Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen
CiteertitelSubsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-201531-12-2018nieuwe regeling

21-05-2015

Gemeenteblad, 16-06-2015

1417580

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen

De raad van de gemeente Ommen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2015 ;

 

Besluit:

 

 • 1.

  Bijgaande subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen vast te stellen met inbegrip van het schrappen van de cofinanciering;

 • 2.

  Een bedrag van € 10.000 per jaar over de periode 2015 t/m 2018 (totaal € 40.000) beschikbaar stellen voor het Maatschappelijk Innovatiefonds

 • 3.

  Dekking vindt plaats uit bestaande budgetten binnen hetzelfde programma Zorgzaam Ommen, onderdeel WMO.

 • 4.

  Hiervoor de 9e begrotingswijziging 2015 vast te stellen.

 

Vast te stellen de volgende:

 

“Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Algemene wet bestuursrecht

 • b.

  college: college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Ommen

 • c.

  raad: gemeenteraad van de gemeente Ommen

 • d.

  beleid: door college en/of raad vastgestelde en bekendgemaakte doelstellingen en kaders en middelen om deze doelstellingen te bereiken.

 • e.

  (burger)initiatief: een initiatief van een of meer inwoners dat onverplicht zonder winstoogmerk wordt opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving om de leefbaarheid en vitaliteit binnen het gebied van welzijn en/of cultuur en/of gezondheid te verbeteren en/of de sociale cohesie te versterken.

 • f.

  initiatiefnemer(s): individuele of georganiseerde inwoners die een aanvraag indienen om een initiatief uit te voeren.

 • g.

  natuurlijk persoon: inwoner van de gemeente Ommen

 • h.

  leefbaarheid: de kwaliteit van de woon- en leefomgeving

 • i.

  socialecohesie: sociale samenhang binnen een kern, wijk, buurt of straat en tussen bewoners.

 • j.

  vitaliteit: mate waarin inwoners of inwonersgroepen krachtig en energiek zijn.

 • k.

  innovatieveactiviteit: een activiteit dat met gebruikmaking van de subsidie qua inhoud, aanpak of werkwijze nieuw en/of vernieuwend is.

Artikel 2. Subsidieplafond

 • 1.

  Er is een subsidieplafond van €10.000,- per jaar in de periode 2015-2018.

 • 2.

  De verdeling van de middelen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen zodra zij volledig is.

Artikel 3. Maximale subsidie en eigen bijdrage

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de periode 2015-2018 vaststellen op €40.000,-

 • 2.

  Per initiatief wordt er maximaal €1.500,- gesubsidieerd.

Artikel 4. Aanvraag subsidie

 • 1.

  Een subsidieaanvraag dient uiterlijk acht weken voor het tijdstip van aanvang van de voorgenomen activiteit, bij het college te worden ingediend.

 • 2.

  De initiatiefnemer maakt bij de indiening van de aanvraag gebruik van een door het college vast te stellen en te verstrekken formulier.

 • 3.

  De initiatiefnemer dient bij de aanvraag een plan in, waarin is opgenomen:

  • a.

   een opgave van de startdatum en de duur van de activiteit;

  • b.

   een beschrijving van de doelstellingen en beoogde resultaten van de activiteit;

  • c.

   een beschrijving van de te bereiken doelgroep;

  • d.

   een beschrijving van de inhoud, uitvoering en planning van het initiatief, waarbij wordt aangegeven hoe dit de leefbaarheid en vitaliteit op het gebied van welzijn en/of cultuur en/of gezondheid verbetert en/of de sociale cohesie bevordert;

  • e.

   een kostenraming en een dekkingsplan voor de uitvoering van het initiatief;

Artikel 5. Verstrekking subsidie

 • 1.

  Het college kan subsidie verstrekken indien de aanvraag voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   het initiatief draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit binnen de gemeente op het gebied van welzijn en/of cultuur en/of gezondheid en/of aan de stimulering van de sociale cohesie binnen de gemeente;

  • b.

   de initiatiefnemer is een natuurlijk persoon of een groep natuurlijke personen;

  • c.

   het initiatief is niet in strijd met de wet en/of gemeentelijke regelingen;

  • d.

   het initiatief dient (waar mogelijk binnen de geldende regelgeving en veiligheidsvoorschriften) door de initiatiefnemers zelf te worden uitgevoerd;

  • e.

   alleen daadwerkelijke kosten worden gesubsidieerd;

  • f.

   de activiteit vindt plaats in de gemeente Ommen en dient ten goede te komen aan de inwoners van de gemeente Ommen;

  • g.

   het initiatief is haalbaar en concreet;

  • h.

   de te organiseren activiteiten mogen bestaande activiteiten niet beconcurreren;

  • i.

   de activiteit dient innovatief te zijn.

 • 2.

