Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats
CiteertitelRegels grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpgrafbedekkingen gemeentelijke begraafplaats, nadere regels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

nvt

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

beheersverordening begraafplaats Oud-Beijerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-201201-01-2021nvt

14-08-2012

Het Kompas, 19-10-2012

z-12.08108

Tekst van de regeling

Intitulé

nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats

Het college van Oud-Beijerland,

gelet op artikel 19, derde lid van de Beheersverordening begraafplaats Oud-Beijerland 2012;

besluiten

vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats.

Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • 2.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • 3.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

  • f.

   de pen-gat constructie waarmee de grafbedekking bij staande stenen vanaf de fundering tot de lettersteen gemonteerd dient te worden;

  • g.

   bij graven van één laag de situering van kunstof funderingspalen welke minimaal 1.30 meter lang en 8 centimeter rond dienen te zijn;

  • h.

   bij graven van 2 lagen de situering van de kunststof funderingspalen welke minimaal 2.00 meter en 8 centimeter rond dienen te zijn;

  • i.

   bij een grafsteen gecombineerd met een betonnen omranding de situering van de tenminste 6 funderingspalen onder de grafbedekking.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 5. Afmetingen gedenkteken

 • 1.

  particuliere graven

  • a.

   hoogte maximaal 0.85 meter

  • b.

   lengte maximaal 1.90 meter

  • c.

   breedte enkel graf maximaal 0.90 meter

  • d.

   breedte dubbel graf maximaal 1.80 meter

 • 2.

  algemene graven

  • a.

   lengte maximaal 0.50 meter

  • b.

   breedte maximaal 0.60 meter

De gedenktekens mogen alleen liggend, schuin onder een hoek van 15 graden worden geplaatst.

3.urnengraven en Urnennissen

Hier worden uitsluitend standaardregels toegepast

4.algemene kindergraven

 • a.

  Hoogte maximaal 0.85 meter

 • b.

  Lengte maximaal 0.60 meter

 • c.

  Breedte maximaal 0.50 meter

Artikel 6. Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 7. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 8. Onderhoud gedenkteken

Het onderhoud van een graf en de daarop geplaatste grafbedekking geschiedt van gemeentewege tegen betaling van het daarvoor verschuldigde recht en bestaat onder andere uit:

 • a.

  Het geregeld maaien van het gras;

 • b.

  Het tweemaal per jaar schoonmaken van het gedenkteken

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking 8 dagen na vaststelling van de Beheersverordening Begraafplaats 2012 door de gemeenteraad.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van (datum),

De secretaris,

De voorzitter,

TOELICHTING UITVOERINGSBESLUIT VOOR DE GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 1.

Het vereiste van een vergunning geldt ook voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende of belanghebbende en de beheerder van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst.

Artikel 2.

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdient aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

Artikel 3.

De bekendmaking van de beschikking van burgemeester en wethouders geschiedt door middel van toezending of uitreiking aan de aanvrager.

Artikel 4.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5.

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 6.

Dit artikel spreekt voor zich.