Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Subsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Ommen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Ommen
CiteertitelSubsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Ommen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147, 149, Algemene wet bestuursrecht, art. 4.23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201501-12-2016nieuwe regeling

19-03-2015

Gemeenteblad, 09-04-2015

1428161

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Ommen

De raad van de gemeente Ommen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.17 februari 2015 ;

 

gelet op:

-De artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4.23 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende:

 

"Subsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Ommen"

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze deelsubsidieverordening wordt verstaan onder:

1.

School

een school voor primair basisonderwijs niet zijnde een school voor speciaal onderwijs

2.

Logopedist

een logopedist die staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (beroepsgroep logopedie)

3.

Preventieve activiteiten

een aanbod van een logopedist gericht op tijdige herkenning van logopedische problematiek bij de leerlingen tot en met groep 2

4.

Logopedische screening

een onderzoek met als doel vast te stellen of er bij een leerling in groep 2 sprake is van logopedische problematiek door een logopedist

5.

Subsidiejaar

een schooljaar van augustus tot en met juli

6.

Subsidieaanvrager

het bevoegd gezag van één of meer scholen gevestigd in de gemeente Ommen

7.

Bevoegd gezag

de rechtspersoon die een school in stand houdt

HOOFDSTUK II de subsidieverlening en -vaststelling

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen vanaf 1 augustus 2015 subsidie verstrekken aan een school voor preventieve activiteiten gericht op tijdige herkenning van logopedische problematiek.

 • 2.

  Burgemeester wen wethouders kunnen vanaf 1 augustus 2015 subsidie verstrekken aan een school voor logopedische screening.

Artikel 3 Bijzondere bepalingen en verplichtingen

 • 1.

  Per bevoegd gezag kan per subsidiejaar een aanvraag worden ingediend voor de scholen die vallen onder dat bevoegd gezag.

 • 2.

  De subsidieaanvrager voor subsidiabele activiteiten zoals genoemd in deze verordening maakt afspraken met een logopedist over de levering van de activiteiten genoemd in artikel 1 lid 3 en 4 van deze verordening.

 • 3.

  De subsidieaanvrager voor subsidiabele activiteiten zoals genoemd in deze verordening:

  • a.

   biedt ouders een vrije keuze voor een behandelaar in het geval er bij een leerling logopedische problemen worden ontdekt;

  • b.

   borgt voor zover de activiteiten betrekking hebben op logopedische screening dat deze een onafhankelijk karakter heeft, dat wil zeggen dat er geen relatie bestaat tussen de screenende logopedist en de behandelend logopedist;

  • c.

   werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ);

  • d.

   registreert de resultaten van de preventieve activiteiten en/of logopedische screening.

 • 4.

  Bij de subsidieverlening kunnen door burgemeester en wethouders nadere verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 4 Reikwijdte van de deelsubsidieverordening

1.Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken aan het bevoegd gezag van één of meer scholen gevestigd in de gemeente Ommen.

Artikel 5 Weigeringsgronden

De aanvraag kan worden afgewezen indien niet wordt voldaan aan de verplichtingen in artikel 2, 3, 4 en 7 van deze deelsubsidieverordening.

Artikel 6 Grondslag voor de subsidieberekening en subsidieverlening

 • 1.

  De grondslag voor de subsidie is het aantal 5 jarige leerlingen per 1 oktober voorafgaande aan het subsidiejaar met dien verstande dat wordt uitgegaan van de op 1 november volgend op het subsidiejaar laatst bekende definitieve telling van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • 2.

  De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de gemaakte kosten per leerling in groep 2 tot een maximum van € 17,50 per 5 jarige leerling per subsidiejaar.

 • 3.

  De subsidie wordt verleend en vastgesteld na afloop van het subsidiejaar.

Artikel 7 De subsidieaanvraag

 • 1.

  Subsidieaanvragers kunnen tot 1 november volgend op het subsidiejaar een aanvraag tot subsidie voor het subsidiejaar indienen.

 • 2.

  Bij de subsidieaanvraag moet een opgave van de uitgevoerde subsidiabele activiteiten worden gedaan vergezeld van een factuur van de logopedist die de activiteit heeft uitgevoerd. Op deze factuur zijn de uitgevoerde activiteiten en de werkelijke kosten per school zichtbaar.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders nemen voor 1 januari volgend op het subsidiejaar een besluit over de aanvraag tot subsidieverlening en -vaststelling.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor het indienen van de aanvraag een subsidieformulier vaststellen.

HOOFDSTUK III slot- en overgangsbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze deelsubsidieverordening treedt in werking op 1 augustus 2015. Dat wil zeggen dat voor 1 november 2015 subsidie kan worden aangevraagd over het subsidiejaar 2014/2015.

Artikel 9 Geldigheidsduur

Deze verordening geldt voor de duur van 2 jaren, te weten subsidiejaar 2014/2015 en 2015/2016.

Artikel 10 Evaluatie

Op basis van de gegevens over resultaten op grond van deze verordening zoals bekend eind 2017 vindt een evaluatie van de regeling plaats. Als basis voor deze evaluatie gelden de gegevens van:

 • -

  de resultaten van de activiteiten zoals bedoeld in art 3 lid 3.d. van deze verordening;

 • -

  de gegevens van de jeugd gezondheidszorg over de signalering van logopedische problematiek ;

 • -

  eventuele andere op dat moment beschikbare gegevens over logopedische problematiek.

Artikel 11 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “subsidieverordening ondersteuning logopedische problematiek op scholen gemeente Ommen”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 19 maart 2015.

De raad voornoemd,

De wnd. griffier, De voorzitter,

A.B.H. Hoving M.J. Ahne