  Een initiatief dient uiterlijk in het jaar van aanvraag te zijn uitgevoerd. Indien dit niet geschiedt, kan het college het verstrekte subsidiebedrag terugvorderen.

Artikel 6. Weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie kan, naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de wet genoemde gevallen, in ieder geval geweigerd worden indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • a.

   het initiatief betrekking heeft op privébelangen van de initiatiefnemer;

  • b.

   met het initiatief een commercieel doel wordt nagestreefd;

 • 2.

  Subsidie kan worden geweigerd indien en voor zover niet wordt voldaan aan de eisen en voorwaarden gesteld in deze verordening.

Artikel 7. Verplichtingen initiatiefnemer

 • 1.

  De initiatiefnemer zorgt ervoor dat de subsidie wordt besteed aan de uitvoering van het initiatief.

 • 2.

  De initiatiefnemer doet onmiddellijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de verplichtingen zal worden voldaan die aan de beschikking tot subsidieverlening zijn verbonden.

 • 3.

  De initiatiefnemer dient binnen drie maanden na afloop van de activiteit een financiële en inhoudelijke verantwoording in. De financiële verantwoording bestaat ten minste uit een overzicht van betalingen en ontvangsten. De inhoudelijke verantwoording kan bestaan uit een korte tekst vergezeld van foto’s, krantenartikelen etc.

Artikel 8. De beslistermijn

Het college beslist binnen 2 weken na volledig verklaring van de aanvraag.

Artikel 9. Bevoegd bestuursorgaan

Het college beslist over het verlenen van subsidies, voor zover het budget, dat vastgesteld is door de raad, nog niet overschreden is.

Artikel 10. Verstrekken van voorschotten

Vooruitlopend op de vaststelling van de subsidie kan het college een voorschot uitbetalen. Dit voorschot bedraagt 100% van het verleende bedrag.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en wordt aangehaald als: Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds gemeente Ommen.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 21 mei 2015

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R.Tenkink M.J. Ahne

Toelichting op de Subsidieverordening Maatschappelijk Innovatiefonds

Algemene toelichting

Met deze subsidieverordening wil de gemeente Ommen inwoners van haar gemeente de gelegenheid bieden om met initiatieven te komen om de leefbaarheid en vitaliteit binnen het gebied van welzijn, cultuur en/of gezondheid te verbeteren en/of de sociale cohesie te versterken. Met de subsidie kunnen burgerinitiatieven financieel worden ondersteund.

Deze subsidieverordening geeft de inwoners van de gemeente Ommen zeggenschap over de keuze, de financiering en de uitvoering van het initiatief. Hierbij gaat het nadrukkelijk om initiatieven van onderop, van de inwoners zelf.

 

Artikelsgewijze toelichting

In aanvulling op de algemene toelichting zijn hieronder, voor zover nodig, de onderdelen van de verordening artikelsgewijs toegelicht.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

a.wet

 

In de modelverordening van de VNG is geen verwijzing opgenomen naar de Algemene wet bestuursrecht. Het is wenselijk en ook gebruikelijk om in gemeentelijke verordeningen naar de meest relevante wetgeving te verwijzen.

 

b.college

 

Deze begripsomschrijving spreekt voor zich.

 

c.raad

 

Deze begripsomschrijving spreekt voor zich.

 

d.beleid

 

Deze begripsomschrijving spreekt voor zich.

 

e.burgerinitiatief

 

Een initiatief heeft geen winstoogmerk. Een initiatief komt zoveel mogelijk uit eigen beweging tot stand, dus is niet afkomstig van de overheid, hoewel deze kan ondersteunen en soms zelfs een aanzet kan geven. Er is met andere woorden sprake van maatschappelijke zelfregulering.

 

f.initiatiefnemer

 

De initiatiefnemer is in principe een individuele inwoner of een groep inwoners uit de gemeente Ommen.

 

De subsidie kan niet aan professionele instellingen of bedrijven worden verleend.

 

De subsidieverordening kan niet worden benut voor individuele projecten als het opknappen van een woonhuis van een bewoner. Zie in dit verband de weigeringsgrond van artikel 6 onderdeel g van deze verordening.

 

g.natuurlijk persoon

 

Deze begripsomschrijving spreekt voor zich.

 

h.leefbaarheid

 

Deze begripsomschrijving spreekt voor zich.

 

i.sociale cohesie

 

Deze begripsomschrijving spreekt voor zich.

 

j.vitaliteit

 

Deze begripsomschrijving spreekt voor zich.

 

k.innovatieve activiteit

 

De activiteit, waarvoor de subsidie is aangevraagd, dient vernieuwend te zijn. Dit betekent dat er slechts één keer een bepaalde activiteit ondersteund kan worden.

