Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Brandweerrechten 2010 verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandweerrechten 2010 verordening
Citeertitelbrandweerrechten 2010, verordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2013brandweerrechten 2010, verordening

14-12-2009

De Schakel, 17-12-2009

094442

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandweerrechten 2010 verordening

De raad van de gemeente Oud-Beijerland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2009, nr. 094442; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; gezien het advies van de commissie Bestuur en Middelen; besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010

Hoofdstuk 1  

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:

  - rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  - rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.  

 • 2

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  - het voorkomen, beperken en bestrijden van brand; - het beperken van brandgevaar; - het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand; - al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt; - het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand; - de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

- degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

- degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening horende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfden gedeelten van de voor dat jaar nog verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.  

 • 3

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,00.

  Belastingbedragen minder dan € 9,00 worden niet geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijk kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

  Indien zich ten aanzien eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betalingen

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, dan wel ingeval van toe- zending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.  

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1

  De "Verordening brandweerrechten 2009" van 15 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.  

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening brandweerrechten 2010".  

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2009.

 

De griffier,    de voorzitter,

 

E.Bunt           K.Tigelaar

Tarieventabel behorende bij de 1  

Algemeen Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 1.1.1 het verrichten van wacht- en waakdiensten, per personeelslid, per uur € 37,35 1.1.2 het verrichten van controlediensten door een beroepsfunctionaris, per personeelslid, per uur: € 67,65 1.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van wacht- en waakdiensten exclusief materieel ten behoeve van bijvoorbeeld een circus of disco, per personeelslid, per uur € 37,35

Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen 2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 2.1.1 het reinigen en persen van brandslangen, per slang: € 18,95 2.1.2 het vulkaniseren van brandslangen, per pleister: € 11,50 2.1.3 het bendelen van brandslangen, per bendeling: € 11,00

Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen 3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het beschikbaar stellen, per etmaal, van een: 3.1.1 brandslang: € 7,50 3.1.2 handbrandblusapparaat, exclusief vulling: € 7,50 3.1.3 verdeelstuk: € 7,50 3.1.4 straalpijp: € 7,50

Hoofdstuk 4 Verrichten van rookproeven 4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van een rookproef, per uur: € 67,65

Hoofdstuk 5 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming 5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het controleren en reinigen van een gelaatstuk: € 33,85 5.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 5.2.1 het controleren/repareren van een ademluchttoestel, per uur: € 67,65 5.2.2 het vullen van een ademluchtcilinder: € 5,55 5.3 het tarief bedraagt ter zake van het beschikbaar stellen van een ademluchttoestel, per toestel met cilinder, per etmaal: € 13,65

Hoofdstuk 6 Beschikbaar stellen van rollend/varend materieel, exclusief personeel 6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van rollend/varend materieel, exclusief personeel: 6.1.1 personeels/materieel wagen, per uur: € 94,30 6.1.2 tankautospuit, per uur: € 145,65 6.1.4 hulpverleningvoertuig, per uur: € 124,20 6.1.5 redvoertuig/hoogwerker, starttarief (inclusief 1e uur) € 1.534,36,  per uur: € 303,31 6.1.6 commandobus, per uur: € 53,55 6.1.7 aanhanger, per uur: € 28,65

6.1.8 boot, per uur € 359,28 Indien van de voertuigen/vaartuigen aantoonbaar niet actief gebruik wordt gemaakt, dus gedurende wachturen, dan geldt 50% van de hierboven genoemde tarieven op het materieel. 6.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van personeel ten behoeve van het rollend/varend materieel, per personeelslid, per uur: € 37,35

Hoofdstuk 7 Het beoordelen en het in bedrijf stellen van een brandmeldsysteem 7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 7.1.1 het beoordelen en toetsen, aan de eisen en normen, van een niet door een bouwvergunning geëiste brandmeldinstallatie, per uur: € 67,65 7.1.2 het in bedrijf stellen van een niet in een bouwvergunning geëiste brandmeldinstallatie, per uur € 67,65

Hoofdstuk 8 Overige diensten 8.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 8.1.1 het ter beschikking stellen van een leslokaal, per dagdeel: € 69,20 8.1.2 administratiekosten, eenmalig per aaneengesloten reservering € 45,45 8.1.3 gebruik extra ruimte voor instructie per dagdeel (kantine, wachtruimte of vergaderruimte) € 27,80 8.1.4 het ter beschikking stellen van een motorkettingzaag, per dagdeel: € 6,55 8.1.5 het ter beschikking stellen van een lichtaggregaat, per uur: € 12,05 8.1.6 het ter beschikking stellen van een klokpomp, per dagdeel: € 19,45 8.1.7 het reinigen van een straatoppervlakte (tarief is inclusief twee brandwachten, een chauffeur, een tankautospuit en reinigingsvloeistof), per halfuur: € 171,20 8.1.8 het uitrukken voor een automatische brandmelding, veroorzaakt door onoplettendheid, onvoldoende onderhoud, of een foutieve handeling, per melding met dien verstande dat per kalenderjaar voor de eerste vijf uitrukken per perceel geen bijdrage verschuldigd is, (inclusief alle meldingen via particuliere instellingen) € 313,10 6.1.7 het verlenen van bijstand voor niet-repressief optreden, op verzoek van en voor derden, per mensuur (met een minimum van €26,20) € 26,45 6.1.8 voor het reinigen van kleding, per pak € 14,50

 

Behorende bij het raadsbesluit van 14 december 2009

De griffier,

 

E.Bunt

 

1 Toelichting op de ‘Verordening brandweerrechten 2010’

Omwille van de duidelijkheid en ter voorkoming van misverstanden kiezen we ervoor, evenals vorig jaar, om ook voor 2010 een volledig nieuwe verordening brandweerrechten vast te stellen. Inhoudelijk is de verordening, met uitzondering van de tarieventabel, niet gewijzigd.

De tarieventabel heeft wel een wijziging ondergaan.

Op regionaal niveau was en is er een sterke behoefte aan een uniforme tariefsbepaling. Dit vooral om de onderlinge dienstverlening tussen gemeenten qua tarief eenduidig te krijgen. Regionaal is in het tweede halfjaar van 2008 een tarieventabel ontwikkeld, die reële kostendekkende tarieven omvat. Uitgangspunt daarbij was de modelverordening van de VNG.

Het gemeentelijke besluitvormingsproces voor 2009 was al in gang gezet, zodat de nieuwe tarieven net niet in de tabel opgenomen konden worden. Op 21 april 2009 is door ons college besloten de nieuwe (regionale) tarieven in 2009 te gebruiken in voorkomende situaties, weliswaar op niet-fiscale basis. Nu krijgen ze een fiscale status.

Ten opzicht van de oude tarieventabel is er een flinke uitbreiding van de soorten diensten c.q. tarieven. De oude tarieven waren meestal voor persluchttoestellen. Een nieuw tarief is toegevoegd nl. voor het reinigen van brandweerkleding.(6.1.8).

Regionaal zijn inmiddels de tarieven 2009 aangepast naar het niveau voor 2010. Deze tarieven zijn dan nu in de tarieventabel opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders.