Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageToelichting Verordening Langdurigheidstoeslag Wwb

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekken

14-10-2014

Gemeenteblad

14-10-2014
01-01-201501-01-2015intrekken

14-10-2014

Gemeenteblad

14-10-2014
01-01-201301-01-201201-01-2014nieuwe regeling

18-12-2012

Elna / Groenlose Gids 27-12-2012

18-12-2012/8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 29 oktober 2012;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel 8 lid 2 onderdeel b, artikel 8b en 36 van de Wet werk en bijstand;

overwegende dat de raad bij verordening het verstrekken van een langdurigheidstoeslag aan personen van 21 tot 65 jaar moet regelen;

BESLUIT:

vast te stellen de verordening

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTESLAG WET WERK EN BIJSTAND 2012

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Gemeenschappelijke regeling

Op grond van artikel 8b van de Wet werk en bijstand treedt het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek op basis van een gemeenschappelijke regeling in de plaats van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Begripsbepalingen

1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek

b. De wet: de Wet werk en bijstand (WWB)

c. Het college: het college van burgemeester en wethouders

d. De raad: de gemeenteraad

e. Referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum

f. Peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat

g. Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan’ moet worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen gezien

h. WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

i. WSF 2000: Wet Studiefinanciering 2000

j. Bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet.

 

Hoofdstuk 2 Recht op langdurigheidstoeslag

Artikel 3 Langdurig laag inkomen

1. Aan de voorwaarde van het hebben van een langdurig laag inkomen zoals bedoeld in artikel 36 lid 1 WWB is voldaan als gedurende de referteperiode het inkomen niet hoger is dan 105 procent van de toepasselijke bijstandsnorm en belanghebbende geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.

2. Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

 

Artikel 4 Hoogte van de langdurigheidstoeslag

1. De langdurigheidstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

a. Voor gehuwden € 515,00;

b. Voor alleenstaande ouders  € 465,00;

c. Voor een alleenstaande € 360,00

2. Indien één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid van de wet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

3. Voor de toepassing van het eerste en tweede  lid is de situatie op de peildatum bepalend.

4. De bedragen, genoemd in het eerste lid, gelden per 1 januari 2012 en worden jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden op hele euro’s naar boven afgerond.

 

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2012.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

2. De “Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Oost Gelre” komt hiermee te vervallen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2012

De raad van de gemeente Oost Gelre,

de griffier,

dhr. J. Vinke

de voorzitter,

mr. drs. H.W.M. Heijman