Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Subsidieregeling Detailhandel Centrum Ommen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Detailhandel Centrum Ommen
CiteertitelSubsidieregeling Stimulering Detailhandel gemeente Ommen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ommen/CVDR239190/CVDR239190_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-201801-01-201831-12-2021nieuwe regeling

11-09-2018

gmb-2018-209237

2305742

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Detailhandel Centrum Ommen

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen:

 

1. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen met kenmerk 2305744 van d.d.: 4 september 2018 en overwegende dat het gewenst is de winkelstructuur in het centrum van Ommen te versterken door concentratie van detailhandel in het kernwinkelgebied, daarin het winkelvastgoed te verbeteren en het leegstaand vastgoed buiten het kernwinkelgebied, maar binnen het gebied van het ondernemersfonds centrum, te transformeren;

 

2. gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Ommen 2013. 

 

Besluit:

 

Vast te stellen de:

 

“Subsidieregeling Detailhandel Centrum Ommen”

 

I Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  Bestaande onderneming: iedere, op het moment van vaststelling van deze Subsidieregeling, bestaande onderneming die ook voor 1 januari 2018 planologisch en overigens rechtmatig al gevestigd was binnen het gebied van het ondernemersfonds centrum in Ommen;

 • b.

  Het gebied van het ondernemersfonds centrum: de gebiedsafbakening van het ondernemersfonds centrum Ommen. De exacte afbakening staat aangegeven in bijlage 1;

 • c.

  Branches: een groep ondernemingen die tot dezelfde handelsindeling behoren;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen;

 • e.

  Detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden van fysieke goederen, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, het rechtstreeks aan de eindgebruiker verkopen en/of leveren van zaken;

 • f.

  Detailhandel ondersteunende onderneming: horeca (m.u.v. nachthoreca), commerciële dienstverlening en ambachtelijke bedrijven met een baliefunctie (zoals een kapper) die in ieder geval van woensdag tot en met zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur zijn geopend;

 • g.

  Eigenaar: de persoon die zakelijk gerechtigde is met betrekking tot een onroerende zaak en het in zijn macht heeft de feitelijke bestemming van deze onroerende zaak met medewerking van het bevoegd gezag te herzien;

 • h.

  Gevelverbeteringsplan: een ontwerptekening van het verbeteren van het aanzicht van winkelvastgoed (veranderen van een luifel, pui, entree);

 • i.

  Kernwinkelgebied: het detailhandelsgebied van Ommen en , zoals gemarkeerd op de kaart in bijlage 1;

 • j.

  Leegstaand vastgoed: een vastgoedobject met de bestemming ‘detailhandel’ of een bestemming die een detailhandels ondersteunende onderneming toestaat, dat is gelegen binnen het kernwinkelgebied dan wel het gebied van het ondernemersfonds centrum Ommen dat leeg staat of binnen een jaar vanaf datum aanvraag verplaatsingssubsidie leeg komt te staan;

 • k.

  Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft;

 • l.

  Onderneming: een detailhandelsvestiging of een detailhandel ondersteunende onderneming waaruit minimaal één aanvaardbaar inkomen wordt genoten;

 • m.

  Perifere en/of volumineuze detailhandel: detailhandel die vanwege de aard en omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig heeft voor de uitstraling, zoals de verkoop van auto's, boten, caravans, tuininrichting-artikelen, grove bouwmaterialen, meubelen met woninginrichtingsartikelen, keukens, sanitair en brand- en explosiegevaarlijke stoffen;

 • n.

  Transformatieplan: een plan voor het transformeren van leegstaand vastgoed dat is gelegen binnen het op bijlage 1 gemarkeerde gebied van het ondernemersfonds centrum Ommen bestaande uit een ontwerp van voorgevels en de toekomstige bestemming van het pand;

 • o.

  Gevel: de naar de weg gekeerde gevel(s) van een gebouw;

 • p.

  De Werkgroep: de Werkgroep Stimuleringsregeling Detailhandel, zijnde een door het college ingestelde werkgroep bestaande uit een delegatie van het overleg “klankbordgroep Actieplan Centrum Ommen”, die over aanvragen aan het college adviseert.

Artikel 1.2 Doelstelling subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doel de winkelstructuur in het centrum van Ommen te versterken via onder meer het beschikbaar stellen van subsidie voor concentratie van detailhandel in het kernwinkelgebied, het verbeteren van winkelvastgoed in het kernwinkelgebied en het stimuleren van herontwikkeling van leegstaand vastgoed binnen het gebied van het ondernemersfonds centrum Ommen.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

 • a.

