Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen gemeente Oost Gelre 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen gemeente Oost Gelre 2008
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen gemeente Oost Gelre 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Gemeentewet, art. 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2010nieuwe regeling

22-04-2008

11-11-2010 Elna / Groenlose Gids

22-04-2008 / 10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen gemeente Oost Gelre 2008

De raad van de gemeente Oost Gelre;

 

gezien het voorstel van het college van de gemeente Oost Gelre van 3 maart 2008;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 26 van de Invorderingswet 1990 en mede gelet op de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990,

 

overwegende dat het uit oogpunt van rechtmatigheid noodzakelijk is een verordening voor het verlenen van kwijtschelding vast te stellen.

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de:

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2008

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. Burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de Gemeente Oost Gelre

b. Kwijtschelding: het middels een besluit verlenen van kwijtschelding voor het betalen van gemeentelijke belastingen en heffingen over het aanvraagjaar.

c. Belastingen en heffingen: de belastingen en heffingen die voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komen en waar deze regeling betrekking op heeft zijn:

- de onroerende zaakbelasting

- de afvalstoffenheffing

- het rioolrecht

d. Aanvrager: de belastingplichtige

e. Aanvraagjaar: het jaar waarin de belastingplichtige een aanslag voor een belasting heeft ontvangen.

f. Invorderingsambtenaar: de met de invordering van gemeentelijke belastingen belaste gemeenteambtenaar.

Artikel 2 Doelstelling

De doelstelling voor deze verordening bestaat uit het creëren van een kader waarbinnen tegemoet wordt gekomen aan een situatie waarbij belastingplichtigen niet in staat geacht kunnen worden tot het voldoen aan hun belastingplicht.

Artikel 3 Hoogte kwijtschelding

De hoogte van de kwijtschelding is gelijk aan de berekensystematiek neergelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet. De kwijtschelding bedraagt niet meer dan het opgelegde belastingbedrag.

Artikel 4 Behandelingsprocedure

1. Aanvragen voor kwijtschelding van belastingen worden ingediend binnen 6 weken na verzending van de belastingaanslag.

2. Een aanvraag voor kwijtschelding van belastingen heeft betrekking op de aanslag waarop het verzoek is ingediend alsmede de aanslagen die daarna in het aanvraagjaar worden opgelegd.

3. Bij de indiening van een aanvraag kwijtschelding van belastingen wordt gebruik gemaakt van een volledig ingevuld en eigenhandig ondertekend uitgebreid of verkort formulier dat door burgemeester en wethouders is vastgesteld.

4. Bij de aanvraag om kwijtschelding van belastingen worden de bewijsstukken overlegd die nodig zijn om het recht op kwijtschelding te beoordelen, zonodig stellen burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid de stukken te complementeren.

5. Beoordeling van een aanvraag om kwijtschelding van belastingen vindt plaats met toepassing van de regels ingevolge de “leidraad invordering gemeentelijke belastingen en heffingen”.

Artikel 5 Uitvoering

De invorderingsambtenaar van de gemeente Oost Gelre is met de uitvoering van deze regeling belast.

Artikel 6 Rechtsbescherming

Indien de belastingplichtige zich niet kan verenigen met de beschikking, kan hij binnen 10 dagen na dagtekening van de kennisgeving waarmee de beschikking is bekendgemaakt, een beroepschrift richten tot het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de gronden van het beroep. Het beroepschrift wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Inwerkingteding en citeertitel

a. Deze verordening treedt in werking met ingang de achtste dag na die van bekendmaking, doch niet eerder dan met ingang van 1 januari 2008.

b. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen gemeente Oost Gelre 2008.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 april 2008.

De raad van de gemeente Oost Gelre,

de raadsgriffier,

mw. drs. M.A.H. Heffels

de voorzitter,

mr. drs. H.W.M. Heijman