Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen
CiteertitelBeleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek
 2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201306-03-2014nieuwe regeling

26-02-2013

gemeenteblad week 9 2013

1894/2013/10925

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

 

Overwegende dat:

 

de uitvoering van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen alsmede de uitvoering van de Wet WOZ op een zo efficiënt mogelijke en uniforme wijze dient te verlopen

 

gelet op:

 

het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek en de Gemeentewet

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen

Algemeen

Bij het verstrekken van een opdracht tot automatische betaling verbindt de belastingplichtige zich om te zorgen voor voldoende saldo op zijn rekening. Bij situaties, waarin incasso niet kan plaatsvinden (= zogenaamde storno), is het aan te bevelen beleidsregels vast te stellen. Hierbij dient te worden aangegeven of, en zo ja hoeveel herinneringen worden verzonden en wat de gevolgen zijn indien (bij herhaling) niet (meer) wordt voldaan aan het vereiste dat de verschuldigde bedragen door middel van automatische betaling van de betaalrekening kunnen worden afgeschreven. Bij het beëindigen van de automatische incasso krijgt de belastingschuldige te maken met de algemene betaaltermijn(en). Hetzelfde geldt voor de situatie dat de belastingschuldige met een 'intrekkingskaart’ de automatische betaling ongedaan maakt. Indien de daarvoor geldende betaaltermijn(en) al is (zijn) verstreken vindt dwanginvordering plaats.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. Afschrijvingstijdvak : periode verdeelt in maanden welke begint op het moment dat de eerste incassotermijn wordt afgeschreven en eindigt op het moment dat de laatste incassotermijn wordt afgeschreven;

b. Belastingjaar : tijdvak van 1 januari tot en met 31 december, waarover de belastingen worden geheven.

c. Belastingen : gemeentelijke belastingen, rechten, bijdragen en/of heffingen.

d. Belastingschuldige : natuurlijke- of rechtspersoon, die is aangeslagen voor één of meerdere belastingen van de gemeente Peel en Maas.

e. Formele belastingschuld: totaalbedrag aan belastingen die voorkomen op het aanslagbiljet en moeten worden betaald.

f.  Incassant : Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (Bsgw) te Roermond namens gemeente Peel en Maas.

g. Storno : een niet gelukte of ongedaan gemaakte incassotermijn.

h. Wijzigingskaart : door de belastingadministratie uitgegeven kaart waarmee wijzigingen betreffende het bank- of gironummer moeten worden gemeld;

i.  Schriftelijk: ook langs elektronische weg

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

Het doel van automatische incasso is de formele belastingschuld te spreiden door deze automatisch te incasseren via maandelijkse incassotermijnen.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

De automatische incasso heeft betrekking op de volgende gemeentelijke belastingen:

- onroerende-zaakbelastingen;

- rioolheffing;

- afvalstoffenheffing;

- reinigingsrechten;

- forensenbelasting.

Artikel 4 Deelname aan automatische incasso

 • 1.
  • Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van alle belastingschuldigen en geldt ook voor aanslagen die worden opgelegd in een later jaar dan het jaar waarop zij betrekking hebben.

 • 2.
  • De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoedt die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Aanmelding

Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door incassant te machtigen en dient schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is ook van toepassing op die aanslagen die na registratie van de machtiging aan de belastingschuldige worden opgelegd.

Artikel 7 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt, zonder tegenbericht, ieder jaar stilzwijgend verlengd.

 

Artikel 8 Aantal termijnen automatische incasso

De aanslag wordt geïncasseerd in zoveel gelijke termijnen als er nog volle maanden (na dagtekening van het aanslagbiljet) overblijven van het kalenderjaar, waarin de aanslag is opgelegd. Het aantal termijnen zal minimaal vier en maximaal tien bedragen. De eerste en de laatste vervaldatum zijn op het aanslagbiljet vermeld;

 

Artikel 9 Ontbindende voorwaarden

 • 1.
  • De automatische incasso wordt meteen beëindigd wanneer door toedoen van de rekeninghouder of de bank van de rekeninghouder het termijnbedrag door een storno is geraakt.

 • 2.
  • In alle andere gevallen wordt automatische incasso na een 2e storno meteen beëindigd.

Artikel 10 Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven of executeur(s) kunnen de machtiging tot automatische incasso schriftelijk intrekken.

Artikel 11 Echtscheiding

 • 1.
  • Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.
  • Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingschuldige terstond een rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden. Indien geen (nieuw) rekeningnummer wordt verstrekt, wordt de automatische incasso beëindigd.

Artikel 12 Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 

Artikel 13 Wijziging banknummer waarop wordt geïncasseerd

Een wijziging van het banknummer waarop de incasso plaatsvindt, dient zo snel mogelijk aan de incassant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt door belastingschuldige.

Artikel 14 Terugstorting

 • 1.
  • Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij de betreffende bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn rekening terug te storten.

 • 2.
  • Het aantal dagen waarbinnen kan worden gestorneerd, is door de bank van de rekeninghouder bepaald.

Artikel 15 Verrekeningen of betalingen buiten de automatische incasso om

Verrekening door de incassant of betalingen buiten de automatische incasso om zijn van invloed op de resterende termijnbedragen.

Artikel 16 Beëindiging incasso-overeenkomst

 • 1.
  • De machtiging tot automatische incasso door incassant kan door de belastingschuldige te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken.

 • 2.
  • Bij beëindiging van de automatische incasso (door de gemeente of belastingschuldige), is/zijn de algemene betaaltermijn(en) van toepassing. Indien deze is (zijn) verstreken, dient het openstaande saldo binnen veertien dagen te worden betaald. Bij niet-tijdige betaling vindt dwanginvordering plaats.

Artikel 17 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.
  • Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking;

 • 2.
  • Dit besluit wordt aangehaald als “Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas op 26 februari 2013.

de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo