Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en Recht
Externe bijlagebijlage Cliëntenparticipatie SDOA

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 47 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-201901-01-2019nieuwe regeling

15-10-2019

gmb-2019-259840

15-08-2019/8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019

De raad van de gemeente Oost Gelre,

 

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 10 september 2019,

 

gelet op artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2, derde lid van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw),

 

BESLUIT:

 

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Werkingsgebied

Deze verordening geldt in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Artikel 2. Cliëntenraad

 • 1.

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet en artikel 2, derde lid van de Wet Sociale Werkvoorziening worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door de colleges van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, waarbij de colleges dezelfde leden benoemen, schorsen en ontslaan.

 • 2.

  De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet en Wsw betrokken personen.

 • 3.

  De cliëntenraad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste uit elf personen.

 • 4.

  De cliëntenraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Deze wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar.

 • 5.

  De cliëntenraad komt ten minste viermaal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

 • 6.

  De zittingsperiode van de leden van de cliëntenraad bedraagt 4 jaar; na deze periode kunnen zij worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.

 • 7.

  De vergaderingen zijn in principe openbaar. Indien een lid verzoekt om beslotenheid, beraadslaagt de cliëntenraad achter gesloten deuren over dit verzoek. Het verzoek wordt slechts ingewilligd als een zwaarwegend of persoonlijk belang in het geding is. Dan kan in beslotenheid een besluit worden genomen.

Artikel 3. Ambtelijk secretaris

Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) stelt een ambtenaar van de SDOA aan als ambtelijk secretaris om te waarborgen dat de cliëntenraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van het college, de cliëntenraad en de ambtelijk secretaris

Artikel 4. Taken van het college

 • 1.

  Het college vraagt over beleidsvoornemens van het college en de gemeenteraad via de ambtelijk secretaris advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesaanvraag aan de cliëntenraad wordt toegezonden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de datum waarop het college voornemens is het beleid vast te stellen of voornemens is advies uit te brengen aan de gemeenteraad over het te nemen besluit.

Artikel 5. Ondersteuning cliëntenraad

 • a.

  Het college en het dagelijks bestuur van de SDOA zorgen voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad. Hiertoe:

 • b.

  stellen zij een vergaderruimte ter beschikking;

 • c.

  zorgen zij ervoor, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk secretaris tijdig bereiken;

 • d.

  stellen zij ambtenaren van de gemeente en de SDOA in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;

 • e.

  zorgen zij ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad;

 • f.

  verstrekken zij de informatie, bedoeld onder d, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en

 • g.

  indien van toepassing, zien zij erop toe dat de cliëntenraad wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad brengt gevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid, en ongevraagd advies in verband met door het college of de gemeenteraad gevoerde of voorgenomen beleid.

 • 2.

  Het advies als bedoeld in het eerste lid, met uitzondering van ongevraagd advies in verband met door het college of de gemeenteraad gevoerde beleid, wordt uiterlijk 10 werkdagen voordat het college voornemens is het beleid vast te stellen of een advies inzake dit beleid uit te brengen aan de gemeenteraad, uitgebracht door toezending aan het college.

 • 3.

  Ongevraagd advies in verband met door het college of de gemeenteraad gevoerde beleid kan te allen tijde worden uitgebracht door toezending aan het college.

 • 4.

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.

 • 5.

  Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de ambtelijk secretaris.

Artikel 7. Taken van de ambtelijk secretaris

 • a.

  De ambtelijk secretaris:

 • b.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een vergaderkalender samen;

 • c.

  stelt in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

 • d.

  verzendt de uitnodigingen en, indien van toepassing, conceptbeleid en adviesverzoeken, met inachtneming van artikel 4, tweede lid, uiterlijk 5 werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt aan de leden;

 • e.

  ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen. Indien nodig last hij een tussentijds extra overleg in, en

 • f.

  maakt een verslag van de vergaderingen en zendt deze gelijktijdig met de uitnodiging van de volgende vergadering aan de leden.

Artikel 8. Budget cliëntenraad

 • 1.

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. Hiertoe dient in januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor het budget geldt, door de cliëntenraad een onderbouwde begroting te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de SDOA.

 • 2.

  Ten laste van het budget kunnen, ter beoordeling van het dagelijks bestuur van de SDOA, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

 • 3.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan de colleges en het dagelijks bestuur van de SDOA verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van een eventueel beschikbaar gesteld budget.

 

Artikel 9. Vergoeding aan de leden

 • 1.

  De leden van de cliëntenraad ontvangen per deelname aan openbare vergaderingen van de Cliëntenraad een vergoeding, welke jaarlijks door het Dagelijks Bestuur wordt vastgesteld.

 • 2.

  De leden van de cliëntenraad ontvangen daarnaast per deelname aan door de cliëntenraad ingestelde werkgroepen en commissies een vergoeding.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad ontvangen voor reizen die worden gemaakt ten behoeve van deelname aan de in lid 1 en lid 2 beschreven bijeenkomsten, een belastingvrije reisvergoeding van € 0,19 per gereden kilometer.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Sociale Dienst Oost Achterhoek 2019.

Artikel 11. Intrekking oude verordeningen

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk trekken, ieder voor zover bevoegd, de thans geldende verordeningen voor cliëntenparticipatie Participatiewet in.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 oktober 2019.

De raad van de gemeente Oost Gelre

Raadsgriffier

J,Vinke

Voorzitter

A.H. Bronsvoort