Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Subsidieverordening Duurzaam bouwen Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Duurzaam bouwen Oost Gelre
CiteertitelSubsidieverordening Duurzaam bouwen Oost Gelre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2016artikel 6, lid 1artikel 6, lid 8

26-06-2012

Elna / Groenlose Gids 05-07-2012

26-06-2012 / 19
24-04-201207-09-2016artikel 6, lid 1artikel 6, lid 8

26-06-2012

Elna / Groenlose Gids 05-07-2012

26-06-2012 / 19
20-12-201107-09-2016nieuwe regeling

14-02-2012

Elna / Groenlose Gids 23-02-2012

14-02-2012/15

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Duurzaam bouwen Oost Gelre

 

De raad van de gemeente Oost Gelre;

Gelet op:

• Het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre van 19 december 2011 tot het vaststellen van een pakket maatregelen om de kavelverkoop in de kleine kernen te stimuleren;

• artikel 147 van de Gemeentewet;

• titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

Overwegende:

• dat de gemeente duurzaam bouwen wil stimuleren;

• dat naast de welstandsvrije kavel in de Flierbeek, fase II, en de Woerd ook de overige door de gemeente uit te geven kavels voor particulier opdrachtgeverschap in aanmerking komen voor een stimulans tot duurzaam bouwen;

• dat het stimuleren van duurzaam bouwen en daarmee van duurzaam wonen mogelijk is door middel van verstrekken van subsidies;

• dat zoveel mogelijk barrières moeten worden weggenomen:

Besluit:

Vast te stellen:

SUBSIDIEVERORDENING DUURZAAM BOUWEN OOST GELRE  

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

a. College: College van Burgemeester en Wethouders van Oost Gelre;

b. Reikwijdte: alle door de gemeente uit te geven kavels bestemd voor particulier opdrachtgeverschap. Onder particulier opdrachtgeverschap wordt verstaan:

(Traditionele) kavelbouw: Bij deze traditionele vorm van eigenbouw koopt een individuele particulier een kavel met woonbestemming. Daarna ontwerpt deze particulier al dan niet met een architect de woning. Als vervolgens het bouwplan gereed is en de bouwvergunning is verleend, wordt in overleg tussen de particuliere opdrachtgever en de (eventuele) architect een bouwbedrijf geselecteerd die het bouwplan realiseert.

Catalogusbouw: Een individuele eigenaar van een kavel met woonbestemming stelt naar eigen wens een complete woning samen aan de hand van een catalogus. De aanbieder van de cataloguswoning realiseert vervolgens de gekozen woning. Meestal kunnen extra onderdelen, zoals serre of dakkapel, worden aangepast tegen betaling van meerkosten.

Collectief opdrachtgeverschap: Particulieren verwerven in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming. Hiervoor organiseren zij zich meestal in een vroeg stadium in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, die als opdrachtgever naar architect en aannemer van het project optreedt. Uiteindelijk worden de woningen dus in groepsverband gerealiseerd. Collectief particulier opdrachtgeverschap kan beschouwd worden als een variant op de traditionele kavelbouw, geschikt voor stedelijke gebieden. Veelgebruikte afkortingen voor deze vorm zijn CPO en CPOG.

Projectmatig particulier Opdrachtgeverschap: Binnen de stedenbouwkundige en architectonische uitgangspunten van een locatie krijgen de kopers van een woning de vrijheid om de woning aan te ontwerpen, aan te passen voor hun specifieke woonwensen. Dit kan door wijziging van afmetingen van de woning, indelingen en aan- en uitbouwen. De woning blijft passen binnen de stedenbouwkundige/architectonische uitgangspunten van de locatie maar wordt individueel passend gemaakt en per stuk individueel gebouwd.

c. Besluit college: Het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre van 16 augustus 2010 tot het vaststellen van uitgifteprijzen van bouwkavels in het plangebied met een ingebouwde stimulans tot duurzaam bouwen;

d. Subsidieplafond: het bedrag dat in een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze verordening;

e. Aanvraag: een aanvraag voor een subsidie op grond van deze verordening op het als bijlage 2 bij deze verordening opgenomen formulier;

f. Vergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

g. Basisuitgifteprijs: De door het College vastgestelde prijs per vierkante meter van in het plangebied gelegen bouwkavels, exclusief de korting vanwege het duurzaam bouwen;

h. Bouwbesluit: het vigerende Bouwbesluit, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu;

i. Norm: de door het vigerende Bouwbesluit vastgestelde wettelijke waarde van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) of de op enig moment op basis van het Bouwbesluit van kracht wordende andere norm voor het berekenen van de energieprestatie;

j. Kaarten: Van deze verordening deel uitmakende plattegronden van het plangebied;

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening is op deze verordening niet van toepassing.

Artikel 3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van duurzaam bouwen en daarmee van duurzaam wonen.

Artikel 4 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd te beschikken over een subsidieverzoek op basis van deze verordening.

Artikel 5 Hoogte uitgifteprijzen

De basisuitgifteprijs zoals deze per kavel is vastgesteld door het college.

