Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oost Gelre 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oost Gelre 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn
Externe bijlageBijlage Artikel 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2018-101307

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oost Gelre 2017

 

De raad van de gemeente Oost Gelre;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van;

 

gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

 

gelet op de ministeriële regeling van 6 oktober 2014 tot het stellen van nadere regels ten aanzien van

de verstrekking van loonkostensubsidie;

 

gelet op de ministeriële regeling van 10 oktober 2014 tot het stellen van nadere regels voor de

loonwaardebepaling in het kader van de Participatiewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Oost Gelre.

 

Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon behoort tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet, of als bedoeld in artikel 10d, tweede lid, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en;

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

Artikel 2. Vaststelling loonwaarde

 • 1.

  Het college gebruikt de in de bijlage omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

 • 2.

  Een organisatie met hiertoe gecertificeerde medewerkers in dienst adviseert het college met betrekking tot de vaststelling van de loonwaarde van een persoon.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Oost Gelre 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2017

de raadsgriffier,

J. Vinke

de voorzitter,

A.H. Bronsvoort