Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature gemeente Ouder-Amstel 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature gemeente Ouder-Amstel 2017
CiteertitelVerordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gelezen het voorstel van de vertrouwenscommissie i.o. d.d. 1 mei 2017, nummer 2017/19,
 2. gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995,
 3. gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 4. gelet op artikel 4a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2017Onbekend

09-05-2017

Weekblad voor Ouder-Amstel

2017/19

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature gemeente Ouder-Amstel 2017

 

 

BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE OUDER-AMSTEL 2017

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

gelezen het voorstel van de vertrouwenscommissie i.o. d.d. 1 mei 2017, nummer 2017/19,

gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995,

gelet op de circulaire Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

gelet op artikel 4a van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

besluit VAST TE STELLEN:

DE VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • 2.

  de commissaris: de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

 • 3.

  de commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, die belast is met de voorbereiding van de aanbeveling tot vervulling van de vacature burgemeester;

 • 4.

  de secretaris: de secretaris van de commissie.

Artikel 2 Taak en bevoegdheden

 • 1.

  De commissie heeft tot taak een door de commissaris aan te reiken selectie van kandidaten te beoordelen en de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • 2.

  De commissie brengt over haar werkzaamheden en bevindingen schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris. Het verslag aan de raad wordt voorzien van een conceptaanbeveling van twee personen.

 • 3.

  Indien de commissie ook andere kandidaten die op de voorgeschreven wijze hebben gesolliciteerd en die niet behoren tot de selectie van de commissaris, wil beoordelen, stelt zij de commissaris hiervan onverwijld in kennis.

 • 4.

  Indien de commissie besluit een door de commissaris geselecteerde kandidaat niet te ontvangen, stelt zij de commissaris beargumenteerd hiervan onverwijld schriftelijk in kennis. Eveneens stelt de commissie de betreffende kandidaat hiervan onverwijld in kennis.

 • 5.

  De commissie verschaft zich slechts door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten.

 • 6.

  De commissie brengt haar in lid 2 bedoelde bevindingen uit op basis van de namen en eventuele verdere gegevens die de commissaris haar verstrekt en op basis van mondelinge en schriftelijke informatie die de door haar ontvangen kandidaten haar geven, zulks na weging van een en ander.

 • 7.

  De commissie licht het concept van haar verslag en haar bevindingen bedoeld in lid 2 toe aan de commissaris.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit zeven leden, te benoemen door en uit de gemeenteraad, zodanig dat elke fractie in de commissie is vertegenwoordigd.

 • 2.

  De raadsgriffier wordt toegevoegd aan de commissie als ambtelijk secretaris en geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 3.

  De gemeentesecretaris wordt toegevoegd aan de commissie als plaatsvervangend secretaris.

 • 4.

  De raad benoemt een wethouder als adviseur van de commissie.

 • 5.

  De secretaris, de plaatsvervangend secretaris en de adviseur zijn geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht.

 • 6.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 7.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden of plaatsvervangende adviseurs. Het lidmaatschap is persoonlijk. Vervanging van een lid door de raad is mogelijk tot het moment dat de commissie de namen van de kandidaten van de commissaris heeft ontvangen.

Artikel 4 Vergoeding

1.Aan de leden van de commissie wordt een toelage verleend voor hun werkzaamheden ten laste van de gemeente van 5 % van de vergoeding voor de werkzaamheden op jaarbasis, voor de duur van het lidmaatschap van de commissie.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 3.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden dit noodzakelijk achten.

 • 4.

  De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering ten minste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie.

 • 5.

  De commissie vergadert niet indien niet tenminste vijf leden aanwezig zijn.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 61c en 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken die aan de commissie zijn overlegd en het behandelde tijdens de vergadering.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  Deze geheimhoudingsplicht geldt ook tegenover de gemeenteraad.

 • 4.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2.

 • 5.

  De commissie noch de gemeenteraad zal de geheimhouding waartoe lid 1 verplicht, opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de secretaris, de plaatsvervangend secretaris en de adviseur.

Artikel 7 Contactpersoon

 

Artikel 7 Contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘persoonlijk en vertrouwelijk’ op de envelop en boven de ingesloten stukken gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van ontbinding van de commissie en archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 8 Besluitvorming en verslag

 • 1.

  De commissie streeft naar unanimiteit. Indien de commissie niet tot een unaniem oordeel kan komen, wordt bij de voorbereiding van de aanbeveling en het vaststellen van de bevindingen, bedoeld in artikel 2 lid 2, besloten bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft.

 • 2.

  De mening van de minderheid wordt desgewenst in het verslag tot uitdrukking gebracht.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen en ter kennis van de gemeenteraad en de commissaris gebracht.

Artikel 9 Gesprekken met de kandidaten

 • 1.

  De secretaris nodigt, op verzoek van de commissie, de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

 • 2.

  De plaats en het tijdstip van een gesprek worden zodanig gekozen dat wordt voorkomen dat de kandidaten hierdoor aan anderen bekend raken of tijdens het bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

Artikel 10 Ontbinding van de commissie en archivering

 

Artikel 10 Ontbinding van de commissie en archivering

 • 1.

  De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het in lid 1 bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop (evt. digitaal) en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de krachtens de wet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel.

 • 3.

  Van de in lid 2 bedoelde (evt. digitale) overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 4.

  Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

 

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature gemeente Ouder-Amstel 2017.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar vaststelling.

 • 3.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop de minister een besluit heeft genomen op de aanbeveling van de raad.

 • 4.

  Deze verordening zal aan de commissaris ter kennis worden gebracht.

Ouder-Amstel, 9 mei 2017

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,

A.A. Swets

de voorzitter,

M.T.J. Blankers-Kasbergen