Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
CiteertitelNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201617-01-2017nieuwe regelling

15-12-2015

www.officiëlebekendmakingen.nl

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre;

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre;

dat de raad in de hiervoor genoemde verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening nadere regels dient te stellen;

besluit vast te stellen de:

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre

 

Artikel 1 Bijdrage in de kosten maatwerkvoorziening

 • 1.

  De bijdrage in de kosten is verschuldigd met inachtneming van de regels van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

 • 2.

  De bedragen, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de bijdrage in de kosten zijn gelijk aan die genoemd in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 3.1, eerste lid, 3.8 en 3.9, en volgen telkens de aanpassingen door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 3.

  De bijdrage in de kosten wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 • 4.

  Voor alle maatwerkwerkvoorzieningen wordt een bijdrage in de kosten geïnd met uitzondering van de volgende voorzieningen;

  • a.

   Rolstoelen

  • b.

   Een Wmo-regiotaxipas voor het collectief vraagafhankelijk vervoer

  • c.

   Een pgb voor meerkosten bij eigen vervoer

 • 5.

  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt geen bijdrage in de kosten geïnd met uitzondering van een woningaanpassing waarbij deze via de ouders/verzorgers wordt geïnd.

 • 6.

  De bijdrage in de kosten overstijgt niet de kostprijs van de maatwerkvoorziening.

 • 7.

  Indien een maatwerkvoorziening niet in eigendom wordt verstrekt wordt een bijdrage in de kosten opgelegd gedurende de periode waarvoor de maatwerkvoorziening wordt verstrekt.

 • 8.

  Indien het dienstverlening betreft, wordt een bijdrage in de kosten opgelegd zolang de dienst geleverd wordt.

Artikel 2 Bijdrage voor algemene voorzieningen

 • 1.

  Voor een algemene voorziening kan een cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd zijn aan de organisatie die zorg draagt voor uitvoering van de algemene voorziening.

 • 2.

  De organisatie die zorg draagt voor de algemene voorziening stelt de hoogte van de bijdrage vast en int deze.

Artikel 3 Tarieven persoonsgebonden budget (pgb)

 • 1.

  De hoogte van een pgb bedraagt ten hoogste het maximum van de kostprijs van de in de situatie van de cliënt goedkoopst compenserende voorziening in natura.

 • 2.

  De bedragen voor een pgb voor hulp bij het huishouden bedragen:

  • a.

   Voor hulp bij het huishouden 1 en 2 te leveren door een particuliere hulp: € 13,75 per uur.

  • b.

   Voor hulp bij het huishouden 1 door een alfahulpservice-organisatie: € 14,35 per uur.

  • c.

   Voor hulp bij het huishouden 1 door een reguliere leverancier van huishoudelijke hulp:

€ 20,50 per uur.

d.Voor hulp bij het huishouden 2 door een reguliere leverancier van huishoudelijke hulp:

€ 23,38 per uur.

 • 3.

  De bedragen voor een pgb voor individuele ondersteuning bedragen:

  • a.

   Voor individuele ondersteuning basis door een professionele zorgverlener: € 33,87 per uur.

  • b.

   Voor individuele ondersteuning middel door een professionele zorgverlener: € 38,89 per uur.

  • c.

   Voor individuele ondersteuning zwaar door een professionele zorgverlener: € 56,72 per uur.

  • d.

   Voor individuele ondersteuning door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt: € 19,- per uur.

 • 4.

  De bedragen voor een pgb voor groepsgewijze ondersteuning door bedragen:

  • a.

   Voor groepsondersteuning basis door een professionele zorgverlener: € 25,36 per dagdeel.

  • b.

   Voor groepsondersteuning middel door een professionele zorgverlener: € 33,74 per dagdeel.

  • c.

   Voor groepsondersteuning zwaar door een professionele zorgverlener: € 43,28 per dagdeel.

  • d.

   Voor groepsondersteuning door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt: € 19,- per dagdeel.

 • 5.

  Het bedrag voor een pgb voor kortdurend verblijf bedraagt:

  • a.

   Voor kortdurend verblijf door een professionele zorgverlener: € 26,60 per etmaal.

  • b.

   Voor kortdurend verblijf door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt: € 26,60 per etmaal.

 • 6.

  De bedragen voor een pgb voor het vervoer naar groepsgewijze ondersteuning bedragen:

  • a.

   Voor regulier vervoer: € 6,43 per dag (retourreis).

  • b.

   Voor rolstoel vervoer: € 12,67 per dag (retourreis).

Artikel 4 Maximumhoogte pgb bij verhuis- en inrichtingskosten en sportvoorziening

Het pgb voor:

 • a.

  Verhuis-en inrichtingskosten bedraagt maximaal € 2500,-

 • b.

  Aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening voor drie jaar bedraagt maximaal € 2250,-

Artikel 5 Pgb voor meerkosten bij eigen vervoer

Een pgb voor de meerkosten bij gebruik van een eigen auto is gebaseerd op;

 • 1.

  een kilometerprijs voor gebruik eigen auto van € 0,43 (Nibudcijfers);

 • 2.

  een bijdrage in de kosten per kilometer is € 0,18 gebaseerd op het zonetarief van het collectief vraagafhankelijke vervoer voor Wmo-regiotaxipashouders.

Artikel 6 Terugbetaling bij verkoop van de woning

Indien een woningaanpassing tot gevolg heeft dat de waarde van de woning stijgt, dient de cliënt bij verkoop binnen een periode van 10 jaar na gereedmelding van de woningaanpassing, deze verkoop zo spoedig mogelijk te melden bij het college en de meerwaarde volgens onderstaand afschrijvingsschema aan het college terug betalen:

 • -

  In het eerste jaar 90% van de meerwaarde

 • -

  In het tweede jaar 80% van de meerwaarde

 • -

  In het derde jaar 70% van de meerwaarde

 • -

  In het vierde jaar 60% van de meerwaarde

 • -

  In het vijfde jaar 50% van de meerwaarde

 • -

  In het zesde jaar 40% van de meerwaarde

 • -

  In het zevende jaar 30% van de meerwaarde

 • -

  In het achtste jaar 20% van de meerwaarde

 • -

  In het negende jaar 10% van de meerwaarde

Het terug te betalen bedrag bedraagt nooit meer dan het bedrag dat ten laste van het college is gekomen in verband met de woningaanpassing.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 3.

  Met inwerkingtreding van dit besluit komen de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre vastgesteld op 16 december 2014 te vervallen.

   

Vastgesteld te Lichtenvoorde op 15 december 2015,

Burgemeester en wethouders,

 

Secretaris

Mw M. Nekkers

 

 

Burgemeester

Mw. A.H. Bronsvoort