  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • i.

   het opstellen van een gevelverbeteringsplan of een transformatieplan voor vastgoed dat is gelegen binnen het gebied van het ondernemersfonds centrum Ommen (hoofdstuk 2);

  • ii.

   voor verbetering van de voorgevel van de onroerende zaak binnen het kernwinkelgebied van een bestaande detailhandelsonderneming of een bestaande detailhandel ondersteunende onderneming (hoofdstuk 3)

  • iii.

   voor verplaatsing van een detailhandelsonderneming of detailhandel ondersteunende onderneming die gevestigd is op een locatie binnen het gebied van het ondernemersfonds centrum Ommen maar buiten het kernwinkelgebied van Ommen naar het kernwinkelgebied van Ommen (hoofdstuk 4);

  • iv.

   voor het transformeren (verbouwen/aanpassen) van leegstaand vastgoed gelegen binnen het gebied van het ondernemersfonds centrum Ommen met de bestemming detailhandel, horeca (en/of detailhandel ondersteunende bestemming) naar een andere aanvaardbare planologische bestemming (hoofdstuk 5).

 • b.

  Activiteiten dragen bij aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze subsidieregeling opgenomen doelstellingen

 • c.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten, exclusief BTW, in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de activiteiten;

 • d.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen: oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor uitgeloofde prijzen en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien";

Artikel 1.4 Subsidieplafond

 • a.

  Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,-- per jaar voor de periode 2018 t/m 2021;

 • b.

  Per subsidiabele activiteit volgens art. 1.3 lid a bedragen de subsidie plafonds per aanvraag:

 

Subsidie voor:

Percentage

Plafondbedrag

Gevelverbeteringsplan

70%

€ 500,--

Transformatieplan

70%

€ 1.250,--

Aanpak gevel / pui

35%

€ 7.500,-- 1 gevel

€ 12.500,-- 2 gevels

Verplaatsing naar kernwinkelgebied

(binnen BP centrum)

50%

€ 10.000,--

Transformatie (verbouwen / aanpassen) leegstaand vastgoed naar andere bestemming dan detailhandel, horeca.

50%

€ 5.000,--

II Subsidieverlening

Artikel 1.5 Procedure subsidieaanvragen

 • a.

  Het college beslist op een subsidieaanvraag;

 • b.

  Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij de Werkgroep. De Werkgroep brengt over de aanvraag binnen zes weken advies uit aan het college;

 • c.

  Subsidie kan slechts worden verleend aan bestaande ondernemingen of eigenaren van onroerende zaken op de betreffende locatie, die op 1 januari 2018 binnen het gebied van het ondernemersfonds centrum Ommen gevestigd waren;

 • d.

  Bij de aanvraag voor gevelverbeteringssubsidie legt de aanvrager een ontwerptekening van de voorgevel over;

 • e.

  Bij een aanvraag voor transformatiesubsidie legt de aanvrager een transformatieplan over en een financiële doorrekening van de haalbaarheid van de transformatie;

 • f.

  Bij een aanvraag voor verplaatsingssubsidie legt de ondernemer een recent exemplaar over van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • g.

  De aanvrager geeft inzage in zijn boeken en bescheiden c.q. accountantsverklaring en geeft toegang tot de bedrijfsruimten aan de taxateur of vertegenwoordiger van het college;

 • h.

  De aanvraag moet worden ingediend voordat met activiteiten wordt gestart die tot subsidievaststelling kunnen leiden;

   

Hoofdstuk 2 Opstellen van een plan

Artikel 2.1 Plansubsidie

 • a.

  Plansubsidie kan worden verleend ten behoeve van het opstellen van een gevelverbeteringsplan of een transformatieplan voor vastgoed dat is gelegen binnen het op bijlage 1 gemarkeerde gebied van het ondernemersfonds centrum Ommen respectievelijk kernwinkelgebied;

 • b.

  Plansubsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van de onroerende zaak;

 • c.

  Subsidiebedragen:

  • i.

   de vergoeding voor het vervaardigen van een gevelverbeteringsplan bedraagt 70% van de kosten tot een maximumbedrag van € 500,=;

  • ii.

   de vergoeding voor het vervaardigen van een transformatieplan bedraagt 70% van de kosten tot een maximumbedrag van € 1.250,=.

Artikel 2.2 Voorwaarden plansubsidie

Voor een onroerende zaak kan maximaal éénmaal plansubsidie worden verleend op grond van deze subsidieregeling.

 

Hoofdstuk 3 Gevelverbetering

Artikel 3.1 Gevelverbeteringssubsidie

 • a.

  Gevelverbeteringssubsidie kan worden verleend ten behoeve van de verbetering van de voorgevel van de onroerende zaak binnen het kernwinkelgebied van een bestaande detailhandelsonderneming of een bestaande detailhandel ondersteunende onderneming;

 • b.

  Gevelverbeteringssubsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van de onroerende zaak;

 • c.

