Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peel en Maas

Beleidsregels inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeel en Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer.
CiteertitelBeleidsregels inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpafvalinzameling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2 lid 2 Afvalstoffenverordening Peel en Maas
 2. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201424-12-2020Nieuwe beleidsregel

07-07-2014

elektronisch gemeenteblad week 29, 2014

1984/2014/458594

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer

Het college van burgemeester en wethouders

 

Gelet op:

Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2 lid 2 Afvalstoffenverordening Peel en Maas

 

Overwegende dat:

Het college bevoegd is om andere inzamelaars aan te wijzen om naast de bestaande inzamelstructuur bepaalde categorieën afvalstoffen in te zamelen, en hieraan bepaalde voorwaarden stelt

 

Besluit vast te stellen de

Beleidsregels inzake het aanwijzen van inzamelaars voor de inzameling van textiel, oud papier en oud ijzer

Artikel 1 Voor textiel en schoeisel

 • 1.

  Plaatselijke verenigingen, instellingen en scholen (ouderverenigingen) krijgen toestemming voor het inzamelen van textiel.

 • 2.

  Zij dienen een binding te hebben met een bepaalde kern.

 • 3.

  Er kan aan huis worden opgehaald; maximaal 4 keer per jaar of er kan een textielcontainer worden geplaatst.

 • 4.

  Deze plaatselijke verenigingen worden aangewezen voor onbepaalde tijd, zolang deze beleidsregels gelden en bij de aanwijzing worden voorwaarden gesteld.

Artikel 2 Voor oud papier en karton

 • 1.

  Pas als een vereniging besluit te stoppen met de inzameling kunnen andere verenigingen in aanmerking komen voor een aanwijzing voor de inzameling van oud papier.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing moet er sprake zijn van een vereniging met een wezenlijk gemeenschapsbelang.

 • 3.

  De volgende voorwaarden gelden:

  • a.

   Een vereniging moet in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie (conform de uitvoeringsregels voor het subsidiëren van verenigingen en vrijwilligersorganisaties); andere verenigingen worden uitgesloten.

  • b.

   Daarbij moet een vereniging een binding hebben met de kern waar oud papier wordt ingezameld.

  • c.

   In principe kunnen verschillende verenigingen zich aanmelden om de inzameling over te nemen.

  • d.

   Zijn er meerdere verenigingen dan worden de verenigingen in de gelegenheid gesteld om samen in een kern het oud papier te gaan inzamelen (vergoedingen worden dan gedeeld).

  • e.

   De vereniging die gaat stoppen met het ophalen van oud papier draagt alle kennis en ervaring van de inzameling zorgvuldig over aan de overnemende vereniging(en).

Artikel 3 Voor oud ijzer en metalen

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing moet er sprake zijn van een vereniging met een wezenlijk gemeenschapsbelang.

 • 2.

  De volgende voorwaarden gelden:

  • a.

   Een vereniging moet in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie (conform de uitvoeringsregels voor het subsidiëren van verenigingen en vrijwilligersorganisaties); andere verenigingen worden uitgesloten.

  • b.

   Daarbij moet een vereniging een binding hebben met de kern waar oud ijzer wordt ingezameld.

  • c.

   Per kern wordt in principe één inzamelaar aangewezen.

  • d.

   Een vereniging kan huis aan huis inzamelen (maximaal 4 keer per jaar) of

  • e.

   Een brengvoorziening waar maandelijks oud ijzer en metalen ingezameld worden.

 • 3.

  Deze plaatselijk verenigingen worden aangewezen voor onbepaalde tijd, zolang deze beleidsregels gelden en bij de aanwijzing worden voorwaarden gesteld.

Artikel 4 Commerciële inzamelaars

Commerciële inzamelaars worden niet toegestaan, en dus uitgesloten voor inzameling.

Artikel 5 Intrekking van beleidsregels

De beleidsregels inzake het aanwijzen van andere inzamelaars voor de inzameling van textiel en oud ijzer vastgesteld op 16 november 2010, worden hierbij ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden de dag na bekendmaking, overeenkomstig afdeling 3.6 Algemene wet bestuursrecht, in werking.

Aldus vastgesteld op 7 juli 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur,  de burgemeester

drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

                                                                                                    

Toelichting  

Artikel 1

We streven er naar om alle (schone) textiel (kleding, schoenen, lakens, dekens, grote lappen stof, gordijnen, knuffels enz) gescheiden in te zamelen. Het gescheiden ingezamelde textiel wordt hergebruikt als tweedehands kleding (producthergebruik) of gebruikt als grondstof in de textielindustrie (materiaalhergebruik).

