Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Ommen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCompensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Ommen
CiteertitelCompensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Ommen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpCompensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Ommen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202001-01-202001-01-2020Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Ommen

03-12-2019

gmb-2020-161565

01-01-2020Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Ommen

03-12-2019

gmb-2020-234151

Tekst van de regeling

Intitulé

Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Ommen

 

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen  

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen;

 • 2.

  Maatschappelijk object: gebouw bestemd voor culturele, sportieve, welzijns-, of andere vrijwilligersactiviteiten;

 • 3.

  Vrijwilligersorganisatie: een met naam en adres, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers;

 • 4.

  Professionele organisatie: de economisch zelfstandige organisatie van mensen, middelen en procedures met als doel het leveren van producten of het verlenen van diensten aan andere organisaties of particulieren. Dit kunnen commerciële en niet-commerciële organisaties zijn. Centraal staat betaalde arbeid en kapitaal.

   

  Artikel 2. Doelstelling

  Op grond van deze regeling kan het college een tegemoetkoming verlenen aan vrijwilligersorganisaties ter compensatie van de OZB-aanslag die deze organisaties wordt opgelegd als eigenaar en/of gebruiker van een maatschappelijk object.

   

  Artikel 3. Tegemoetkomingscriteria

  Een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2 wordt verleend aan de eigenaar en/of gebruiker van een maatschappelijk object onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  de vereniging of organisatie ontvangt een aanslag onroerende-zaakbelastingen voor het desbetreffende object:

 • 2.

  de eigenaar en/of gebruiker van het object is zonder winstoogmerk werkzaam;

 • 3.

  de eigenaar en/of gebruiker is een vrijwilligersorganisatie, professionele organisaties zijn uitgesloten van een tegemoetkoming. Als in een accommodatie meer functies (maatschappelijk/commercieel) zijn ondergebracht is de hoofdfunctie maatgevend voor de beoordeling;

 • 4.

  de activiteiten van de vereniging of organisatie zijn gericht op de leefbaarheid en/of sociale cohesie in de gemeente Ommen.

Artikel 4. Hoogte van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt 50% van de OZB-aanslag voor het eigenaars- en/of gebruikersgedeelte.

 

HOOFDSTUK 2 De tegemoetkoming

Artikel 5. De tegemoetkoming

 • 1.

  Het college bepaalt jaarlijks of een object valt onder de in artikel 1, lid b opgenomen beschrijving van een maatschappelijk object.

 • 2.

  De tegemoetkoming OZB maatschappelijke objecten wordt in mindering gebracht op de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen en komt tot uitdrukking op het aanslagbiljet.

 • 3.

  Indien een vrijwilligersorganisatie, die op grond van deze regeling voor een tegemoetkoming in aanmerking zou komen, later dan de vaststelling door het college een maatschappelijk object betrekt kan de vrijwilligersorganisatie een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen.

Artikel 6. De beschikking

1. Voor het jaar 2020 en volgende jaren beslist het college bij eenmalige beschikking tot verlening en gelijktijdig vaststelling van tegemoetkoming. In gevallen bedoeld in artikel 5, lid 3, beslist het college in afwijking hiervan, binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend.

2. De beschikking tot tegemoetkoming en de vaststelling vermeldt in ieder geval:

a. de wijze waarop de tegemoetkoming is bepaald;

b. de wijze waarop dit bedrag/deze bedragen zullen worden verrekend/uitbetaald.

 

Artikel 7. Terugvordering, stopzetting, verlaging of intrekking

Terugvordering, verlaging of intrekking van de tegemoetkoming kan plaatsvinden indien en voor zover de eigenaar en/of de gebruiker geen eigenaar en/of gebruiker meer is van het gebouw waarvoor de compensatie is verleend.

 

HOOFDSTUK 3 Verplichtingen van de ontvanger

Artikel 8. Meldingsplicht

De ontvanger van de tegemoetkoming stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van beëindiging van de eigendom en/of het gebruik van het maatschappelijk object waarvoor de tegemoetkoming wordt verstrekt.

 

HOOFDSTUK 4 Overige bepalingen, inwerkingtreding en citeerartikel

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze regeling indien toepassing van de regeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag volgende op die van bekendmaking.

 

Artikel 11. Citeerartikel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten gemeente Ommen".

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering d.d. 3 december 2019 van de gemeente Ommen,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,

 

J.W.H. Blaauw, mr. drs. J.M. Vroomen

Secretaris, Burgemeester