Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Verordening clientenparticipatie wet Werk en Bijstand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening clientenparticipatie wet Werk en Bijstand
CiteertitelVerordening Clientenparticipatoe wet Werk en Bijstand Ouder-Amstel 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147 lid 1
 2. Wet Werk en Bijstand, artikel 47
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-200403-10-2016Onbekend

24-06-2004

Onbekend

2004/33/16

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening clientenparticipatie wet Werk en Bijstand

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24/6/2004, nummer 2004/33/16,

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand,

s t e l t v a s t:

de verordening ‘Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand’.

 

 

 

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel;

  • b.

   de wet: de Wet werk en bijstand;

  • c.

   cliëntenparticipatie: het betrekken van (lokale) platforms en individuen bij de voorbereiding van de besluitvorming in het kader van het gemeentelijke beleid met betrekking tot sociale zaken;

  • d.

   cliënt: persoon woonachtig in Ouder-Amstel die of behoort tot de kring van personen genoemd in artikel 7 eerste lid van de Wet werk en bijstand;of die een uitkering ontvangt op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers; of die een uitkering ontvangt op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;of die een uitkering ontvangt op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

  • e.

   sectorhoofd: het sectorhoofd van de sector Welzijn en Burgerij van de gemeente Ouder-Amstel;

 • 2.

  Voor zover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK 2 Cliëntenraad

Artikel 2 De Cliëntenraad

Om gestalte te geven aan de wettelijke verplichting tot cliëntenparticipatie, is er in Ouder-Amstel een Cliëntenraad.

Artikel 3 Taken Cliëntenraad

 • 1.

  De Cliëntenraad adviseert burgemeester en wethouders omtrent het gemeentelijke beleid met betrekking tot het beleidsterrein Wet werk en bijstand;

 • 2.

  De Cliëntenraad brengt binnen 4 weken na de datum van het verzoek om advies het advies uit aan burgemeester en wethouders;

 • 3.

  Indien burgemeester en wethouders bij de besluitvorming of bij een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van de Cliëntenraad, wordt dit bij het besluit van burgemeester en wethouders of het voorstel aan de raad vermeld. Tevens worden daarbij de overwegingen genoemd waarom van het advies van de Cliëntenraad is afgeweken.

Artikel 4 Samenstelling Cliëntenraad

 • 1.

  De samenstelling van de Cliëntenraad is een afspiegeling van het cliëntenbestand van Sociale Zaken. Het sectorhoofd selecteert de leden van raad en draagt deze voor benoeming voor aan burgemeester en wethouders;

 • 2.

  De Cliëntenraad bestaat uit vijf cliënten;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de Cliëntenraad wordt direct beëindigd op het moment dat een lid niet langer behoort tot de kring van personen genoemd in artikel 1 lid 1 onder d of door schriftelijke opzegging door het betreffende lid;

 • 4.

  De leden van de Cliëntenraad hebben zitting op persoonlijke titel en treden af na 12 maanden lidmaatschap, tenzij er sprake is van een situatie als genoemd onder punt 3 van dit artikel. Zij zijn direct herbenoembaar.

 • 5.

  Een herbenoeming is mogelijk voor een periode van twee keer 12 maanden. Na een lidmaatschap van maximaal 36 maanden komt een cliënt pas weer voor benoeming in aanmerking nadat 12 maanden zijn verstreken na beëindiging van zijn lidmaatschap.

Artikel 5 Werkwijze Cliëntenraad

 • 1.

  Het sectorhoofd is voorzitter van de Cliëntenraad. De raad kiest uit haar midden een vice-voorzitter;

 • 2.

  Het sectorhoofd is verantwoordelijk voor tijdige toezending van relevante informatie aan de Cliëntenraad;

 • 3.

  De voorzitter en vice-voorzitter vormen de agendacommissie voor de vergaderingen van de Cliëntenraad. De leden van de Cliëntenraad kunnen onderwerpen voor de agenda aanmelden;

 • 4

  Het sectorhoofd wijst een medewerker sociale zaken aan als contactpersoon voor de leden van de Cliëntenraad. Deze medewerker wordt tevens belast met de secretariële ondersteuning van de Cliëntenraad.

 • 5.

  Adviezen van het Cliëntenraad worden schriftelijk en gemotiveerd vastgelegd. Het sectorhoofd welzijn en burgerij brengt via kwartaalrapportages aan burgemeester en wethouders verslag uit over de werkzaamheden van de Cliëntenraad.

 • 6.

  Het sectorhoofd welzijn en burgerij is verantwoordelijk voor terugrapportage aan de Cliëntenraad;

 • 7.

  De Cliëntenraad komt één maal per kwartaal bijeen voor een officiële vergadering.

HOOFDSTUK 3 Overige bepalingen

Artikel 6
 • 1.

  Bij benoeming ontvangen de leden van de Cliëntenraad een verklaring waaruit blijkt dat de leden op geen enkele wijze nadelige effecten zullen ervaren vanuit de gemeente Ouder-Amstel vanwege hun lidmaatschap van de Cliëntenraad.

 • 2.

  Het sectorhoofd stelt aan de Cliëntenraad faciliteiten ter beschikking voorzover dat nodig is om zijn taak naar behoren uit te voeren.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: de Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Ouder-Amstel 2004.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na 8 weken na 24 juni 2004.

Het reglement cliëntenplatform sociale zaken gemeente Ouder-Amstel wordt ingetrokken per de datum genoemd in lid 1.

Ouder-Amstel,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

L.J. Heijlman R.J.A. Nawijn