Uit de praktijk blijkt dat een gecombineerd systeem van halen en brengen de beste inzamelresultaten oplevert.

 

Er staan diverse brengvoorzieningen voor textiel in onze gemeente. Containers van de gemeente, of containers in opdracht van scholen, verenigingen of instellingen.

Daarnaast kan textiel worden weggebracht naar het Kringloopbedrijf en het milieupark.

 

Nieuwe manier van afval inzamelen.

Bij de nieuwe manier van afval inzamelen worden service gericht afvalstoffen (grondstoffen) aan huis opgehaald. Textiel wordt ook frequent aan huis opgehaald (maandelijks in 2014).

De nieuwe manier van afval inzamelen wordt voor een deel toegepast in de gemeente en wordt verder uitgerold in de toekomst.

 

Het geld dat de gemeente en verenigingen overhouden aan de textielinzameling komt weer ten goede aan de burgers via de verenigingen of omdat dit wordt verrekend via de afvalstoffenheffing. Op deze manier hebben burgers grotere betrokkenheid bij de inzameling van textiel.

Bovenstaande betekent dat er een diversiteit aan de orde is bij het inzamelen van textiel. Een mix van voorzieningen die verzorgd wordt de gemeente of in opdracht van de gemeente, in combinatie met diverse plaatselijk verenigingen, scholen en instellingen. Alles samen is er sprake van een doelmatige inzameling, en is de continuïteit van de inzameling gewaarborgd. Andere inzamelaars krijgen geen toestemming.

 

Artikel 2

De inzameling van oud papier kent een hele lange voorgeschiedenis. Al tientallen jaren zamelen een aantal verenigingen samen met de gemeente het oud papier en karton in. Deze verenigingen doen dit al tientallen jaren en zijn aangewezen als oud papierinzamelaar in een bepaalde kern. Zij ontvangen voor het ophalen van oud papier een vergoeding. Pas als een vereniging stopt met de inzameling kunnen andere verenigingen in aanmerking komen.

Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing moet er sprak zijn van vereniging met een wezenlijk gemeenschapsbelang. Zo wordt de verbinding gelegd met de gemeenschap.

Deze verengingen zijn goed bekend in een kern en hebben een grote gunfactor; burgers gunnen de vereniging de inkomsten, en zo hebben de burgers grotere betrokkenheid bij de inzameling van oud papier.

Daarbij kan oud papier en karton naar het milieupark worden gebracht.

 

Artikel 3

Oud ijzer en metalen worden apart ingezameld en is een kostbare grondstof.

Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing moet er sprak zijn van vereniging met een wezenlijk gemeenschapsbelang. Zo wordt de verbinding gelegd met de gemeenschap.

Deze verengingen zijn goed bekend in een kern en hebben een grote gunfactor; burgers gunnen de vereniging de inkomsten, en zo hebben de burgers grotere betrokkenheid bij de inzameling van oud ijzer en metalen.

Daarbij kan het oud ijzer naar het milieupark worden gebracht, waar het een positieve opbrengst heeft.

 

Artikel 4

Afval krijgt steeds meer waarde omdat het steeds vaker een grondstof is. Dat heeft tot gevolg dat allerlei inzamelaars afval/grondstoffen willen inzamelen/ophalen.

De gemeente wil graag toezicht houden op een juiste manier van inzamelen van deze afvalstroom.  Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld vervuild oud ijzer (met bijvoorbeeld olie of koelmiddel) wordt ingezameld, en om te voorkomen dat bijvoorbeeld elektronische apparaten (bijvoorbeeld wasmachine of koelkast) uit het gewenste recyclingcircuit worden gehaald. Ook blijkt dat in de praktijk vaak kleine inzamelaars inzamelen die hiervoor niet de juiste voorzieningen en vergunningen hebben (bijv. opslagmogelijkheden).

 

Voor het in stand houden van een doelmatige inzamelstructuur is het van belang dat de continuïteit van de inzameling gewaarborgd blijft. Op de wijze zoals hierboven omschreven geschiedt het beheer op effectieve en efficiënte wijze en is effectief toezicht mogelijk.

Daarbij willen we ook graag dat de waarde van de grondstoffen zoveel mogelijk in onze gemeente blijft (via de verenigingen/gemeenschappen of dat het wordt verrekend via de afvalstoffenheffing).

 

Artikel 5

n.v.t.

 

Artikel 6

n.v.t.