Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Besluit ondermandaat Informatisering en Automatisering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat Informatisering en Automatisering
CiteertitelBesluit ondermandaat Informatisering en Automatisering
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpondermandaat

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1
  2. 1.0:v:BWBR0005537
  3. mandaatregeling Peel en Maas

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201421-01-2016wijziging ondermandaat

14-03-2014

www.peelenmaas.nl

1894/2014/444052

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat Informatisering en Automatisering

De teammanager Informatisering en Automatisering;

 

Overwegende dat:

 

het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van Informatisering en Automatisering te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

 

gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

 

Besluit:

Artikel 1  

De aan de teammanager Informatisering en Automatisering gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

Artikel 2  

Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3  

Met dit besluit wordt het eerdere besluit ondermandaat Informatisering en Automatisering van 24-8-2010 ingetrokken.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Artikel 5  

De ondermandaatlijst wordt toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister

Aldus vastgesteld op 14 maart 2014 in Panningen,

Teammanager Informatisering en Automatisering

F.R.A. Timmermans

Bijlage Ondermandaatlijst

Bevoegdheid

bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaat aan

Opmerkingen

Het beslissen op aanvragen inzake huisnummering en straatnaamgeving (adresbeschikkingen)

 

College

1. Informatie-beheerder gemeentelijke basis-registraties en Geo-informatie

2. BAG beheerder

3. Applicatie-beheerder gemeentelijke basis-registraties

 

Uitvoering Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

 

College

1. Informatie-beheerder gemeentelijke basis-registraties en Geo-informatie

2. BAG beheerder

3. Applicatie-beheerder gemeentelijke basis-registraties

 

Zorg houden voor gemeentelijk beperkingenregister en gemeentelijke beperkingenregistratie

 

College

1. Informatie-beheerder gemeentelijke basis-registraties en Geo-informatie

2. BAG beheerder

3. Applicatie-beheerder gemeentelijke basis-registraties

 

Het aangaan van overeenkomsten en ondertekenen van overeenkomsten met particuliere instellingen en personen ten einde archieven en collecties van deze instellingen en personen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats in bruikleen of eigendom op te nemen en te beheren.

College en burgemeester

Archivaris

Met in achtneming van het inkoop- en aanbestedings-beleid en de producthouders-regeling