Artikel 6 Subsidiecriteria

Een woningeigenaar/-bewoner komt in aanmerking voor een subsidie ter hoogte van maximaal 10% van de uitgifteprijs van de woningbouwkavel indien deze voldoet aan onderstaande voorwaarden:

1. Voor elke 0,02 punten lagere energieprestatie ten opzichte van de op het moment van bij het College binnengekomen aanvraag geldende norm kan een subsidie worden gegeven van 1% van de uitgifteprijs van de bouwkavel met een maximum van 10% de uitgifteprijs van de bouwkavel.

2. De woning moet zijn gereed gekomen voor 1 januari 2015. De datum van gereedmelding is hierbij bepalend. Van de gereedmelding moet kennis worden gegeven uiterlijk op de dag van de beëindiging van de bouwwerkzaamheden.

3. De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 1 mei 2014.

4. Aan de totale uitgifteprijs van de bouwkavel is geen minimum verbonden.

5. Het aanvraag- en subsidievaststellingsformulier moet tijdig, correct en volledig zijn ingevuld en ingeleverd bij het college.

6. Bij het aanvraagformulier moet een berekening van de EPC, of de op enig moment op basis van het Bouwbesluit van kracht wordende andere norm voor het berekenen van de energieprestatie, en een kwaliteitsverklaring worden overgelegd, welke voldoen aan de in afdeling 5.3 van het Bouwbesluit gestelde eisen. Bij het aanvraagformulier moet tevens een schetsplan van het te bouwen huis worden overgelegd.

7. Bij het subsidie vaststellingsformulier moet een door een niet bij de bouw betrokken partij opgestelde berekening van de EPC, of de op enig moment op basis van het Bouwbesluit van kracht wordende andere norm voor het berekenen van de energieprestatie, en een kwaliteitsverklaring worden overgelegd, welke voldoen aan de in afdeling 5.3 van het Bouwbesluit gestelde eisen.

8. Voor het verkrijgen van de maximale subsidie van 10% dient de werkelijke, na gereedmelding van de woning berekende, EPC minimaal 0,2 onder de, op het moment van de aanvraag geldende, wettelijke norm te liggen.

Artikel 7 Subsidieplafond van de regeling

1. Het subsidieplafond bedraagt € 750.000,--.

2. Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

3. Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

Artikel 8 Aanvraag- en afhandelingsprocedure

1. Aanvrager dient een aanvraagformulier en de in artikel 6 lid 6 genoemde gegevens in.

2. De aanvrager ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag een ontvangstbevestiging, waarin de ontvangstdatum is vermeld.

3. De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de aanvraag een besluit omtrent subsidieverlening. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd. Op aanvraag kan een voorschot worden toegekend.

4. Steekproefsgewijs vinden tijdens de bouw controles plaats. De controles zullen tegelijkertijd uitgevoerd met de reguliere bouwcontroles. De aanvrager is verplicht hiertoe op de in artikel 4.12 van de Bouwverordening Oost Gelre genoemde meldmomenten via email een melding te doen op het adres bouwenenmilieu@oostgelre.nl . De aanvrager is verplicht aan deze en andere controles medewerking te verlenen.

5. De uiteindelijke gereedmelding van de woning moet aanvrager melden door middel van het bij de eenheid Bouwen op te vragen formulier ‘Kennisgeving bouw gereed’. De eenheid Bouwen is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0544-)393600.

6. Binnen 8 weken na de datum binnenkomst van het in artikel 8 lid 5 bedoelde formulier dient aanvrager een subsidie vaststellingsformulier in. Dit formulier is als bijlage 3 bij deze verordening gevoegd. Bij dit formulier wordt de in artikel 6 lid 7 genoemde rapportage gevoegd.

7. Steekproefsgewijs controleert het college de in artikel 6 lid 7 genoemde rapportage in relatie tot het feitelijk gebouwde. De aanvrager is verplicht aan deze controles medewerking te verlenen.

8. Binnen 6 weken na binnenkomst van de in artikel 8 lid 6 genoemde formulier neemt het college een besluit tot subsidievaststelling, waar bij de bepaling van de subsidie de uiteindelijke feitelijk gerealiseerde hoogte van de EPC als uitgangspunt wordt genomen.

9. Bij subsidieverlening kan het college bepalen dat, wanneer de aanvrager gebruik wil maken van bevoorschotting, hij hiervoor de wettelijke rente +1% op jaarbasis verschuldigd is vanaf het moment van inwerkingtreding van de voorschotbeschikking tot het moment van vaststellen van de subsidie.

10. Door het aanvragen van de subsidie verklaart de woningeigenaar zich bereid om mee te werken aan publicitaire acties.

11. De gemeente kan een subsidieverzoek geheel afwijzen dan wel de reeds uitbetaalde subsidie terug vorderen indien blijkt dat de verstrekte gegevens onjuist zijn.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze verordening voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen, kan het college afwijken van deze verordening.

Artikel 10 Citeertitel en Inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening duurzaam bouwen Oost Gelre” en treedt in werking op 20 december 2011.

De  "Stimuleringsregeling duurzaam bouwen welstandsvrije kavels Flierbeek en De Woerd " wordt ingetrokken per 20 december 2011.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 februari 2012,

de raadsgriffier,

  J. Vinke

  de voorzitter,

  mr. drs. H.W.M. Heijman