Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening Duurzaamheidslening Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening Oost Gelre
CiteertitelVerordening duurzaamheidslening Oost Gelre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-201603-08-2019Onbekend

29-03-2016

www.officielebekendmakingen.nl

29-03-2016/9

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Oost Gelre

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gelezen het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 23 februari 2016;

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de:

 

VERORDENING DUURZAAMHEIDSLENINGOOST GELRE

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag:een verzoek aan het college om toekenning van een duurzaamheidslening;

 • b.

  aanvrager:een meerderjarige natuurlijke persoon, die eigenaar-bewoner is van een in de gemeente Oost Gelre gelegen woning; de aanvrager dient volledig eigenaar te zijn van de woning;

 • c.

  het college:het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre;

 • d.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Oost Gelre;

 • e.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken;

 • f.

  revolverend fonds:het geheel van de fondsdelen van de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst en haar aanvullende overeenkomst met het SVn. In dit fonds worden de rente en de aflossingen over de duurzaamheidsleningen teruggestort;

 • g.

  duurzaamheidslening: een gemeentelijke lening met een lage rente die aanvrager, na toekenning door het college, door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen die worden getroffen in of aan de eigen woning;

 • h.

  duurzaamheidsmaatregelen:energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1en 2;

 • i.

  deelnemingsovereenkomst:de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Oost Gelre en SVn is op deze verordening van toepassing.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Oost Gelre die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3. Budget

 • 1.

  De gemeenteraad heeft een revolverend fonds Duurzaamheidsleningen ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening duurzaamheidsleningen kunnen worden toegekend;

 • 2.

  Het revolverend fonds is ondergebracht bij het SVn;

 • 3.

  De gemeenteraad kan besluiten middelen aan het revolverend fonds toe te voegen;

 • 4.

  Uit het revolverend fonds kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het bedrag van de in het fonds aanwezige middelen;

Artikel 4. Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Oost Gelre en SVn.

Artikel 5. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6. Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  a. vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W;

  b. gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2.K/W;

  c. spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m2.K/W;

  d. dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan 2,50 m2.K/W;

  e. isolatieglas met een maximale U-waarde van 1,2 W/m2K (bijvoorbeeld HR++-/HR+++-glas);

  f. photoVoltaïsch systeem (zonnepanelen)

  g. zonneboiler

  h. lage Temperatuur (LT) verwarming

  i. (combi)warmtepomp

  j. energie-efficiënte verwarmingsinstallatie

  k. douchewater met WarmteTerugWinning (WTW) systeem

  l. overige duurzaamheidsmaatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorzieningen van het gebouw.

   

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7. Aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een deugdelijke financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

Artikel 8. Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken;

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren;

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk;

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af;

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing;

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd;

Artikel 9. Afwijzen aanvraag

Burgemeester en wethouders wijzen de aanvraag in elk geval af, indien:

 • 1.

  dit toewijzingsbesluit wordt door het college verzonden aan de aanvrager en aan de SVn; het beschikbare budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd, niet voorkomt op de lijst van maatregelen uit artikel 6 van deze verordening, en het college niet kiest voor uitbreiding van de lijst;

 • 3.

  de aanvraag wordt ingediend na het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 4.

  de werkelijke kosten van de energiebesparende maatregelen niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 5.

  reeds eerder een duurzaamheidslening aan aanvrager voor de betreffende woning is verstrekt;

 • 6.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden en/of de verordening.

Artikel 10. Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 11. Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn;

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 12. Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Oost Gelre en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 13. Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000,--.

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 14. Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening SVn Duurzaamheidslening Gemeente Oost Gelre 2009 ingetrokken.

Artikel 18. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening Oost Gelre”.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 maart 2016,

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter,

A.H. Bronsvoort