  Subsidiebedrag: de vergoeding voor investeringen in luifel, pui en/of entree bestaat uit een bijdrage voor de investeringen van 35% van de investering, en tot een maximum van € 7.500,-. In het geval de betreffende onroerende zaak twee voorgevels heeft, bedraagt de maximum bijdrage € 12.500,-;

Artikel 3.2 Voorwaarden gevelverbeteringssubsidie

 • a.

  Voor een onroerende zaak kan maximaal éénmaal gevelverbeteringssubsidie worden verleend op grond van deze subsidieregeling;

 • b.

  Het college kan voorschriften verbinden aan hun besluit, doch stelt bij het besluit in ieder geval een termijn vast waarbinnen de verbetering van de voorgevel moet zijn afgerond;

 • c.

  Geen subsidie als genoemd in artikel 3.1 lid c wordt verleend indien op grond van hoofdstuk 5 van deze subsidieregeling reeds subsidie is verleend.

   

Hoofdstuk 4 Verplaatsing

Artikel 4.1 Verplaatsingssubsidie

 • a.

  Verplaatsingssubsidie kan worden verleend ten behoeve van de beëindiging binnen redelijke termijn van een detailhandelsonderneming of detailhandel ondersteunende onderneming die gevestigd is op een locatie binnen het gebied van het Ondernemersfonds centrum Ommen maar buiten het kernwinkelgebied van Ommen en de verplaatsing van deze onderneming naar het kernwinkelgebied van Ommen (zie bijlage 1);

 • b.

  De subsidie wordt slechts verleend aan de ondernemer die de detailhandelsonderneming of detailhandel ondersteunende detailhandel drijft;

 • c.

  De subsidie bedraagt 50% van de kosten van verplaatsing tot een maximum van € 10.000,-.

Artikel 4.2 Voorwaarden verplaatsingssubsidie

Verplaatsingssubsidie wordt alleen verleend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  Er is sprake van een detailhandelsonderneming of detailhandel ondersteunende onderneming in de zin van artikel 1.1;

 • b.

  De ondernemer beëindigt de onderneming op de huidige locatie uiterlijk binnen 1 maand nadat de nieuwe locatie in het kernwinkelgebied in gebruik is genomen;

 • c.

  In het geval de onderneming op de nieuwe locatie op een later moment opent dan dat de onderneming op de huidige locatie wordt beëindigd, is de onderneming op de nieuwe locatie binnen 3 maanden geopend nadat de onderneming op de huidige locatie is beëindigd;

 • d.

  De onderneming blijft minimaal 2 jaar na de verplaatsing, gerekend vanaf de officiële opening van het pand, gevestigd op de nieuwe locatie;

 • e.

  Het college kan voorschriften verbinden aan de subsidie;

 • f.

  Voor iedere beëindiging met verplaatsing kan maximaal éénmaal subsidie worden verleend op grond van deze subsidieregeling.

   

Hoofdstuk 5 Transformatie

Artikel 5.1 Transformatiesubsidie vastgoed

 • a.

  Transformatiesubsidie kan worden verleend ten behoeve van het transformeren (verbouwen/aanpassen) van leegstaand vastgoed gelegen binnen het gebied van het ondernemersfonds centrum Ommen met de bestemming detailhandel, horeca (en/of detailhandel ondersteunende bestemming) naar een andere aanvaardbare planologische bestemming;

 • b.

  De transformatiesubsidie wordt verleend aan de eigenaar van het vastgoed;

 • c.

  De subsidie bestaat uit een bijdrage in de planologische kosten om een bestemmingsplanwijziging door te voeren, en bedraagt 50% van de kosten, tot een maximum van € 5.000,-.

Artikel 5.2 Voorwaarden transformatiesubsidie

Transformatiesubsidie wordt alleen verleend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  De eigenaar stemt in met de opheffing van de huidige bestemming die gebruik van het vastgoed voor detailhandel en/of detailhandel ondersteunende ondernemingen mogelijk maakt of enig recht op vestiging van detailhandel, horeca of commerciële dienstverlening op de betreffende locatie;

 • b.

  De ondernemer beëindigt de onderneming op de locatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • c.

  De eigenaar maakt voor wat betreft transformatie van leegstaand vastgoed tijdens een overleg aannemelijk, dat het vastgoed na transformatie exploitabel is;

 • d.

  De eigenaar verklaart zich voor wat betreft transformatie van leegstaand vastgoed akkoord met de bestemming die aan de onroerende zaak, waarvan de huidige bestemming wordt beëindigd, zal worden gegeven in een toekomstig bestemmingsplan;

 • e.

