Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Branchebesluit en Branchepatroon Groenlo en Lichtenvoorde 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBranchebesluit en Branchepatroon Groenlo en Lichtenvoorde 2005
CiteertitelBranchebesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie
Externe bijlageBranchepatroon van de gemeente Groenlo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2005nieuwe regeling

09-05-2005

gmb-2018-24861

Tekst van de regeling

Intitulé

Branchebesluit en Branchepatroon Groenlo en Lichtenvoorde 2005

 

Burgemeester en wethouders van Groenlo;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2 van “de marktverordening 2005” zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 3 januari 2005;

 

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen het Branchebesluit en Branchepatroon Groenlo en Lichtenvoorde 2005

 

 

Artikel 1 Definities

In dit Branchebesluit wordt verstaan onder:

verordening:

de marktverordening 2005 vastgesteld d.d. 3 januari 2005;

college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groenlo;

markt:

de in artikel 1.a van de verordening vastgestelde markten in Groenlo en Lichtenvoorde;

branchepatroon:

de voor de markt vastgestelde branche en bijbehorende maxima wat betreft het aantal standplaatshouders;

vergunninghouder/standplaatshouder:

degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 

Artikel 2 Branchering

Op de markt mogen uitsluitend producten worden verhandeld uit de branche die zijn aangewezen in het branchepatroon van de markt.

Per branche worden niet meer vergunninghouders (zowel vaste standplaatshouders als dagplaatshouders) toegelaten dan het in het branchepatroon van de markt voor die branche vastgestelde maximum aantal vergunninghouders.

Een vergunninghouder mag slechts in één branche actief zijn. Deze branche wordt vermeld op de vergunning van de betreffende vergunninghouder.

Bij erfopvolging dient de opvolger in dezelfde branche actief te zijn als waarin de ouder actief was.

 

Artikel 3 Branchepatroon 2005 in dit besluit vast te stellen, dat wil zeggen:

een lijst met artikelgroepen of branches en

een maximum aantal standplaatsen per branche volgens de bijgevoegde lijst.

 

Artikel 4 Branche-overschrijdende producten

Indien een product(groep) kan worden ondergebracht bij meer dan één van de in het branchepatroon vermelde branches, dan is uitsluitend de meest specifieke branche van toepassing.

Indien het kernassortiment van een vergunninghouder tot één bepaalde branche behoort,

maar één product c.q. een klein aantal producten daarnaast ook bij een andere branche kan worden ondergebracht, dan wordt dit product geacht tot dezelfde branche te behoren als de producten in het kernassortiment van de betreffende vergunninghouder.

 

Artikel 5 Branchewijziging

Indien een vergunninghouder met een vaste standplaats een assortimentsuitbreiding of –wijziging wenst die tevens een wijziging van zijn branche inhoudt, dient hij dit schriftelijk aan te vragen bij het college.

 

Artikel 6 Herijking

Het college kan het branchepatroon toetsen op basis van hanteerbaarheid, inpasbaarheid en wenselijkheid. Hierbij heeft de marktcommissie een adviserende rol.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

De inwerkingtreding van dit besluit heeft geen gevolg voor de bestaande verdeling van de vaste standplaatsen: een eventuele overschrijding van de in het branchepatroon gestelde maxima zullen via natuurlijk verloop dienen te verdwijnen.

 

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald onder de titel “Branchebesluit en branchepatroon 2005”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van Groenlo,

d.d. 9 mei 2005,

de secretaris,

drs. J.J Dijkman

de burgemeester wnd,

drs. H.A. Doek