Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening Alleenrecht schoonmaakdienstverlening Hameland Facilitair

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Alleenrecht schoonmaakdienstverlening Hameland Facilitair
CiteertitelVerordening Alleenrecht schoonmaakdienstverlening Hameland Facilitair
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, artikel 17
  2. Gemeentewet, art. 147
  3. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-2012nieuwe regeling

20-12-2011

Elna / Groenlose Gids 29-12-2011

20-12-2011/6

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Alleenrecht schoonmaakdienstverlening Hameland Facilitair

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 14-11-2011;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

overwegende dat raad van de gemeente het gewenst vindt om een alleenrecht te vestigen voor het schoonmaken van gemeentelijke gebouwen;

Besluit:

vast te stellen de “Verordening alleenrecht ex. artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheids opdrachten”

 

Artikel 1  

1. Alleenrecht: een alleenrecht als bedoeld in artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten.

2. Gemeente: de gemeente Oost Gelre

3. Gemeentelijke gebouwen; gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente en die in opdracht van de gemeente worden schoongemaakt.

Artikel 2  

1. De rechtspersoon naar burgerlijk recht Hameland Facilitair heeft het alleenrecht op het schoonmaken van gemeentelijke gebouwen.

2. Dit alleenrecht gaat in op 1 juli 2011 en geldt voor onbepaalde tijd.

3. Het college dient ter uitvoering van dit alleenrecht te besluiten omtrent het aangaan van een overeenkomst met de in lid 1 genoemde rechtspersoon.

4. Het college heeft, mede gelet ook op het bepaalde in artikel 160 lid 1 sub e, de volledige vrijheid om over de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt aangegaan nadere afspraken te maken met de in lid 1 genoemde rechtspersoon.

5. Het college neemt bij het besluiten omtrent het aangaan van de overeenkomst het bepaalde in artikel 3 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten in acht.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2011,

de raadsgriffier,

J. Vinke

  de voorzitter,

mr. drs. H.W.M. Heijman