  De eigenaar bedingt voor wat betreft transformatie van leegstaand vastgoed in geval van vervreemding bij zijn rechtsopvolgers dat de locatie tot aan de aanpassing van het bestemmingsplan niet opnieuw in gebruik zal worden genomen voor de huidige bestemming (detailhandel, horeca, en/of detailhandel ondersteunende onderneming) en alleen gebruikt zal worden voor doeleinden die passen binnen de toekomstige bestemming en dat ook de rechtsopvolgers, zolang de nieuwe bestemming niet onherroepelijk van kracht is, dit bij hun opvolgers bedingen;

 • f.

  Het college kan voorschriften verbinden aan de subsidie, doch stelt bij het besluit in ieder geval een termijn vast waarbinnen de beëindiging moet plaatsvinden;

 • g.

  Voor een vastgoedobject kan maximaal éénmaal transformatiesubsidie worden verleend op grond van deze subsidieregeling.

   

Hoofdstuk 6 Behandelen aanvragen

Artikel 6.1 Voorrang

 • a.

  Aanvragen worden in volgorde van datum van indiening behandeld. Bepalend is de datum waarop de aanvragen, zo nodig na toepassing van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht, compleet zijn;

 • b.

  Aanvragen ingediend op dezelfde dag zijn gelijkwaardig; het beschikbare budget wordt in dat geval verdeeld in gelijke percentages van de te verlenen subsidies.

Artikel 6.2 Verlening subsidie

Het college besluit omtrent een aanvraag binnen 10 weken na ontvangst van de complete aanvraag, als bedoeld in artikel 6.1, onder a. Het college kan zijn besluit éénmaal met ten hoogste 6 weken verdagen.

 

III Subsidievaststelling en betaling

Artikel 6.3 Vaststelling subsidie

 • a.

  Voor vaststelling van plansubsidie geldt het volgende: een aanvraag daarvoor wordt schriftelijk ingediend bij het college op een daartoe beschikbaar te stellen formulier. De Werkgroep toetst binnen zes weken de aanvraag aan deze subsidieregeling en adviseert het college over de vaststelling. Het college besluit op de aanvraag, daarbij rekening houdend met het advies van de Werkgroep. De betaling vindt binnen vier weken plaats nadat het college tot vaststelling heeft besloten.

 • b.

  Voor vaststelling van gevelverbeteringssubsidie geldt het volgende: een aanvraag daarvoor wordt schriftelijk ingediend bij het college op een daartoe beschikbaar te stellen formulier. De Werkgroep toetst binnen zes weken de aanvraag aan deze subsidieregeling en adviseert het college over de vaststelling. Het college besluit op de aanvraag, daarbij rekening houdend met het advies van de Werkgroep. De betaling vindt binnen vier weken plaats nadat het college tot vaststelling heeft besloten.

 • c.

  Voor vaststelling van verplaatsingssubsidie geldt het volgende: vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen vier weken nadat de ondernemer schriftelijk aan het college heeft gemeld dat zij in het nieuwe pand is gevestigd. De Werkgroep toetst de melding en adviseert het college over de melding. Het college besluit tot vaststelling, daarbij rekening houdend met het advies van de Werkgroep. De betaling vindt plaats binnen vier weken nadat het college tot vaststelling heeft besloten.

 • d.

  Voor vaststelling van transformatiesubsidie geldt het volgende: vaststelling van de transformatiesubsidie vindt plaats binnen vier weken nadat de eigenaar van het vastgoed schriftelijk aan het college heeft gemeld dat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. De Werkgroep toetst de melding en adviseert het college over de melding. Het college besluit tot vaststelling, daarbij rekening houdend met het advies van de Werkgroep. De betaling vindt plaats binnen vier weken nadat het college tot vaststelling heeft besloten.

Artikel 6.4 Weigeringsgronden

Naast de algemene weigeringsgronden opgenomen in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  naar het oordeel van het college twijfels bestaan over de levensvatbaarheid of de kredietwaardigheid van de aanvrager;

 • b.

  de aanvrager niet in het bezit is van vergunningen voor zover deze voor de uitvoering van de werkzaamheden en/of de bedrijfsactiviteiten zijn vereist;

 • c.

  de ondernemer niet rechtmatig is gevestigd conform het gebied van het ondernemersfonds centrum Ommen, niet in het bezit is van een geldige huurovereenkomst of niet in het bezit is van de benodigde vergunningen die vereist zijn voor de bedrijfsactiviteiten.

IV Slotbepalingen

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel 7.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze subsidieregeling indien toepassing van deze bepalingen tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7.2 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: "Subsidieregeling Stimulering Detailhandel gemeente Ommen 2018”.

Artikel 7.3 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018 tot 31 december 2021.

 

 

Ommen, d.d. 11 september 2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

Secretaris, Burgemeester,

J.W.H. Blaauw mr. drs. J.M. Vroomen

Bijlage 1 Kaart begrenzing gebiedsafbakening ondernemersfonds centrum Ommen