 

Artikel 2. Subsidieplafond

Dit artikel geeft een juridische basis voor de instelling van een subsidieplafond. Met dit artikel wordt voldaan aan artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin is bepaald dat het subsidieplafond bij of krachtens wettelijk voorschrift wordt vastgesteld. Door het hanteren van een subsidieplafond kunnen ongewenste overschrijdingen van het beschikbare budget worden voorkomen. Overschrijding van het subsidieplafond vormt namelijk een weigeringsgrond voor de beslissing op een aanvraag om subsidie.

Er geldt in de periode 2015-2018 een subsidieplafond van €10.000,- per jaar. Aanvragen worden toegewezen volgens de systematiek ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

 

Artikel 3. Maximale subsidie

Het subsidieplafond voor de periode 2015-2018 bedraagt €40.000,-. Dit betekent dat er €10.000,- voor 2015, €10.000,- voor 2016, €10.000 voor 2017 en €10.000 voor 2018 beschikbaar is.

 

Artikel 4. Aanvraag subsidie

Het initiatief moet al een redelijk uitgewerkt plan zijn. Daarom zijn in lid 3 onder a tot en met e een aantal verplichte indieningsvereisten opgenomen.

Het aanvraagformulier uit lid 2 is te downloaden van de gemeentelijke website en op papier te verkrijgen in het gemeentehuis.

 

Artikel 5. Verstrekking subsidie

De subsidie wordt verstrekt aan de initiatiefnemer. Initiatiefnemers zijn individuele inwoners of een inwonersgroep. Indien sprake is van een individuele initiatiefnemer, dan wordt de subsidie op naam van deze individuele initiatiefnemer verstrekt. Indien een inwonersgroep de initiatiefnemer is, dan wordt de subsidie op naam van de contactpersoon van deze inwonersgroep gezet.

 

In de Algemene subsidieverordening gemeente Ommen 2013 wordt een afhandelingstermijn van zes weken aangehouden. In de jurisprudentie wordt een afhandelingstermijn van dertien weken als redelijk beschouwd. Bij deze termijn is mede aangesloten met het oog op de wet Dwangsom en beroep. Op grond van deze wet kan een belanghebbende een dwangsom eisen in het geval van een overschrijding van een door een bestuursorgaan zelf opgelegde termijn. Het betreft hier een maximale termijn; de praktijk is dat beslissingen sneller (kunnen) worden genomen.

 

De activiteit, waarvoor de subsidie is aangevraagd, dient innovatief te zijn. Dit betekent dat er slechts één keer een bepaalde activiteit ondersteund kan worden.

 

Artikel 6. Weigeringsgronden

De weigering van een aanvraag om subsidie dient uiteraard gemotiveerd te worden met vermelding van de weigeringsgrond.

 

De weigeringsgronden uit dit artikel zijn een aanvulling op de weigeringsgronden van artikel 4:35 Awb. Dit artikel 4:35 stelt dat de subsidie in ieder geval kan worden geweigerd indien er gegronde reden bestaan om aan te nemen dat:

 • a.

  de activiteit niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

 • b.

  de aanvraag niet zal voldoen aan de verplichtingen verbonden aan de subsidie;

 • c.

  de aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent deverrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

 

Het gaat hier echter niet om een limitatieve opsomming. Het gemeentebestuur kan zo nodig ook andere, niet in de wet of de verordening genoemde, gronden aanvoeren voor het weigeren van een subsidie.

 

Artikel 7. Verplichtingen initiatiefnemer

Als een subsidieontvanger tussentijds verwacht de gesubsidieerde activiteiten niet te zullen uitvoeren of anderszins niet aan de verplichtingen te kunnen voldoen, zoals bepaald in lid 2 van dit artikel, dan is deze ontvanger verplicht dit onverwijld te melden aan het college.

 

In het derde lid wordt gevraagd om een beknopte financiële- en inhoudelijke verantwoording. Bij de inhoudelijke verantwoording kan worden volstaan met maximaal 1 A4. Deze informatie is onder andere nodig om later de subsidieverordening te kunnen evalueren.

 

Artikel 8. De beslistermijn

In dit artikel is de termijn opgenomen waarbinnen het college een besluit op een subsidieaanvraag dient te nemen. Het college dient binnen twee weken na vaststelling van de volledigheid van de aanvraag een besluit te nemen.

 

Artikel 9. Bevoegd bestuursorgaan

Het is van belang om vast te kunnen stellen welk bestuursorgaan dient te besluiten over subsidieaanvragen en alles wat daarmee samenhangt. Dit artikel geeft dit aan. Uitgangspunt is dat de burgemeester en wethouders beslissen over het verstrekken van subsidies, voor zover de raad hiervoor een budget beschikbaar heeft gesteld. De raad heeft immers het budgetrecht (art. 156 Gemeentewet).

 

Artikel 10. Verstrekken van voorschotten

Op grond van dit artikel kunnen burgemeester en wethouders voorschotten verstrekken.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

De inwerkingtreding van de nadere regels is de dag na bekendmaking. De verordening werkt tot 31 december 2018.