Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Oost Gelre
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Oost Gelre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 61, 61c, 84, 86,147,149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2013nieuwe regeling

07-10-2013

Elna / Groenlose Gids 10-10-2013

07-10-2013 / 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Oost Gelre

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gezien het voorstel van het presidium d.d. 23 september 2013.

gelet op de artikelen 61, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 juli 2012;

b e s l u i t :

vast te stellen de ‘Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Oost Gelre’.

Artikel 1 Taak

De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 2 Samenstelling commissie

1. De commissie wordt samengesteld uit leden van alle in de raad vertegenwoordigde fracties, waarbij geldt dat per fractie één lid wordt benoemd.

  2. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

  3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

   

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie.

  2. De gemeentesecretaris kan bij vervulling van de in artikel 1 onder a genoemde taken als plaatsvervangend secretaris aan de commissie worden toegevoegd.

  3. De (plaatsvervangend) secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

  4. De (plaatsvervangend) secretaris is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

 

Artikel 4 Adviseur

1. De gemeenteraad kan een wethouder aan de commissie toevoegen als adviseur in verband met de vervulling van de in artikel 1 onder a genoemde taken.

  2. De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

  3. Een adviseur is geen lid van, en heeft geen stemrecht in, de commissie.

   

Artikel 5 Werkwijze

1. De commissie schaft zich slechts door tussenkomst van de commissaris van de Koning de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten. Elk overleg met derden, schriftelijk of mondeling, is uitgesloten.

  2. Bij de beoordeling van de kandidaten laten de leden van de commissie zich leiden door de profielschets, zoals is vastgesteld door de gemeenteraad.

  3. De secretaris nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft voorzieningen met betrekking tot de wijze waarop de privacy van de sollicitanten wordt beschermd, bijvoorbeeld door de plaats en het tijdstip van de gesprekken zodanig te kiezen dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken is gewaarborgd.

   

Artikel 6 Geheimhouding

1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

  2. De (fungerend) voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht, die rechtstreeks voortvloeit uit artikel 61c van de Gemeentewet en ziet daar ook op toe.

  3. Noch aan raadsleden, die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen wordt inzage of informatie verstrekt omtrent de inhoud van aan de commissie overgelegde stukken of het behandelde ter vergadering.

  4. De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet verplicht niet opheffen.

  5. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

  6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en, indien van toepassing, de adviseur.

 

Artikel 7 Vergaderingen

1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie leden dit noodzakelijk achten.

  2. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering ten minste vierentwintig uur van tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, indien een adviseur aan de commissie is toegevoegd, de adviseur en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

  3. De commissie vergadert niet als niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.

  4. De commissie besluit bij de voorbereiding van de aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

 

Artikel 8 Contactpersoon

1. De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

  2. Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privéadres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

  3. Alle stukken die van de commissie uitgaan, worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privéadres van de secretaris verzonden.

   

Artikel 9 Verslag

1. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot benoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat ten minste:

  a. een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht,

  b. een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie; bij benoemingen wordt in het verslag van bevindingen ook de volgorde van plaatsing van de kandidaten op de aanbeveling gemotiveerd,

  c. aangegeven wordt of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie,

  d. de conceptaanbeveling van twee personen.

   

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 11 Ontbinding van de commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

 

Artikel 12 Archivering

1. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 10 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘geheim’ worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

  2. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

  3. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

   

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

1. De verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Oost Gelre’.

  2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oost Gelre d.d. 7 oktober 2013,

De griffier,                                      De voorzitter, J. Vinke.                                          R.T. Metz.