Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Wegsleepverordening gemeente Groenlo 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Groenlo 2005
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Groenlo 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2005nieuwe regeling

19-05-2005

02-06-2005   Elna / Groenlose Gids

19-05-2005 / 10  

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Groenlo 2005

De raad van de gemeente Groenlo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ,

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Groenlo 2005

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

A. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

B. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

C. besluit:het Besluit wegslepen van voertuigen;

D. voertuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

E. motorrijtuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

F. het college:het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteldin het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten bedoeld in artikel 170, eerste lid onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bearing voertuigen en openingstijden

1. Als plaatsen van bewaring van voertuigen worden aangewezen: het terrein van de gemeentewerf van de voormalige gemeente Goenlo aan de Oude Winterswijkseweg 22 te Groenlo, kadastraal bekend gemeente Groenlo sectie A nummer 4830. 2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaatsen worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bearen voertuigen

1. De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen €. 150,--. 2. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

a. € 10,-- voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan;

b. €. 20,-- voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijke zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking. Op het moment van inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle bestaande wegsleepverordeningen die, naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2005, van kracht waren in de gemeente Groenlo.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Groenlo 2005.

 

Vastgesteld ter openbare vergadering van 19 mei 2005 ,

De voorzitter,

 

drs. H.A. Doek

 

De raadsgriffier,

 

mw. drs. M.A.H. Heffels