Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Peel en Maas
CiteertitelBeleidsregels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Peel en Maas
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.n

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2011nieuwe beleidsregel

01-11-2011

Onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Peel en Maas

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS,

 

Gelet op artikel 11, tweede lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Peel en Maas en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN

 

Vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Peel en Maas

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

a. graf: een zandgraf of keldergraf;

b. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

c. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

d. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen begraven en begraven houden van lijken;

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

3. het doen verstrooien van as;

 

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De algemene graven zijn graven waarin gelegenheid wordt gegeven om ten hoogste twee lijken te begraven voor de tijd van 10 jaar;

 • 2.

  De particuliere graven worden onderverdeeld in:

  a. graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken en het plaatsen van maximaal vier asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van maximaal vier overledenen;

  b. graven uitgegeven voor de tijd van 40 jaar, bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken dan wel het plaatsen van maximaal vier asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van maximaal vier overledenen

Artikel 3 De bezorging van as

De particuliere urnennissen zijn urnennissen uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 15 november 2011

 • 2.

  De ‘Regels voor graven, asbezorging en gedenkplaatsen’, vastgesteld op 9 januari 2007 door de gemeente Helden worden ingetrokken.

 • 3.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen Peel en Maas.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 1 november 2011.

de secretaris, de voorzitter,