Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Onderwerp: Vaststelling Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Ommen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOnderwerp: Vaststelling Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Ommen 2017
CiteertitelVerordening op de Vertrouwenscommissie Gemeente Ommen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 61 van de Gemeentewet
 2. artikel 61a van de Gemeentewet
 3. artikel 61c van de Gemeentewet
 4. artikel 84 van de Gemeentewet
 5. artikel 86 van de Gemeentewet
 6. artikel 147 van de Gemeentewet
 7. artikel 149 van de Gemeentewet
 8. artikel 15 van de Archiefwet 1995
 9. artikel 31 van de Archiefwet 1995
 10. artikel 9 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-201730-11-2017art. 4, lid 2

28-09-2017

gmb-2017-172275

2113592
21-06-201706-10-2017nieuwe regeling

13-06-2017

gmb-2017-103302

2113592

Tekst van de regeling

Intitulé

Onderwerp: Vaststelling Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Ommen 2017

De raad van de gemeente Ommen;

gezien het voorstel van de voorbereidingscommissie benoeming burgemeester Ommen d.d. 22 mei 2017;

gelet op het bepaalde in de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

gelet op de “handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid”, d.d. mei 2016 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

B e s l u i t :

Vast te stellen de navolgende

Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Ommen 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel;

 • c.

  de burgemeester: de burgemeester van de gemeente Ommen;

 • d.

  de commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, die belast is met de voorbereiding van de aanbeveling tot vervulling van de herbenoeming van de burgemeester;

 • e.

  de circulaire: de Circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 15 juli 2012.

   

Artikel 2 Instelling en taak van de commissie

 • 1.

  Er wordt een raadscommissie ingesteld, genaamd Vertrouwenscommissie.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

   

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit de voorzitters van de zeven raadsfracties.

 • 2.

  De commissie benoemt een voorzitter en, indien nodig, een plaatsvervangend voorzitter uit haar midden.

 • 3.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

   

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

 • 2.

  De waarnemend raadsgriffier is plaatsvervangend secretaris van de commissie.

 • 3.

  De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 4.

  De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

 

Artikel 5 Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad voegt een wethouder toe als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 2 genoemde taak.

 • 2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3.

  Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

 

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2.

  De (fungerend) voorzitter van de commissie wijst bij de benoemingsprocedure in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht brengt onder meer mee dat aan raadsleden, die geen zitting hebben in de commissie, en aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 10 van deze verordening, geen inzage in, of informatie omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek wordt verstrekt.

 • 4.

  De commissie treft, met inachtneming van de artikelen 8, 9, tweede lid, en 13 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van de bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 5.

  De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het derde lid van dit artikel verplicht, niet opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en de adviseur.

 

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden dit noodzakelijk achten.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie en de adviseur.

 • 3.

  De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

 

Artikel 8 Contactpersoon bij de benoemingsprocedure

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van persoonlijk of vertrouwelijk op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privéadres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van persoonlijk of vertrouwelijk op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en door de secretaris verzonden.

 

Artikel 9 Bijzondere bepalingen over de benoemingsprocedure

 • 1.

  De Gemeentewet bepaalt in artikel 61 lid 4 dat de commissie zich slechts door tussenkomst van de commissaris van de Koning de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten verschaft. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, is uitgesloten.

 • 2.

  De secretaris nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd.

 

Artikel 10 Verslag

De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

 • a.

  Een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht.

 • b.

  Een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie waarbij de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling ook wordt gemotiveerd.

 • c.

  Aangegeven wordt of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie.

En heeft in ieder de volgende bijlage:

 • d.

  De conceptaanbeveling van twee personen.

   

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

 

Artikel 12 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature vn burgemeester is voorzien.

 

Artikel 13 Archivering

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 11 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als geheim worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt.

  In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid, sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er bij de benoemingsprocedure zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

 

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De verordening op de Vertrouwenscommissie gemeente Ommen van 19 september 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De verordening op de Vertrouwenscommissie gemeente Ommen 2017 treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en vervalt op de dag volgende op die waarop door de minister aan de raad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister door een Koninklijk besluit is gevolgd.

 

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de Vertrouwenscommissie Gemeente Ommen 2017.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 13 juni 2017.

De griffier, De wnd. voorzitter,

J.A.R.Tenkink T. Katerberg