Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening onderzoeken en doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oost Gelre 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken en doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oost Gelre 2019
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oost Gelre 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2019Nieuwe regeling

18-06-2019

gmb-2019-170426

18-06-2019/15

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken en doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oost Gelre 2019

De raad van de gemeente Oost Gelre,

 

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 14 mei 2019,

 

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet,

 

overwegende dat:

 

hiermee het collegeonderzoek een effectiever instrument kan worden voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van organisatieonderdelen, gemeentelijke taken en/of programmaonderdelen,

 

BESLUIT:

 

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oost Gelre 2019 vast te stellen:

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Doelmatigheid

 • De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • Doeltreffendheid

 • De mate waarin met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt op verzoek van de raad de doelmatigheid en / of doeltreffendheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden, gemeentelijke taken en / of programma’s. Daarnaast heeft het college de mogelijkheid om op basis van eigen initiatief onderzoeken uit te voeren indien daartoe aanleiding is.

Artikel 3. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een verbeterplan op. De rapportage en het verbeterplan wordt ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college treft op basis van het verbeterplan de gewenste of noodzakelijke maatregelen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking na publicatie en bekendmaking.

 • 2.

  De bij raadsbesluit van 20 december 2016 vastgestelde ’Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oost Gelre’ wordt ingetrokken.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Oost Gelre 2019’.

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juni 2019.

De raad van de gemeente Oost Gelre,

Raadsgriffier

J.Vinke

Voorzitter

A.H. Bronsvoort