te verstrekken om het functioneren en de bedrijfsvoering van het Openbaar Lichaam te kunnen beoordelen. Deze verplichting sluit aan op artikel 18 van deze Regeling.

 

Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor het borgen van de beschikbare vakinhoudelijke expertise in het Openbaar Lichaam. Hij draagt zorg voor de kwaliteit van zowel het personeel als de organisatie.

 

Artikel 24 Personeel

Het Sociaal Statuut van de Deelnemers dient als leidraad bij de overgang van het personeel van de Deelnemers naar het Openbaar Lichaam. Het Dagelijks Bestuur besluit, over de benoeming, de schorsing en het ontslag van het personeel van het Openbaar Lichaam. Zij doet dit binnen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde formatieplan en met inachtneming van de artikelen 22 en 23 van deze Regeling en de CAR-UWO. Ook de regelingen inzake bezoldiging en de overige rechtsposities van het personeel van het Openbaar Lichaam worden door het DB vastgesteld.

 

Artikel 25 Bestuursopdrachten

Opdrachten van de Colleges van B&W van de Deelnemers tot het ontwikkelen of aanpassen van beleid en/of werkwijzen, vinden plaats via zogenoemde bestuursopdrachten. Daarin zijn de probleemstelling en het doel van de opdracht duidelijk opgenomen en tevens wordt aangegeven binnen welke kaders de uitvoering plaats dient te vinden. Daarbij worden de elementen tijd en middelen nadrukkelijk betrokken. Dit bovenstaande sluit aan om de opgedragen taken, zoals opgenomen in artikel 4, zorgvuldig binnen de gemaakte afspraken uit te voeren. Zie daartoe de artikelen 4 en 6.

 

Artikel 26 t/m 30 Financiële bepalingen

De artikelen 212 en 213 Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op het financieel beleid en beheer en op de inrichting van de financiële organisatie en de controle daarop. Het Algemeen Bestuur zal regels vaststellen om de vereisten zoals opgenomen in het eerste lid en het bepaalde in de artikelen 212 en 213 te kunnen voldoen.

 

De wettelijke bepalingen geven aan, dat de begroting en de jaarrekening van het Openbaar Lichaam resp. vóór 1 augustus en 15 juli aan Gedeputeerde Staten moeten worden gezonden. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de planning- en controlcyclus zodanig wordt ingericht dat die data worden gehaald, met in achtneming van de wettelijke vereisten zoals deze in de Wgr zijn opgenomen, waaronder het tijdig aanbieden aan de gemeenteraden van de Deelnemers en het kunnen indienen van een zienswijze op de begroting. Toesturen van de jaarrekening en begroting heeft met name als doel de betrokkenheid van de raden te vergroten door te bewerkstelligen dat de begrotingscycli van de BOH en de Deelnemers beter op elkaar aansluiten.

 

In lid 9 is bepaald dat op wijzigingen van de begroting de voorafgaande bepalingen van dit artikel - met uitzondering van de genoemde data - van overeenkomstige toepassing zijn. Wijzigingen in de vastgestelde begroting welke geen effect hebben op de het begrote financiële resultaat van het Openbaar Lichaam, worden hiervan uitgezonderd. Dat wil zeggen dat de wijzigingen binnen het vastgesteld budget dienen te blijven. Deze wijzigingen worden door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Voor de jaarrekening geldt een vergelijkbare procedure. Tijdige en actuele informatie is van groot belang. De in de regeling opgenomen procedure moet ertoe leiden dat de jaarrekening jaarlijks rond 1 juli door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.

 

NB.: In artikel 9 lid 7 is opgenomen dat de besluiten tot vaststelling van de begroting en rekening, unaniem genomen dienen te worden.

 

De bestuursdienst kent geen voorzieningen. De aanwezige reserves worden jaarlijks met het vaststellen van de begroting en de jaarrekening geactualiseerd.

 

Artikel 31 Archiefbeheer

De regels voor het beheer en behoud van archiefbescheiden zoals deze zijn opgenomen in de desbetreffende archiefwetgeving (artikelen 12 en 33 van de Archiefwet), zijn van toepassing op het Openbaar Lichaam.

 

Artikel 32 Geschilbeslechting

Gekozen is voor een geschillenregeling waarin het Dagelijks Bestuur en het betreffende College van B&W en/of de burgemeester, terstond in overleg treden teneinde het geschil op te lossen.

 

Artikel 33 Toetreding

Indien een andere gemeente wenst toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling en het Openbaar Lichaam, dient het College van B&W en de burgemeester van die gemeente daartoe een verzoek te richten aan de Colleges van B&W en aan de burgemeesters van de Deelnemers en aan het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam. Indien de Colleges van B&W en de burgemeesters van de Deelnemers, positief besluiten en het Algemeen Bestuur instemt met de toetreding, kan, eventueel onder voorwaarden, toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling en het Openbaar Lichaam plaatsvinden.

 

Artikel 34 Uittreding

Bij het inwerkingtreden van deze regeling zijn er twee gemeenten die deelnemen. In plaats van uittreding zal in een dergelijk geval een beroep worden gedaan op artikel 37.

 

Artikel 35 Wijziging en opheffing

Indien het Dagelijks of Algemeen Bestuur het wenselijk acht om tot een wijziging van de Regeling te komen, zal het Dagelijks Bestuur een daartoe strekkend voorstel doen aan de betrokken colleges van B&W van de Deelnemers. De Colleges en burgemeesters van de Deelnemers kunnen besluiten tot wijziging of opheffing van de Regeling. De wet regelt dat de gemeenteraden toestemming moeten verlenen. Die kan alleen worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

 

Artikel 36 Bestaande samenwerkingen en deelnemingen

Alle bestaande samenwerkingsverbanden blijven bestaan bij inwerkingtreding van deze Regeling. Er zal een inventarisatie volgen van welke samenwerkingsverbanden gehandhaafd dan wel opgezegd dienen te worden. In geval van opzegging is het aan het betreffende College om te besluiten of hij eventueel de betreffende taken laat uitvoeren door het Openbaar Lichaam.

 

Artikel 37 Inwerkingtreding en onvoorzienbaarheden

Ingevolge artikel 27, eerste lid van de Wgr houden burgemeester en wethouders een register bij van de gemeenschappelijke regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. De Deelnemers dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van de Regeling (artikel 26, tweede lid Wgr). De Regeling treedt in werking met ingang van 15 juni 2012 en geldt voor onbepaalde tijd, behoudens de mogelijkheden die zijn genoemd in artikelen 34 en 35.

 

Het gemeentebestuur van de gemeente Hardenberg is het gemeentebestuur dat isaangewezen om conform artikel 26 Wgr de Regeling toe te zenden aan Gedeputeerde Staten. In alle gevallen waarin de Regeling niet voorziet, is het Algemeen Bestuur bevoegd om te beslissen. Het Algemeen Bestuur doet dat niet eerder dan na de Colleges van de Deelnemers te hebben gehoord over het onvoorziene voorval.