Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Nadere Regels Passagiersschepen Nationaal Park De Biesbosch

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieParkschap Nationaal Park De Biesbosch
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNadere Regels Passagiersschepen Nationaal Park De Biesbosch
CiteertitelNadere Regels Passagiersschepen Nationaal Park De Biesbosch
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Parkschap%20Nationaal%20Park%20De%20Biesbosch/618983/CVDR618983_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2019nieuwe regeling

27-11-2019

bgr-2019-947

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere Regels Passagiersschepen Nationaal Park De Biesbosch

 

Het Dagelijks Bestuur,

 

Overwegende:

Dat op grond van artikel 12, vierde lid van de Biesboschverordening het Dagelijks Bestuur nadere regels kan vaststellen over de wijze waarop rondvaarten met passagiersschepen mogen plaatsvinden in het rechtsgebied van het Parkschap;

 

Dat het Dagelijks Bestuur nadere regels kan stellen omtrent:

 • a.

  De wijze waarop en de criteria op basis waarvan het maximaal aantal beschikbare vergunningen zal worden verdeeld over de bedrijven die voor een of meerdere vergunningen in aanmerking wensen te komen.

 • b.

  De criteria waaraan een passagiersschip moet voldoen om onderwerp van een vergunning te kunnen zijn;

 • c.

  De criteria waaraan een eigenaar of exploitant moet voldoen om voor een vergunning in aanmerking te komen;

 • d.

  De periode waarin rondvaarten mogen worden uitgevoerd;

 • e.

  Het aantal rondvaarten dat per dag, per maand en per periode of per gedeelte van een periode mag worden uitgevoerd;

 • f.

  Overige aspecten die van invloed zijn of kunnen zijn op de bescherming van de natuur- en recreatiewaarden van het rechtsgebied, de veiligheid van de bemanning en de passagiers en op de veiligheid op het water.

 

 

Gelet op het advies van de bestuurscommissie Nationaal Park De Biesbosch van 30 september 2019;

 

Gelet op artikel 12, vierde lid van de Biesboschverordening;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Nadere Regels Passagiersschepen Nationaal Park De Biesbosch

 

 

Artikel 1  

De wijze waarop en de criteria op basis waarvan het maximaal aantal beschikbare vergunningen zal worden verdeeld over de bedrijven die voor een of meerdere vergunningen in aanmerking wensen te komen.

 • 1.

  Als norm wordt gehanteerd dat in het rechtsgebied van het Parkschap maximaal 50 vergunningen per jaar worden verleend. De verdeling hiervan gaat in de volgende stappen:

  • a.

   Stap 1: verdeling naar grootte van de passagiersschepen:

   • Extra groot schip (> 30 meter) : maximaal 6

   • Groot schip (20 tot 30 meter) : maximaal 8

   • Klein schip (< 20 meter) : maximaal 36

  • b.

   Stap 2: de 50 te verdelen vergunningen worden als eerste verdeeld onder bestaande bedrijven (peiljaar is 2013).

  • c.

   Stap 3: de niet op grond van stap 2 afgenomen vergunningen worden verdeeld onder anderen op basis van selectiecriteria

 • 2.

  Het verlenen van vergunningen voor extra grote schepen is eindig. Dat wil zeggen dat indien in enig jaar minder vergunningen worden aangevraagd dan in het voorgaande jaar, vanaf dat moment het in het laatste jaar verleende aantal vergunningen het nieuwe maximale aantal vergunningen is dat voor extra grote schepen wordt verleend. De extra vergunningsruimte komt ten goede aan vergunningen voor kleine schepen. Dit beleid blijft van toepassing totdat er geen vergunningen voor extra grote schepen meer worden verleend (uitsterfbeleid).

 • 3.

  Een vergunning wordt per kalenderjaar verleend.

 • 4.

  Indien een vergunning die voor een passagiersschip is verleend, gedurende een aaneengesloten periode van 2 jaren als bedoeld in het derde lid niet wordt gebruikt voor het doel waar hij voor is verstrekt (“slaapstand”), komt dat schip niet meer voor een vergunning in aanmerking.

 

Artikel 2  

De criteria waaraan een rondvaartboot moet voldoen om onderwerp van een vergunning te kunnen zijn.

 • 1.

  Er is sprake van een passagiersschip bij het bedrijfsmatig vervoeren van betalende gasten.

 • 2.

  Het passagiersschip dient qua afmeting zoveel mogelijk te passen binnen het karakter van het Biesboschdeel waar gevaren wordt.

 • 3.

  Extra grote en grote passagiersschepen dienen toegankelijk te zijn voor minder validen en rolstoelgebonden personen.

 • 4.

  De geluidproductie dient te worden gereduceerd (stil). Dit geldt zowel voor de motor en uitlaatsysteem als voor de omroep-/muziekinstallatie.

 • 5.

