Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Tarieventabel Reinigingsheffing 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel Reinigingsheffing 2018
CiteertitelTarieventabel Reinigingsheffing 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019Onbekend

14-12-2017

weekblad voor Ouder-Amstel

2017/64

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel Reinigingsheffing 2018

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Tarieven Tabel

behorende bij de verordening reinigingsheffing 2018

Volgnr.:

1. Vastrecht afvalstoffenheffing

1.1

1.2

2. Overige tarieven huishoudelijk afval

2.1

2.2

HOOFDSTUK II onderdeel 2 reinigingsrechten

3. Vastrecht reinigingsrechten

3.1

4. Overige tarieven reinigingsrecht

4.1

4.2

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2017, nr. 2017/64

De raadsgriffier,

A.A. Swets

Omschrijving:

HOOFDSTUK II onderdeel 1 Afvalstoffenheffing

De heffing bedraagt per perceel indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door twee of meer personen;

De heffing bedraagt per perceel indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar, of indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon.

De belasting bedraagt, onverminderd het bepaalde in de voorgaande hoofdstukken, voor het op verzoek verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en koel- en vriesapparatuur, per m³ of gedeelte daarvan

De belasting bedraagt, onverminderd het bepaalde in de voorgaande hoofdstukken, voor het aanbieden van meer dan 1 m³ grof huisvuil per keer of meer dan 4 m³ grof huisvuil per jaar op het milieudepot, per m³ of gedeelte daarvan, per keer

het recht bedraagt per belastingjaar voor het kunnen deponeren van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid met huishoudelijk karakter in een depot ten behoeve van ondergrondse inzameling van afvalstoffen) (exclusief BTW)

De rechten bedragen, onverminderd het bepaalde in de voorgaande hoofdstukken, voor het al dan niet op verzoek verwijderen van be- drijfsafval en/of grof bedrijfsafval, per m³ of gedeelte daarvan) (exclusief BTW)

De rechten bedragen, onverminderd het bepaalde in de voorgaande hoofdstukken, voor het aanbieden van meer dan 1 m³ bedrijfsafval per keer of meer dan 4 m³ grof bedrijfsafval per jaar op het milieudepot, per m³ of gedeelte daarvan, per keer (exclusief BTW)

Bedrag €:

190,92

160,44

35,15

20,75

186,12

35,15

20,75