Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening functioneringsgesprekken burgemeester Oost Gelre
CiteertitelVerordening functioneringsgesprekken burgemeester Oost Gelre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2015Nieuwe regeling

20-10-2015

www.officiëlebekendmakingen.nl

20-1-2015/ 10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Oost Gelre

 

De raad van de gemeente Oost Gelre;

overwegende, dat het wenselijk is dat er een procedure wordt vastgesteld over het voeren van functioneringsgesprekken met de burgemeester;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 21 september 2015;

gelet op de artikelen 147 jo. 149 van de Gemeentewet;

gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 15 juli 2012;

b e s l u i t :

vast te stellen de ‘Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Oost Gelre’.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gesprekken: functioneringsgesprekken van de raad met de burgemeester;

 • b.

  commissie: de commissie die is samengesteld uit leden van de raad die het functioneringsgesprek voeren;

 • c.

  adviseurs: wethouder(s) of gemeentesecretaris die de commissie van informatie voorzien.

 • d.

  commissaris: commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Artikel 2 Taak

De commissie heeft tot taak om, namens de gemeenteraad, functioneringsgesprekken te voeren met de burgemeester.

Artikel 3 Frequentie en planning

 • 1.

  De commissie voert ten minst één keer per jaar een gesprek.

 • 2.

  De commissie stemt de planning van haar gesprek af op de planning van het klankbordgesprek tussen de commissaris en de burgemeester.

Artikel 4 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit alle fractievoorzitters. Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 2.

  Indien een fractievoorzitter zich bij langdurige afwezigheid heeft laten vervangen in de raad, dan geldt die vervanger in het eerste lid als fractievoorzitter.

 • 3.

  Voorzitter van de commissie is de fractievoorzitter van de grootste fractie. De plaatsvervangend voorzitter van de commissie is de fractievoorzitter van de één na grootste fractie.

 • 4.

  De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder naar buiten.

 • 5.

  De commissie laat zich bijstaan door de griffier of diens plaatsvervanger.

 • 6.

  De commissie kan zich laten informeren door wethouder(s) en gemeentesecretaris.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de verslagen en het behandelde tijdens de gesprekken.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  De commissieleden voorkomen dat op enigerlei wijze de vertrouwelijkheid en geheimhouding in gevaar komt. In de voorbereiding kunnen betrokkenen daarom alleen gebruik maken van eigen kennis en ervaring, van openbare bronnen en van voor dit doel vertrouwelijk verkregen informatie van wethouders en secretaris.

 • 4.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de verslagen noch informatie daarover en over het behandelde tijdens de gesprekken aan raadsleden die geen lid zijn van de commissie, noch aan anderen.

 • 5.

  De commissie zal de geheimhouding, waartoe het eerste lid verplicht, niet opheffen.

 • 6.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van documenten, voeren van de correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 7.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 8.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de griffier en de adviseurs.

Artikel 6 Het gesprek

 • 1.

  Het gesprek vindt plaats in beslotenheid.

 • 2.

  Basis voor het gesprek is de profielschets en de daarin genoemde taken en competenties, plus de eventueel hierover nader gemaakte afspraken.

 • 3.

  Leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om, naast de vaste onderwerpen genoemd in lid 2, bespreekstukken aan te leveren.

 • 4.

  Ter voorbereiding op het gesprek krijgen de leden van de commissie de gelegenheid het voorgaand verslag in te zien.

 • 5.

  Het gesprek wordt ook gebruikt om wederzijdse wensen voor de toekomst kenbaar te maken en om eerder gemaakte afspraken te evalueren.

Artikel 7 Verslaglegging

 • 1.

  Door de griffier wordt het verslag in conceptvorm opgesteld en door de commissie en de burgemeester door ondertekening vastgesteld.

 • 2.

  Het verslag bevat de feitelijke gegevens van de tijd, plaats en rol van de aanwezigen bij het gesprek.

 • 3.

  Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van het besprokene.

 • 4.

  Een afschrift van het vastgestelde verslag wordt aan de burgemeester en de commissaris gestuurd.

 • 5.

  Het verslag is niet openbaar.

Artikel 8 Archivering

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken.

 • 2.

  Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de griffier vernietigd.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Oost Gelre’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 november 2015.

   

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 oktober 2015,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter,

A.H. Bronsvoort