Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Verordening winkeltijden voor de gemeente Ouder-Amstel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden voor de gemeente Ouder-Amstel
CiteertitelVerordening winkeltijden voor de gemeente Ouder-Amstel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet artikel 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-199623-01-2014Onbekend

19-09-1996

Onbekend

96/47/3

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden voor de gemeente Ouder-Amstel

De raad van de gemeente Ouder-Amstel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 september 1996, nr. 96/74/3;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

s t e l t v a s t :

 • 1.

  In te trekken de "Verordening winkelsluiting voor de gemeente Ouder-Amstel", zoals vastgesteld d.d. 19 januari 1995.

 • 2.

  Vast te stellen de volgende "Verordening winkeltijden voor de gemeente Ouder-Amstel".

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • c.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders der gemeente Ouder-Amstel.

Artikel 2 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het bestuursorgaan.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het bestuursorgaan onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 3 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het bestuursorgaan kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4. Zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het bestuursorgaan aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk door het bestuursorgaan te bepalen deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 5 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen en op 4 mei en 24 december

 • 1.

  Het bestuursorgaan kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank-en Horecawet;

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het bestuursorgaan kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8. Openstelling op werkdagen

 • 1.

  Het bestuursorgaan kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 Overgangsbepaling

De vergunningen, ontheffingen, voorschriften of aanwijzingen verleend of gegeven krachtens de door de inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken verordening, blijven van kracht totdat de tijd, waarvoor ze werden verleend of gegeven, is verstreken of totdat zij, met inachtneming van hetgeen terzake bepaald werd, worden ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden voor de gemeente Ouder-Amstel".

Artikel 11 In werking treden

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Ouder-Amstel, 19 september 1996.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

R.van 't Veer C. de Groot

Verordening winkeltijden voor de gemeente Ouder-Amstel

»

Verordening winkeltijden voor de gemeente Ouder-Amstel

pagina laatst gewijzigd op 07-04-2009