Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Uitvoeringsregeling subsidie leges evenementen/activiteiten Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidie leges evenementen/activiteiten Peel en Maas
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie leges evenementen/activiteiten Peel en Maas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-201208-04-2016nieuwe regeling

27-03-2012

electronisch gemeenteblad

1894/2010/12448

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie leges evenementen/activiteiten Peel en Maas

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Peel en Maas.;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het bevorderen van sociaal-culturele en recreatieve activiteiten in de gemeente Peel en Maas om de leefbaarheid en participatie van de inwoners te vergroten.

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening Peel en Maas

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling subsidie leges evenementen/activiteiten Peel en Maas

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Peel en Maas

b. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas

 

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor evenementen ter bevordering van sociaal-culturele en recreatieve activiteiten in de gemeente Peel en Maas om de leefbaarheid te vergroten en participatie van de inwoners te vergroten

 • 2

  De activiteiten dienen:

  a. in voldoende mate gericht te zijn op of ten goede te komen aan de inwoners van Peel en Maas

  b. een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de gemeente ofwel de participatie van inwoners te bevorderen

   

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de

subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. De activiteit een politiek of religieus/levensbeschouwelijk karakter/doel heeft;

b. De activiteit schadelijk is voor natuur en milieu of anderszins strijdig is met de duurzaamheid

c. Het een activiteit van persoonlijke aard is

d. Het een activiteit is die volgens de subsidieverlener niet in aanmerking komt vanwege grootschaligheid, primair een commerciële opzet heeft en waarvan de baten niet bijdragen aan de leefbaarheid.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een vrijwilligersorganisatie

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1

  De subsidie wordt zonder voorafgaande verlening conform artikel 4:47 Awb vastgesteld

 • 2

  De termijn tot ambtshalve vaststelling vangt aan op het moment dat de door de gemeente Peel en Maas geheven belastingen en rechten als genoemd in bijlage 1 van deze regeling opeisbaar worden.

 • 3

  De termijn tot ambtshalve vaststelling is nihil

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1

  Het ten hoogste te verstrekken bedrag aan subsidie is gelijk aan de door de gemeente Peel en Maas aan de begunstigde aanvrager geheven belastingen en rechten, voor zover deze belastingen en rechten staan vermeld in bijlage 1 van deze regeling

 • 2

  Het college kan ertoe besluiten om belastingen of rechten aan bijlage 1 van dit besluit toe te voegen dan wel om belastingen of rechten uit bijlage 1 te schrappen

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking

 • 2

  De regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie leges evenementen/activiteiten Peel en Maas

Peel en Maas, 27 maart 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,                                         de burgemeester,

drs. H. Mensink                                                                          W.J.G. Delissen-van Tongerlo

 

Subsidiabele legeskosten 1  

Voor subsidie komen in aanmerking de legeskosten voor alle vergunningen/ontheffingen die verband houden met een evenement of activiteit, georganiseerd door een vrijwilligersorganisatie. Het betreft hier een subsidie van 100% voor alle legeskosten die op een evenement of activiteit van toepassing zijn. Het betreft leges op de volgende verstrekkingen:

• Gebruiksvergunning en -melding

• Art. 35 ontheffing van de drank en horecawet

• Evenmentenvergunning

• Ontheffing stoken

• Geluidshinderontheffing

• Inzet verkeersregelaars

• Ontheffing wegenverkeerswet

• Ontheffing winkeltijdenwet en zondagswet

• Vergunning wedstrijd op de weg

• Loterijvergunning

• Standplaatsvergunning

• Mogelijk nog ander vergunningen die bijna niet voorkomen

Daarnaast worden in het verlengde van de subsidie op de leges ook geen kosten voor een standplaats gerekend.

 

Toelichting 1  

Ondernemers die zich in een stichting of andere rechtsvorm verenigd hebben worden binnen de gemeente niet als een vrijwilligersorganisatie aangemerkt.

Artikel 3c. Hier wordt gedoeld op privéfeesten die een alternatief zijn voor viering in de reguliere horeca.

Artikel 3d. Het college heeft de ruimte om voor dergelijke activiteiten de subsidie af te wijzen.