Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas
CiteertitelVerordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8a
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35 lid 1c
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-201301-01-2017nieuwe regeling

16-04-2013

Electronisch gemeenteblad Peel en Maas

1894/2013/10613

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

 

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders

 

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet.

 

Gelet op het bepaalde in artikel 8a van de Wet werk en bijstand.

 

Gelet op het bepaalde in artikel 35, eerste lid, onderdeel c, IOAW en IOAZ.

 

Gehoord de beraadslagingen.

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2 Opstellen handhavingplan

Burgemeester en wethouders dragen in het kader van het voorkomen van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede ter bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de zorg voor het opstellen van een handhavingplan.

Artikel 3 Vereisten handhavingplan

 • 1.

  Het in artikel 2 genoemde handhavingplan bevat tenminste:

  • a.

   een gemeentelijke visie op handhaving;

  • b.

   een plan van aanpak met beleidsdoelen / maatregelen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen;

  • c.

   een plan van aanpak met beleidsdoelen / maatregelen om niet-naleving van de wet of vermoedens van niet-naleving op te sporen en te bestraffen.

 • 2.

  In de gemeentelijke visie is tenminste opgenomen dat gestreefd wordt de spontane nalevingbereidheid te bevorderen door:

  • a.

   vroegtijdig verstrekken van informatie;

  • b.

   optimaliseren dienstverlening;

  • c.

   vroegtijdig opsporen en afdoen van fraudesignalen;

  • d.

   daadwerkelijk sanctioneren.

Artikel 4 Nadere regels opschorten, herzien en intrekken van bijstand, uitkering IOAW en IOAZ

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen nadere regels voor het opschorten, het herzien en het intrekken van de bijstand als bedoeld in artikel 54 WWB en het opschorten, het herzien en het intrekken van de uitkering IOAW of IOAZ als bedoeld in artikel 17 van de IOAW en de IOAZ.

 • 2.

  Er worden tenminste regels gesteld op grond waarvan wordt afgezien van herziening en intrekking.

Artikel 5 Nadere regels terugvorderen van bijstand en uitkering IOAW en IOAZ

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen nadere regels voor het terugvorderen van bijstand, respectievelijk de verstrekte uitkeringen IOAW en IOAZ, zoals bedoeld in artikel 58 WWB en artikelen 25 tot en met 28 IOAW en IOAZ.

 • 2.

  Er worden tenminste regels gesteld op grond waarvan geheel of gedeeltelijk van verdere terugvordering kan worden afgezien

Artikel 6 Nadere regels verhaal van bijstand

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen nadere regels voor verhaal van bijstand als bedoeld in artikel 61 van de Wet werk en bijstand.

 • 2.

  Er worden tenminste regels gesteld op grond waarvan geheel of gedeeltelijk van verder verhaal kan worden afgezien

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB, IOAW en IOAZ gemeente Peel en Maas”.

Artikel 8 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1.

  De “Verordening bestrijding misbruik en oneigenlijk gebruik WWB” zoals vastgesteld door de raad van de gemeente peel en Maas op 4 januari 2010 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van : 16-04-2013

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier, de voorzitter,

drs. A.G. Joosten W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Algemene Toelichting

De verplichting om in het kader van het financiële beheer bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, IOAW- en IOAZ-uitkeringen, misbruik en oneigenlijk gebruik is opgenomen in de wetten. Afgezien van de korte bepaling van artikel 8a WWB en artikel 35 IOAW en IOAZ zijn er geen nadere bepalingen die aangeven wat in de verordening moet worden geregeld. Er is voor gekozen om de verordening als kader te laten dienen en de nadere uitwerking van het beleid op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders. De nadere uitwerking kan plaatsvinden in een handhavingplan en door het stellen van nadere regels ten aanzien van herziening, terugvordering en verhaal. In het handhavingplan moet worden weergegeven hoe de gemeente denkt zo goed mogelijk vorm te kunnen geven aan handhaving van de bestaande wet- en regelgeving.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

artikel 2 Opstellen handhavingsplan

 

De wettelijke bepaling is vooral gericht op fraudebestrijding. Wij kiezen voor het ruimere begrip handhaving. De term fraudebestrijding roept teveel het beeld op van repressie en genoegdoening, terwijl handhaving meer uit gaat van het bevorderen van de spontane naleving van de wet- en regelgeving. Naast repressie is in deze optiek preventie onontbeerlijk. Het is immers altijd nog beter om fraude te voorkomen.