  Beleid (peiljaar 2019):

  • Huidige “extra grote schepen” (6) : bij vervanging duurzame uitvoering

  • Huidige “grote schepen” (8) : bij vervanging duurzame uitvoering

  • Huidige “kleine schepen” (36) : bij vervanging duurzame uitvoering, bij voorkeur 100% elektrisch.

 • 6.

  Het begrip ‘duurzaam’ in lid 5 wordt beoordeeld aan de hand van de (wettelijke) normen die gelden op het moment dat de vergunning voor het nieuwe schip wordt aangevraagd, onder andere maar niet uitsluitend op de criteria CO2-uitstoot, fijnstof, geluid, brandstofverbruik en reduceren lozen afvalwater.

 • 7.

  Het passagiersschip moet voldoen aan de veiligheidseisen van de Scheepvaartinspectie.

 

Artikel 3  

De criteria waaraan een eigenaar of exploitant moet voldoen om voor een vergunning in aanmerking te komen.

 • 1.

  De eigenaar/ gebruiker dient een verklaring af te geven van daadwerkelijk bezit en gebruik van het passagiersschip.

 • 2.

  Het gebruik van het passagiersschip dient te voldoen aan de beleiduitgangspunten van het Nationaal Park, waar natuur, rust en stilte voorop staan.

 • 3.

  Rondvaarten met luidruchtige party’s en feesten zijn in de kern van de Biesbosch niet toegestaan. Deze zijn alleen mogelijk op de Amer, Nieuwe Merwede en Beneden Merwede als deze vooraf zijn aangemeld bij het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst van de provincie.

 • 4.

  Een eigenaar of exploitant van een passagiersschip die niet beschikt over een jaarvergunning als bedoeld in artikel 1, derde lid, kan een dagvergunning aanvragen. Naast de voorwaarden die aan een jaarvergunning worden verbonden, kunnen aan een dagvergunning specifieke voorwaarden worden verbonden ter bescherming van de natuur- en recreatiewaarden van het rechtsgebied, de veiligheid van de bemanning en de passagiers en op de veiligheid op het water.

 

Artikel 4  

De periode waarin rondvaarten niet mogen worden uitgevoerd;

Na zonsondergang in de wintermaanden (oktober, november, december, januari, februari en maart) mogen geen rondvaarten worden uitgevoerd in verband met de winterrust en nachtrust. In specifieke gevallen kan ontheffing worden verleend.

 

Artikel 5  

Het aantal rondvaarten dat per dag, per maand en per periode of per gedeelte van een periode mag worden uitgevoerd;

n.v.t.

 

Artikel 6  

Overige aspecten die van invloed zijn of kunnen zijn op de bescherming van de natuur- en recreatiewaarden van het rechtsgebied, de veiligheid van de bemanning en de passagiers en op de veiligheid op het water.

 

 • 1.

  Er wordt in de kern van de Biesbosch na zonsondergang niet met een passagiersschip gevaren. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Een rondvaart van maximaal twee uur, welke is aangevangen minimaal een uur voor zonsondergang, tot maximaal een uur na zonsondergang

  • Een natuurgerichte rondvaart met gids tot maximaal een uur na zonsondergang

 • 2.

  Voor vaartochten, die reeds eerder zijn aangevangen, doch door een verblijf bij het Biesboschmuseum, dan wel onderdeel vormen van een dagtocht, bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de vaarroutes Gat van den Hardenhoek/ Noordergat van de Visschen en Steurgat/ Spijkerboor.

 • 3.

  Het is toegestaan om met een leeg passagiersschip (zonder gasten en met beperkte binnenverlichting) na zonsondergang terug te varen naar de vaste ligplaats.

 • 4.

  De voorgeschreven vaarsnelheden mogen niet worden overschreden, tenzij er nautische problemen zijn.

 • 5.

  Afmeren ten behoeve van een wandeling met een natuurgids is per categorie passagiersschip toegestaan bij :

  • Extra grote schepen: Biesboschmuseum, Deeneplaat, Korte en Lange Ambacht

  • Grote schepen: Biesboschmuseum, Deeneplaat, Maltha en Biesboschcentrum Dordrecht

  • Kleine schepen: Biesboschmuseum, Biesboschcentrum Dordrecht, Deeneplaat, Maltha, Toontjesplaat, Doolhof, Benedenste Janneszand, Moordplaat, Turfzakken, Hofmansplaat, Hoge Hof, Jantjesplaat, Korte en Lange Ambacht, Mariapolder en Jonge Neele Ruigt, Stenen Keet.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere Regels Passagiersschepen Nationaal Park De Biesbosch.

 

Artikel 8  

Het Aanwijzingsbesluit Nadere Regels Passagiersschepen Nationaal Park De Biesbosch, zoals vastgesteld op 13 januari 2014 wordt ingetrokken per de datum waarop dit besluit in werking treedt.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 27 november 2019.

 

 

De secretaris, de voorzitter,

I.C.L.W. Koenraats, B.C.M. Stam