Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Noodverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening
CiteertitelNoodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-202016-03-202026-03-2020nieuwe regeling

16-03-2020

gmb-2020-76344

VNOG

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening

op grond van artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s juncto artikel 176 Gemeentewet

 

 

Apeldoorn, 16 maart 2020

 

 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Overwegende,

Dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het Coronavirus (COVID-19); Dat om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan er maatregelen worden genomen;

Dat de minister voor Medische Zorg en Sport mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op basis van artikel 7 van de Wet Publieke Gezondheid en met in achtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet Veiligheidsregio’s op 13 maart 2020 en op 15 maart 2020 opdracht heeft gegeven om de bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en opdracht heeft gegeven om alle evenementen met meer dan 100 personen in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in de periode van 13 maart tot en met 6 april 2020 af te gelasten, waarbij dit ook geldt voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden;

 

Dat in verband met deze ministeriële opdracht door de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland op vrijdag 13 maart 2020 en op 15 maart 2020 is bepaald dat hij ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) alle in dat artikel genoemde bevoegdheden uitoefent;

 

Dat de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd is toepassing te geven aan de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zes lid Gemeentewet;

 

Dat overeenkomstig deze bevoegdheid de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft besloten om ter bescherming van de veiligheid en de

 

gezondheid alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden zoals bedoeld in artikel 174 Gemeentewet, zoals onder andere evenementen/ bijeenkomsten/ activiteiten/ wedstrijden/ musea/ theaters en dergelijke met meer dan 100 personen af te gelasten;

 

Dat de reguliere beschikbare middelen om de hierboven genoemde bescherming van veiligheid en gezondheid te waarborgen, thans onvoldoende soelaas bieden en dat het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en waarborging van veiligheid en gezondheid, onder deze buitengewone omstandigheden en gelet op de aanvullende maatregelen van 15 maart 2020 algemeen verbindende voorschriften te stellen;

 

Dat het onder deze omstandigheden noodzakelijk is om, in voorkomende gevallen, bestaande grondrechten te beperken aanvullend op het gestelde in artikel 176, eerste lid, Gemeentewet ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar om de veiligheid en gezondheid te kunnen beschermen;

 

Dat deze verboden gelden voor het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

 

Gelet op:

Het bepaalde in artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s juncto artikel 174, tweede lid, Gemeentewet juncto artikel 176 van de Gemeentewet;

 

Besluit van de waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID- 19 (Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020)

 

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,

gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, kenmerk 1662578-203166-PG en de aanvullingen daarop d.d. 15 maart 2020,

gelet op de Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland maart 2020,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

 

 

 

Artikel 1. Werkingssfeer

 

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), te weten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.

 

 

 

Artikel 2. Verboden

 

 • 1.

  Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen.

 • 2.

  Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:

 • a.

  inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet- en drinkgelegenheden), met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;

 • b.

  sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;

 • c.

  sauna’s;

 • d.

  inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch- pornografische aard worden aangeboden;

 • e.

  coffeeshops, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie).

 • 3.

  Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen (categorieën van) gevallen.

 

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen

 

Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

 

Artikel 4. Toezicht

 

Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast:

 • a.

  alle gemeentelijke toezichthouders die rechtsgeldig door de besturen van de in de aanhef genoemde gemeenten of hun samenwerkingsverbanden zijn aangewezen;

 • b.

  ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;

 • c.

  door de waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering;

 • d.

  door de waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen toezichthouders;

 • e.

  militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en intrekking eerdere noodverordening

 

 • 1.

  Deze verordening treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

 • 2.

  De Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland maart 2020 wordt ingetrokken.

 • 3.

  De verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht aan de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland en aan het hoofd van het arrondissementsparket Oost- Nederland.

 

Artikel 6. Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020.

 

Vastgesteld op 16 maart 2020 te Apeldoorn

De waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

A.J.M. Heerts