 

artikel 3 Vereisten handhavingsplan

 

Om het belang van een goede handhaving te onderstrepen, is in dit artikel aangegeven welke onderwerpen in een gemeentelijk handhavingplan op zijn minst aan bod moeten komen. Tevens is in dit artikel aangegeven welke onderwerpen in ieder geval deel uit moeten maken van de gemeentelijke visie.

 

artikel 4 Nadere regels opschorten, herzien en intrekken van bijstand, uitkering IOAW en IOAZ

 

In artikel 54 van de WWB en artikel 17 van de IOAW en de IOAZ is de bevoegdheid neergelegd om het recht op uitlering op te schorten als de belanghebbende de voor de verlening van de uitkering van belang zijnde gegevens of de gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt, dan wel indien anderszins onvoldoende medewerking is verleend.

Ook regelt dit artikel de bevoegdheid tot herzien en intrekken van de bijstand en van de uitkering IOAW en IOAZ. Ter bevordering van de rechtszekerheid is het wenselijk de bevoegdheid nader uit te werken in regels. Daarbij zal onder meer moeten worden aangegeven wanneer het recht wordt opgeschort. De bevoegdheid tot het stellen van nadere regels wordt gedelegeerd aan burgemeester en wethouders.

 

artikel 5 Nadere regels terugvorderen van bijstand en uitkering IOAW en IOAZ

 

In artikel 58 is de bevoegdheid neergelegd om kosten van bijstand terug te vorderen. In de artikelen 25 tot en met 28 IOAW en IOAZ is de bevoegdheid neergelegd om de kosten van de verstrekte IOWA en IOAZ uitkering terug te vorderen, voor zover:

 • a.

  ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend

 • b.

  in de vorm van geldlening is verleend en de uit de geldlening voortvloeiende verplichtingen niet of niet behoorlijk worden nagekomen

 • c.

  voortvloeit uit borgtocht

 • d.

  bij wijze van voorschot is verleend en nadien is vastgesteld dat geen recht op uitkering bestaat

 • e.

  anderszins onverschuldigd is betaald.

De gemeente moet zelf bepalen hoe zij tot een adequate invordering komt. In dit verband blijft het noodzakelijk dat periodiek onderzoek wordt gedaan naar de concrete invorderingsmogelijkheden. Bij de te stellen nadere regels zullen hiervoor dan ook nadere criteria worden opgenomen. Het college kan ook de frequentie en de wijze waarop heronderzoeken worden uitgevoerd zelf bepalen. Ook hiervoor worden nadere regels gesteld.

 

artikel 6 Nadere regels verhaal van bijstand

 

Artikel 61 en artikel 62 WWB bepalen dat kosten van bijstand kunnen worden verhaald op:

 • a.

  degene die zijn onderhoudsplicht op grond van het Burgerlijk Wetboek niet of niet behoorlijk nakomt jegens zijn meerderjarig kind aan wie bijzondere bijstand is verleend;

 • b.

  degene aan wie de persoon die bijstand ontvangt of heeft ontvangen een schenking heeft gedaan;

 • c.

  de nalatenschap van de persoon, indien aan die persoon ten onrechte bijstand is verleend of bijstand in de vorm van geldlening of borgtocht is verleend.

Ook deze bevoegdheid moet in beleidsregels nader worden uitgewerkt.

 

artikel 7 Citeertitel

 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

artikel 8 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.