Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Regelement Marktcommissie Oost Gelre 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegelement Marktcommissie Oost Gelre 2018
CiteertitelReglement marktcommissie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en Recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2018nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-250988

Tekst van de regeling

Intitulé

Regelement Marktcommissie Oost Gelre 2018

Artikel 1 Marktcommissie

Door het college van burgemeester en wethouders is een adviescommissie ingesteld voor de weekmarkten in Oost Gelre. Deze commissie wordt aangeduid als marktcommissie.

 

Artikel 2 Doel en bevoegdheden van de marktcommissie

 • 1.

  De marktcommissie geeft aan het college op hun verzoek advies over zaken welke aan de commissie worden voorgelegd.

 • 2.

  De commissie doet aan het college ook ongevraagd alle voorstellen die zij nuttig acht of nodig acht in verband met het belang waarvoor zij is ingesteld.

 • 3.

  Het college neemt geen besluiten over de inrichting van de markt en overige nadere regels (op grond van de verordening), dan nadat de commissie in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.

 • 4.

  Het in lid 3 gestelde geldt eveneens voor een voorstel tot wijziging van de Marktverordening en tot wijziging van dit regelement.

 

Artikel 3 Samenstelling van de marktcommissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en een aantal leden, zijnde vertegenwoordigers van de standplaatshouders op de weekmarkten.

 • 2.

  De voorzitter is de door het college aangewezen ambtenaar die belast is marktaangelegenheden (de marktmeester).

 • 3.

  De overige leden worden door het college benoemd op basis van hun verkiezing.

 • 4.

  De commissie bestaat uit maximaal 4 standplaatshouders die ten minste 6 maanden op een van de markten in de gemeente Oost Gelre een standplaatsvergunning hebben.

 • 5.

  De vertegenwoordigers van de standplaatshouders worden per weekmarkt gekozen door en uit de standplaatshouders op die weekmarkt. Per weekmarkt worden er maximaal twee vertegenwoordigers gekozen.

 

Artikel 4 Verkiezing vertegenwoordigers standplaatshouders

 • 1.

  De kandidatenlijst moet zodanig zijn samengesteld dat zoveel mogelijk branches daarop vertegenwoordigd zijn.

 • 2.

  De verkiezing vindt plaats volgend op en uiterlijk zes maanden nadat gemeenteraadverkiezingen zijn gehouden.

 • 3.

  De verkiezingen van deze leden van de commissie vinden plaats door middel van een, al dan niet schriftelijke, stemming.

 • 4.

  Voor deze verkiezing kan iedere standplaatshouders één geldige stem uitbrengen.

 • 5.

  Het college benoemt de vier kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen.

 • 6.

  De uitslag wordt zo spoedig mogelijk, al dan niet schriftelijk, meegedeeld aan de houders van een vaste standplaatsvergunning.

 • 7.

  De marktcommissieleden kunnen tussentijds ontslag nemen. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien door middel van een tussentijdse verkiezing. Wanneer er slechts één kandidaat beschikbaar is voor een vacature kunnen burgemeester en wethouders deze kandidaat terstond benoemen.

 • 8.

  Degene die benoemd wordt ter vervulling van een tussentijdse vacature treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens opvolging hij heeft voorzien had moeten aftreden.

 

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur van de leden eindigt in ieder geval nadat er een nieuwe marktcommissie is benoemd.

 • 2.

  De gekozen marktcommissieleden kunnen zich, na de in het eerste lid genoemde periode, tweemaal opnieuw verkiesbaar stellen.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissieleden eindigt door ontslag, overlijden of verlies van hoedanigheid van vaste standplaatshouder.

 

Artikel 6 Werkwijze en vergaderingen

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in dit besluit bepaalt de commissie zelf haar werkwijze en vergaderfrequentie.

 • 2.

  De commissie komt in ieder geval bijeen:

  • a.

   op verzoek van de voorzitter;

  • b.

   op verzoek van de meerderheid van de leden;

  • c.

   op verzoek van het college.

 • 3.

  De commissie vergadert en besluit slechts als ten minste drie marktcommissieleden, onder wie de voorzitter, aanwezig is.

 • 4.

  Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt, dat ter kennisneming aan het college wordt gezonden.

 

Artikel 7 Betrokkenheid en vertrouwelijkheid

 • 1.

  De marktcommissieleden onthouden zich van beraadslaging en besluitvorming over aangelegenheden waarbij ze individueel en rechtstreeks zijn betrokken.

 • 2.

  De marktcommissieleden onthouden zich van het verstrekken van inlichtingen aan niet marktcommissieleden over zaken die door de marktcommissie als vertrouwelijk zijn aangemerkt.

 

Artikel 8 Verschillende meningen

Indien bij het uit te brengen advies de meningen verdeeld zijn en blijven, worden de verschillende meningen aan burgemeester en wethouders kenbaar gemaakt.

 

Artikel 9 Onvoorziene zaken

Burgemeester en wethouders beslissen in alle zaken waarin dit reglement niet voorziet.

 

Artikel 10 Naamgeving

Dit reglement wordt aangehaald als:” Reglement marktcommissie”.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag nadat deze op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 

 

 

 

Lichtenvoorde, 13 november 2018

Burgemeester en wethouders,

Marjan Nekkers

secretaris

burgemeester

Annette Bronsvoort